V 16.5.2018, Ruoholahden Tanssin talon asemakaavan muuttaminen (nro 12492)

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-000285
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 196 §

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Tanssin talon tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12492)

Kaupunkiympäristölautakunta

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

  • 12.12.2017 päivätyn ja 17.4.2018 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12492 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 20. kaupunginosan (Länsisatama, Ruoholahti) korttelin 20001 tonttia 5, katu-, tori-, liikenne- ja puistoaluetta.

Lisäksi lautakunta päätti

  • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
  • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
  • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee yleisten rakennusten korttelialuetta sekä katu-, tori-, liikenne- ja puistoaluetta. Yleisten rakennusten korttelialueella sijaitsee kulttuurikeskus Kaapelitehdas. Kaavaratkaisu mahdollistaa kulttuurikeskus Kaapelitehtaalle suunnitellun lisärakennuksen sijoittamisen viereisen Kaapelipuiston alueelle. Alueen yleinen pysäköintialue muutetaan katuaukioalueeksi.

Tavoitteena on Tanssin taloksi nimetyn tanssitaiteen ja -kulttuurin esiintymis- ja harjoitustilakokonaisuuden muodostaminen Kaapelitehtaan yhteyteen. Tavoite edellyttää lisärakentamisen lisäksi Kaapelitehtaan sisäpihan kattamista ja huoltoyhteyksien muuttamista. Alueelle on suunniteltu yleisten rakennusten korttelialue sekä katu-, tori- ja puistoaluetta.

Kaapelitehtaan nykyinen rakennusoikeus 42 140 k-m² muutetaan 63 000 k-m²:iin, jolloin tontin tehokkuusluku on e = 3,5.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 6785), jonka mukaan Kaapelitehtaan nykyinen sisäpihan kautta ohjattu huoltoliikenne johdetaan jatkossa pääosin Kaapelitehdasta ympäröivien katualueiden ja nykyisen Kaapelipuiston pohjoisosan kautta. Katu- ja yleisten pysäköintialueiden pysäköintipaikkojen kokonaismäärää vähennetään liikennesuunnittelualueella nykyisestä 159 autopaikasta 103 autopaikkaan.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että esittävän taiteen toimintaedellytykset parantuvat. Virkistys- ja viheralueiden laajuus ja pysäköintipaikkojen lukumäärä pienentyvät.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan 2002 mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Nyt laaditussa kaavaratkaisussa on myös otettu huomioon Helsingin uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella sijaitsee kulttuurikeskus Kaapelitehdas yleisten rakennusten korttelialueella. Kaapelitehtaan pohjoispuolella sijaitsee vuonna 1996 suunniteltu Kaapelipuisto (0,6 ha). Kaapelitehtaan itäpuolella oleva Kaapeliaukio toimii päälähestymissuuntana Kaapelitehtaalle. Aukion vieressä sijaitsee yleinen pysäköintialue, jolla sijaitsee 34 autopaikkaa.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1999.

Helsingin kaupunki omistaa maa-alueen. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia (4/2017, alv. 0 %) seuraavasti:

Katualueet ja Kaapeliaukio 1,8 milj. euroa  
Kaapelipuisto 0,5 milj. euroa  
Kunnallistekniikka 0,2 milj. euroa  
Yhteensä 2,5 milj. euroa  

Näiden kustannusten lisäksi arvioidaan lisärakennuksen toteuttamisen johdosta tehtävien kunnallisteknisten johtosiirtojen maksavan noin 0,1 miljoonaa euroa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 12.1.–12.2.2018

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 12.12.2017 ja lautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 2 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat asumisviihtyisyyteen, puistoon ja virkistyspalveluihin, Ruoholahden virkistysalueisiin, ympäristövaikutuksiin ja liikenteeseen, kaavamerkintöihin ja pelastautumiseen.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat uudisrakennuksen sijaintiin, rakennushistoriaan, pelastautumiseen ja yhdyskuntateknisen huollon verkostoihin.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

  • Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
  • Museovirasto
  • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
  • pelastuslautakunta
  • kaupunginmuseo

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) ja Museovirasto.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu Tehdyt muutokset -liitteeseen.

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Sulje

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 24.1.2018

09.01.2018 Ehdotuksen mukaan

12.12.2017 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 09 310 37197

jari.huhtaniemi@hel.fi

Matti Kaijansinkko, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 37195

matti.kaijansinkko@hel.fi

Mari Soini, maisema-arkkitehti, puhelin: 09 310 37479

mari.soini@hel.fi

Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri, puhelin: 09 310 37490

teemu.vuohtoniemi@hel.fi

Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 09 310 37217

sakari.mentu@hel.fi

Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 09 310 37094

jarkko.nyman@hel.fi