Vuokraus, vuokrahakemus Vuosaaren liikuntapuiston alueelta hallihankkeelle, Vuosaaren Jalkapallohalli Oy

HEL 2017-000936
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 738 §

Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:n maanvuokrasopimuksen muuttaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus muutti 14.5.2018 § 342 tekemäänsä päätöstä, jolla se on myöntänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden vuokrata Vuosaaren liikuntapuiston alueelta maa-alueen Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:lle siten, että vuokra-aikaa jatketaan 31.12.2035 asti.

Vuokrausehtoa 2 muutettiin seuraavasti:

Täysimääräisestä vuokrasta peritään 50 % niin kauan kun aluetta käytetään liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin kauintaan 31.12.2028 asti. Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

Vuokrausehtoa 3 muutettiin seuraavasti:

Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä lisäehtoja. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on oikeus tehdä vuokrakauden aikana vuokraukseen liittyviä vähäisiä muutoksia.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallituksen aiempi päätös

Kaupunginhallitus on 14.5.2018 § 342 oikeuttanut kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuokraamaan Vuosaaren liikuntapuiston alueelta noin 10 240 m²:n suuruisen maa-alueen Vuosaaren Jalkapallo Oy:lle 31.12.2033 saakka. Vuokra-alueelle rakennetaan 8 658 m²:n suuruinen ylipainehalli.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:n pyynnöstä käsitellyt vuokrausta kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen, koska yhtiö oli saanut kielteisen päätöksen rakentamiseen haetun valtionavun osalta. Hankkeen käynnistäminen ei tuolloin ollut mahdollista ja yhtiön edustajat esittivät jatkoaikaa rahoituksen selvittämiseksi.

Hakemus vuokra-ajan jatkamiseksi

Vuosaaren Jalkapallohalli Oy on sittemmin esittänyt vuokra-ajan pidentämistä siten, että vuokrasopimus tehtäisiin noin 15 vuoden ajaksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää liikuntapaikkarakentamisen avustuksia haettaessa joko maa-alueen omistamista tai vähintään 15 vuoden vuokrasopimusta. Jos hankkeelle ei myönnetä uudessa haussa valtiontukea, yhtiö on valmis rahoittamaan hanketta muilla tavoin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on esittänyt vuokrausoikeutta jatkettavaksi 31.12.2035 saakka, jolloin vuokra-ajaksi tulisi noin 16 vuotta.

Vuokrausehtoja muutetaan samalla siten, että 50 % subventio on voimassa 31.12.2028 saakka. Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään 31.12.2026 mennessä.

Toimivalta alueiden vuokraamisessa

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi päättää hallinnassaan olevien maa-alueiden vuokraamisesta enintään 10 vuoden ajaksi. Pidemmistä vuokrasopimuksista päättää kaupunginhallitus.

Samalla kaupunginhallitus oikeuttaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tekemään vuokraukseen liittyviä vähäisiä muutoksia vuokrakauden aikana.

Valtiontukisäännösten soveltaminen

Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:ltä peritään 50 % täysimääräisestä maanvuokrasta niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään yksinomaan liikuntatoimintaan. Kaupunginhallituksen 14.5.2018 § 342 tekemän päätöksen mukaisesti vuokra-alueen täysimääräinen maanvuokra on 70 906,86 euroa vuodessa. Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:ltä peritään maanvuokraa 35 453,43 euroa vuodessa.

Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:n saama taloudellinen tuki myönnetään komission asetuksen N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) 55 artiklan mukaisena toimintatukena urheiluinfrastruktuureille ja monikäyttöisille vapaa-ajan infrastruktuureille.

Asetuksen mukaan tuen enimmäismäärä infrastruktuuria kohti on 2 000 000 euroa vuodessa. Asetuksen mukaan tukikelpoisia kustannuksia ovat infrastruktuurin tarjoamista palveluista aiheutuvat toimintakustannukset eli tässä tapauksessa alueen maanvuokrakustannukset. Tuen enimmäismäärä on 80 % tukikelpoisista kustannuksista eli 56 725,49 euroa vuodessa.

Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:tä kohtaan ei ole annettu sellaista komission aikaisempaan päätökseen perustuvaa maksamatonta perintäpäätöstä, jossa tuki olisi julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi eikä Vuosaaren Jalkapallohalli Oy ole asetuksen mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys. Tuki täyttää myös muut asetuksen 1 luvun mukaiset yhteisten sääntöjen edellytykset.

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut tekee kaupunginhallituksen päätöksestä komissiolle työ- ja elinkeinoministeriön välityksellä asetuksen mukaisen jälki-ilmoituksen.

Sulje

Kaupunginhallitus 14.05.2018 § 342

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden vuokrata Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:lle Helsingin kaupungin 54. kaupunginosassa (Vuosaari) Vuosaaren liikuntapuiston alueelta karttaliitteeseen 1 merkityn noin 10 240 m² suuruisen maa-alueen (kiinteistötunnus 091-435-0001-0245). Vuokra-alueelle sijoitettavan ylipainehallin koko on 8 658 m². Vuokra peritään rakennettavan ylipainehallin koon mukaan.

Vuokra-alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2033 saakka seuraavin ehdoin:

1

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2017 keskiarvon pistelukua 1927 on 70 906,86 euroa (alv. 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1950=100" pistelukua vastaavaa 3 679,65 euron suuruista perusvuosivuokraa.

2

Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään yksinomaan liikuntatoimintaan.

3

Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

13.03.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Samuli Bryggare, lakimies, puhelin: 09 310 23386

samuli.bryggare@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.