Vuokraus, vuokrahakemus Vuosaaren liikuntapuiston alueelta hallihankkeelle, Vuosaaren Jalkapallohalli Oy

HEL 2017-000936
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 342 §

Luvan myöntäminen alueen vuokraamiseksi Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:lle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden vuokrata Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:lle Helsingin kaupungin 54. kaupunginosassa (Vuosaari) Vuosaaren liikuntapuiston alueelta karttaliitteeseen 1 merkityn noin 10 240 m² suuruisen maa-alueen (kiinteistötunnus 091-435-0001-0245). Vuokra-alueelle sijoitettavan ylipainehallin koko on 8 658 m². Vuokra peritään rakennettavan ylipainehallin koon mukaan.

Vuokra-alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2033 saakka seuraavin ehdoin:

1

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2017 keskiarvon pistelukua 1927 on 70 906,86 euroa (alv. 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1950=100" pistelukua vastaavaa 3 679,65 euron suuruista perusvuosivuokraa.

2

Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään yksinomaan liikuntatoimintaan.

3

Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Liikuntalautakunta on 21.6.2011 § 150 hyväksynyt seurojen kanssa toteutettavien hankkeiden yhteistoimintaa sekä hakemusten käsittelyä koskevat periaatteet, joiden mukaan seurojen kanssa pyritään toteuttamaan vuositasolla vähintään kaksi yhteistoimintakenttää. Liikuntapalvelukokonaisuus on katsonut perustelluksi jatkaa näitä periaatteita. Vuonna 2017 yhteistoimintahankkeita oli kolme. Nyt esitetty on toinen hanke vuodelle 2018.

Liikuntapalvelukokonaisuus ja Suomen Palloliiton Helsingin piiri ovat järjestelmällisesti yhteistoimin kehittäneet niitä toimenpiteitä joilla seurojen ja liikuntapalvelukokonaisuuden yhteisiä jalkapallon olosuhdehankkeita toteutetaan ja luoneet kriteerit, joita seuran tulee noudattaa omassa olosuhdehankkeessaan.

Seurojen kanssa käydään hyväksyttyjen toimintaperiaatteiden mukaan neuvottelut mahdollisista kenttähankkeista. Hankkeet valmistellaan yhdessä, niin että ne ovat toteuttamiskelpoisia. Tämän jälkeen seurat lähettävät kenttähankkeen toteuttamiseksi maa-alueen vuokrahakemuksen kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnalle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut liikuntapaikkarakentamista viime vuosina noin 15 milj. eurolla. Edellytyksenä valtionavun hakemiseen ja saamiseen on avustettavan kohteen joko maa-alueen omistaminen tai 15 vuoden vuokrasopimus. Kyseisen hankkeen toteuttamisen yhtenä merkittävänä edellytyksenä on valtionavun saaminen. Vastaavanlaiset hankkeet ovat saaneet keskimäärin 15-20 % valtionavustusta hankkeiden kokonaiskustannuksista.

Hakemus

Vuosaaren Jalkapallohalli Oy on 28.12.2017 päivätyssä hakemuksessaan esittänyt halukkuutensa vuokrata Vuosaaren liikuntapuistosta kenttä 3:n maa-alueen (osoite Pallokuja 4, Helsinki) liikuntatoimintaa varten viidentoista vuoden vuokra-ajalle 1.5.2018 lukien. Alueelle on tarkoitus toteuttaa täysimittaisella tekonurmipintaisella kentällä varustettu ympärivuotinen jalkapallohalli (ylipainehalli) palvelemaan pääsääntöisesti FC Vikingit ry:n toimintaa. Halli olisi myös muiden lähialueella toimivien seurojen, päiväkotien ja koulujen käytettävissä. Lisäksi alueen asukkaille on tarkoitus varataan muutamia tunteja viikossa vapaaseen käyttöön veloituksetta. Hakemus on liitteenä 2 ja hankesuunnitelma liitteenä 3.

Liikuntapaikkapalvelu on käynyt neuvotteluja vuokrauksesta Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:n kanssa. Yhtiön on FC Viikingit ry:n 100 % omistama yhtiö, jonka harjoitustarpeisiin hallihanke toteutuessaan vastaisi, sillä seuralla on tällä hetkellä pula hallivuoroista. Hanke tukisi seuran ympärivuotisen toiminnan kehittämistä. Seura tekee paljon sosiaalista työtä kuten maahanmuuttajataustaisten perheiden ja heidän lastensa integroimiseksi maahan. Halli loisi tarvittavia lisäresursseja harrastustoiminnan mahdollistamiseksi entistä paremmin. Hallissa on mahdollista pelata Palloliiton virallisia otteluita.

Asemakaava

Alueella on voimassa 26.11.1999 lainvoiman saanut asemakaava nro 10570, jossa alue on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelualueeksi (VU).

Sisäinen vuokraus

Liikuntalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein kiinteistölautakunnalta vuoden 2043 loppuun asti. Alue on liikuntapaikkapalveluiden hallinnassa.

Vuokra-alue ja vuokranmäärittely

Vuokrattavan maa-alueen kokonaispinta-ala on 10 240 m². Vuokra määritellään rakennettavan ylipainehallin 8 658 k-m²:n mukaan, pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 8,50 euron kerrosneliömetrihintaa, joka vuoden 2017 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1927) on 163,80 euroa/kerrosneliömetri. Vuosivuokra on 5 % alueen pääoma-arvosta. Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään yksinomaan liikuntatoimintaan.

Täysimääräinen vuosivuokra:
8 658 k-m² x 8,50 €/k-m² x 19,27 X 5 % = 70 906,86 €/ vuosi.
50 % subventio = 70 906,86 € x 50 % = 35 453,43 €/ vuosi.
Maa-alueen vuokrat peritään arvonlisäverottomina.

Vuosaaren Jalkapallohalli Oy tulee kustannuksellaan vastaamaan kentän ja ylipainehallin rakentamisesta sekä ylläpidosta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 27.3.2018 § 74 antanut kaupunginhallitukselle puoltavan lausunnon Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:n jalkapallohallihanketta koskevasta urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta myönnettävästä lainahakemuksesta.

Maa-alueen vuokrauksesta laaditaan vuokrasopimus, johon tullaan kirjaamaan koululaisten maksuton käyttö arkipäivisin.

Esitetty alue on liikuntatoiminnan kannalta vuokrattavissa esitettyyn käyttöön. Kyseessä on jalkapallotoiminnan kehittämistä edistävä hanke, joka toteutuessaan hyödyntää liikuntatoimen toimintaa sekä mahdollistaa alueellisen harrastus- ja liikuntatoiminnan kehittämisen.

Valtiontukisäännös

Helsingin kaupungin antama tuki Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:lle ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan, koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele
asiakkaita tai investointeja muista jäsenvaltioista (Komission tiedonanto
valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197). Tällaisen toiminnan ei katsota olevan omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.03.2018 § 63

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus myöntäisi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden vuokrata Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:lle Helsingin kaupungin 54. kaupunginosassa (Vuosaari) Vuosaaren liikuntapuiston alueelta karttaliitteeseen merkityn noin 10 240 m² suuruisen maa-alueen. Kiinteistötunnus 091-435-0001-0245. Vuokra-alueelle sijoitettavan ylipainehallin koko on 8 658 m². Vuokra peritään rakennettavan ylipainehallin koon mukaan.

Vuokra-alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2033 saakka seuraavin ehdoin:

1

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2017 keskiarvon pistelukua 1927 on 70 906,86 euroa (alv. 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1950=100" pistelukua vastaavaa 3 679,65 euron suuruista perusvuosivuokraa.

2

Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään yksinomaan liikuntatoimintaan.

3

Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.05.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi