Hyppää pääsisältöön

Asemakaavan muutos, Lauttasaari, Särkiniementie 3, nro 12533

HEL 2016-009547
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 102 §

Lauttasaaren korttelin 31120, Särkiniementie 3 asemakaavan muuttaminen (12533)

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31120 tontin 1 asemakaavan muutoksen 3.12.2019 päivätyn piirustuksen nro 12533 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Sulje

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten tonttia, joka sijaitsee Särkiniemen eteläpäässä osoitteessa Särkiniementie 3. Asemakaavan muutos mahdollistaa tontin muuttamisen asuinkäyttöön siten, että Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry:n olemassa olevan rakennuskokonaisuuden kadun varrella sijaitseva arvokas osa suojellaan ja muutetaan asuinkäyttöön, sekä rakennuksen muu osa puretaan ja uusi 7-kerroksinen asuinrakennus rakennetaan tontin itäiselle osalle.

Tontin pinta-ala on 4502 m2. Tontin rakentamistehokkuus on Vattuniemen suunnitteluperiaatteiden 2018 mukaisen enimmäistehokkuuden mukainen e= 1.9. Tontin uusi asuinkerrosala on 8554 k-m2. Asukkaiden yhteiseen käyttöön osoitettavat varasto-, huolto-, pesula-, ja vapaa-ajantilat sekä tekniset tilat, samoin kuin kannen- tai maanalaiset tilat saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn rakentamisen enimmäistehokkuuden lisäksi.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti toimitilan määrän vähenemiseen Vattuniemessä. Tontin sijainti vähitellen rakentuneella asuinalueella, puiston reunassa kaukana Vattuniemen keskeisistä toimitila-alueista perustelee kuitenkin tontin muuttamista asuinkäyttöön Vattuniemen suunnitteluperiaatteiden 2018 mukaisesti. Asukasmäärän lisäys on noin 230 asukasta.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten kuten asuntotuotantotavoitteiden ja maailman toimivin kaupunki tavoitteen toteuttamista. Kaavaratkaisu on oikeusvaikutteisen Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukainen.

Kaupunkiympäristölautakunta on 24.4.2018, 209 § hyväksynyt alueen asemakaavan muuttamisen periaatteet jatkosuunnittelun pohjaksi.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Teollisuus- ja varastorakennusten tontilla sijaitsee nykyisin 4–5 kerroksinen toimitilarakennus, jonka vanhimmalla Särkiniementien varressa sijaitsevalla osalla on rakennustaiteellisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja. Tontin länsirajan suuntaisen puistokaistaleen läpi on osoitettu ajoyhteys Särkiniementieltä tontin pohjoisreunalle. Tonttia ympäröivän korttelialueen käyttötarkoitus on muuttunut ajan kuluessa pienteollisuus- ja toimistorakennusten alueesta asuntovaltaiseksi. Tontilla olemassa oleva rakennus ei vastaa nykyisen käytön vaatimuksia. Suunnitteluperiaatteiden mukaisesti kaukana keskeisimmästä alueesta, aivan Särkiniementien eteläpäässä sijaitsevan tontin käyttötarkoitus on arvioitu voitavan muuttaa asumiseen.

Alueella on voimassa asemakaava nro 7016 (vahvistettu 25.10.1978). Kaavan mukaan tontti on yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (TTV).

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista, lausunnoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 23.8.–23.9.2019.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Kaavaehdotuksesta antoivat lausunnon Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja kaupunginmuseo. Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ilmoitti, ettei sillä ole lausuttavaa.

HSY:n lausunnossa todetaan, että aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi. Asemakaavan muutosehdotus ei edellytä niiden siirtämistä.

ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, että kaavaratkaisu täydentää onnistuneesti yhdyskuntarakennetta olemassa olevan infran, palveluiden ja joukkoliikenteen äärelle. Entisen sähkötarkastuslaitoksen varhaisin rakennus on suojeltu asianmukaisesti. ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa asemakaavaratkaisusta rakennussuojelun osalta.

Kaupunginmuseo katsoo lausunnossaan, että sen rakennetun kulttuuriympäristön vaalimiselle asetetut tavoitteet on riittävällä tavalla otettu huomioon Särkinimentie 3 asemakaavaehdotuksessa ja sen sisältämissä suojelumääräyksissä. Kaupunginmuseo puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

Muutoin lausunnoissa ei ollut huomautettavaa asemakaavan muutosehdotukseen.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista viranomaisten lausunnoista. Esitetyt huomautukset olivat pelkästään myönteisiä, eivätkä vaatineet vastineita. Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ollut tarkoituksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen myönteisten huomautusten johdosta.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ei tehty muutoksia julkisen nähtävilläolon jälkeen. Aineistoon tehdyt muut täydennykset on esitetty kaavaselostuksen viimeisessä luvussa

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Maankäyttösopimus

Kaava-alueeseen liittyy maankäyttösopimusmenettely. Maankäyttösopimus on allekirjoitettu 10.12.2019. Kaupunginhallitus on 2.3.2020 hyväksynyt maankäyttösopimuksen.

Sulje

Kaupunginhallitus 09.03.2020 § 167

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31120 tontin 1 asemakaavan muutoksen 3.12.2019 päivätyn piirustuksen nro 12533 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 03.12.2019 § 626

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 3.12.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12533 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31120 tonttia 1.

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:
  Käsittely

  Esteelliset: Noora Laak (hallintolain 28.1 § kohta 5)

  Esittelijä
  kaupunkiympäristön toimialajohtaja
  Mikko Aho
  Lisätiedot

  Paula Kinnunen, arkkitehti, puhelin: 310 37141

  paula.a.kinnunen@hel.fi

  Mikko Reinikainen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37206

  mikko.reinikainen@hel.fi

  Olga Veikkolainen, liikenneinsinööri, liikenne- ja katusuunnittelu, puhelin: 310 37280

  olga.veikkolainen@hel.fi

  Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu , puhelin: 310 37258

  anu.lamminpaa@hel.fi

  Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

  sakari.mentu@hel.fi

  Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat , puhelin: 310 37347

  karri.kyllastinen@hel.fi

  Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 03.04.2019 § 33

  Päätös

  Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12533 pohjakartan kaupunginosassa 31 Lauttasaari. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

  Päätöksen perustelut

  Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

  Asemakaavan numero: 12533
  Kaupunginosa: 31 Lauttasaari
  Kartoituksen työnumero: 25/2018
  Pohjakartta valmistunut: 12.2.2019 (Uusinta ensi tilaus 2018)
  Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
  Korkeusjärjestelmä: N2000

  Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

  Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

  Lisätiedot

  Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

  merja.kyyro@hel.fi

  Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

  timo.tolkki@hel.fi

  Nimistötoimikunta 13.02.2019 § 15

  Nimistötoimikunta päätti, että osoitteessa Särkiniementie 3 valmisteilla olevaan asemakaavan muutokseen mahdollisesti liittyvään nimitarpeeseen palataan tarvittaessa myöhemmin.

  Lisätiedot

  Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

  johanna.lehtonen@hel.fi
  Sulje

  Päätös tullut nähtäväksi 31.03.2020

  MUUTOKSENHAKUKIELTO

  Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

  Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

  Sulje

  Esittelijä

  Kaupunginhallitus

  Lisätietojen antaja

  Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

  maria.nelskyla@hel.fi