Vuosaaren Retkeilijänkatu 11-15 asemakaavan muuttaminen (nro 12509)

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-001092
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 635 §

V 24.10.2018, Vuosaaren Retkeilijänkatu 11-15 asemakaavan muuttaminen (nro 12509)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 54. kaupunginosan (Vuosaari, Rastila) korttelin 54010 tonttien 1 ja 3 sekä katualueiden asemakaavan muutoksen 12.6.2018 päivätyn piirustuksen numero 12509 mukaisena ja kaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Asemakaavan muutos koskee korttelia 54010 osoitteessa Retkeilijänkatu 11-15. Pääosin tyhjillään oleva toimitilarakennus muutetaan opiskelija-asuntolaksi ja toimistotalon pysäköintialueena toiminut rakentamaton tontin osa muutetaan asuinkerrostalotonteiksi.

Kaupunkikuvallisena ja toiminnallisena tavoitteena on ollut Retkeilijänkadun itäpään kehittäminen rajatuksi ja viimeistellyksi kaupunkikaduksi, jolle liike- ja yhteistilat sekä rakennusten sisäänkäynnit avautuvat. Uusien rakennusten korkeus vaihtelee kuudesta kahdeksaan kerrokseen. Alueelle suunniteltu opiskelija-asuntola on kehittyvä kerrostalo -hanke.

Suunnittelualueen pinta-ala on 5 438 m². Kaavaratkaisussa alueen kokonaiskerrosala on 9 860 k-m², jonka lisäksi tulee rakentaa liiketiloja 380 k-m². Alueelle arvioidaan tulevan noin 220 uutta asukasta. Kaavaratkaisun korttelitehokkuus on 2,4.

Kaavaratkaisun toteuttamisen tiivistää kaupunkirakennetta Rastilan metroaseman tuntumassa.

Sulje

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Kaupunginhallitus päätti 28.11.2016 varata tontin 54010/3 kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden suunnittelua varten.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaava-alue sijaitsee Rastilan metroaseman tuntumassa. Retkeilijänkadun ja Vuoraitin välinen vyöhyke on alun perin kaavoitettu työpaikka-alueeksi, mutta työpaikkatonttien vähäisestä kysynnästä johtuen alueen tontteja on muutettu asumiseen.

Alueen asemakaava on vuodelta 2008.

Olemassa olevan toimitilarakennuksen tontti 54010/1 on yksityisomistuksessa. Helsingin kaupunki omistaa tontin 54010/3 sekä katualueet. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Vuorovaikutus

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty vuorovaikutus- ja osallistumissuunnitelman mukaisesti. Vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 3.4. - 2.5.2018. Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Oy:n , Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ja Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) lausunnot. Lausunnoissa ei esitetty huomautuksia kaavaehdotuksen sisällöstä.

Kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupunki saa tuloja tonttien myynnistä tai vuokrauksesta.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu Tehdyt muutokset -liitteeseen.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia eikä ehdotusta ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Lopuksi

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 12.06.2018 § 325

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

  • 12.6.2018 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12509 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 54. kaupunginosan (Vuosaari, Rastila) korttelin 54010 tontteja 1 ja 3 sekä katualueita.

Lisäksi lautakunta päätti

  • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
  • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
  • kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:
    • Kiinteistö Oy Avaratalo: 6 500 euroa
Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan asian nro 19 kokouksen asiana nro 7.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Johanna Marttila, arkkitehti, puhelin: 310 20337

johanna.marttila@hel.fi

Tuukka Linnas, tiimipäällikkö, asemakaavoitus, puhelin: 310 37308

tuukka.linnas@hel.fi

Tuomas Vanne, liikenneinsinööri, liikenne- ja katusuunnittelu, puhelin: 310 37429

tuomas.vanne@hel.fi

Johanna Iivonen, tiimipäällikkö, liikenne- ja katusuunnittelu, puhelin: 310 37137

johanna.iivonen@hel.fi

Pekka Leivo, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu ja maaperä, puhelin: 310 37388

pekka.leivo@hel.fi

Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, melu ja tärinä, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 09.03.2018 § 14

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12509 pohjakartan kaupunginosassa 54 Vuosaari. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12509
Kaupunginosa: 54 Vuosaari
Kartoituksen työnumero: 2/2018
Pohjakartta valmistunut: 25.1.2018
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31967

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Infra- ja kalustoyksikkö 12.10.2017

Rakennuslupaa myönnettäessä otettava huomioon metrosta tuleva melu, sekä ettei rakentamisen aikana aiheuteta vaaraa liikenteelle millään rakennustyöllä.

Metroradalla on jatkuvaa liikennettä päivittäin n. 04:30 – 24:00, sekä satunnaisesti radan kunnossapitotöitä öisin. Normaali liikenne ajaa tuossa kohdassa 80km/h. Se aiheuttaa melua, joka ei todennäköisesti ole ollut ongelma toimistotyössä. Jos rakennus nyt muutetaan asunnoiksi, voi esim. nukkuminen häiriintyä. Rakennuksessa siis pitää olla riittävän hyvä äänieristys.

Rakennettaessa pitää ottaa huomioon HKL:n ohje https://www.hel.fi/hel2/hkl/metro/HKL_tyoskentely_metroradan_laheisyydessa.pdf (julkisesti jaossa) sekä Metron toimintaohjeet (eivät ole julkisesti jaossa).

Lisätiedot

Heikki Koskinen, Rataisännöitsijä, puhelin: 050 559 1990

heikki.koskinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi