Valtuutettu Ulla-Marja Urhon toivomusponsi Vattuniemen alueelle tehtävästä palvelujen kokonaissuunnitelmasta

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-001889
Asialla on uudempia käsittelyjä
17. / 127 §

Valtuutettu Ulla-Marja Urhon toivomusponsi Vattuniemen alueelle tehtävästä palvelujen kokonaissuunnitelmasta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 1.2.2017 hyväksymän toivomusponnen (Ulla-Marja Urho) johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Lisätään perustelujen loppuun seuraava kappale:

"Lapsilukumääriä pyritään tarkastelemaan täydennysrakentamisalueilla uudelleen vuosittain. Tarkastelussa otetaan huomioon kaikki alueelle jo hyväksytyt lisärakentamisen kaavat."

Kannattaja: Daniel Sazonov

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Pia Pakarisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov

Tyhjä: 6
Kaisa Hernberg, Maria Ohisalo, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi Pia Pakarisen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 0 - 9 (6 tyhjää).

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Esityksen mukaan

Ei: Lisätään loppuun kappale 11: Lapsilukumääriä pyritään tarkastelemaan täydennysrakentamisalueilla uudelleen vuosittain. Tarkastelussa otetaan huomioon kaikki alueelle jo hyväksytyt lisärakentamisen kaavat.

Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Ei valtuustoryhmää
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Koulumies, Terhi Ei valtuustoryhmää
Pakarinen, Pia Ei valtuustoryhmää
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Ei valtuustoryhmää
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Hernberg, Kaisa Ei valtuustoryhmää
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Sevander, Tomi Ei valtuustoryhmää
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vapaavuori, Jan Ei valtuustoryhmää
Vesikansa, Sanna Ei valtuustoryhmää
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Ei valtuustoryhmää 0 4 4 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 2 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 1 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 0 2 0
Sulje

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 1.2.2017 hyväksymän toivomusponnen (Ulla-Marja Urho) johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

Sulje

Käsitellessään 1.2.2017 Lauttasaaren Lohiapajanlahden alueen asemakaavaa ja asemakaavan muuttamista (nro 11040) kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään Lohiapajalahden alueen asemakaavan valtuusto edellyttää, että koko Vattuniemen alueelle tehdään palvelujen kokonaissuunnitelma. Siinä otetaan huomioon myös julkisten palvelujen sijoittuminen alueelle ja lauttasaarelaisille." (Ulla-Marja Urho)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa 29.1.2018 (56 §) ja palautti sen uudelleen valmisteltavaksi siten, että asiasta pyydetään lausunto kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Toivomusponnen johdosta saatiin kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 15.8.2017 (31 §). Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto on saatu 30.10.2018 (234 §).

Vattuniemen alueelle on käynnistetty vuoden 2016 loppupuolella palveluverkon tilanteen kartoitus ja suunnittelu. Tavoitteena on selvittää koulu- ja päiväkotitilojen ja palvelujen riittävyys ja saavutettavuus nykyisessä tilanteessa sekä verrata sitä yleiskaavan mahdollistamaan täydennysrakentamiseen. Asukkaiden ja alueen toimijoiden esittämien lisärakentamisen ja käyttötarkoitusten muutosten vaikutukset kuuluvat myös selvitykseen.

Suunnitelmassa kartoitetaan nykyisten sijaintien potentiaali ja etsitään uusia toteuttamiskelpoisia sijainteja. Kaupunkiympäristön toimiala sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tekevät kokonaissuunnitelman yhteistyössä. Asukasennusteet laaditaan yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunnossa kuvataan Lauttasaaren varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelujen nykytilanne, lähivuosille suunnitellut väestönkasvusta ja korjaustarpeesta syntyvät merkittävimmät tilahankkeet sekä toimenpiteet, joilla palveluille toteutetaan riittävät tilat.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on Lauttasaaren palvelujen kokonaissuunnitelmassa varautunut varhaiskasvatus- ja koulupalveluiden kasvuun ja muutoksiin. Palveluverkkoa sopeutetaan kasvavan lapsimäärän tarvetta vastaavaksi. Alueelle kaavoitettujen päiväkoti- ja koulutonttien lisäksi Vattuniemenkujalle valmistuvaan toisen ala-asteen kiinteistöön varataan 1000 m² kasvatus- ja koulutuskäyttöön suunniteltua tilaa. Lisäksi Myllykalliontien koulutontilla on noin 1500 k-m² ja Drumsö lågstadien koulutontilla 3800 k-m² käyttämätöntä rakennusoikeutta jäljellä.

Sulje

Kaupunginhallitus 04.02.2019 § 106

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Terhi Koulumiehen ehdotuksesta.

29.01.2018 Palautettiin

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 30.10.2018 § 234

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon:

Vuoden 2016 syksyllä on Vattuniemen alueelle Lohiapajalahden alueen asemakaavan hyväksymisen yhteydessä käynnistetty valtuuston edellyttämä tarkastelu ja kokonaissuunnitelma julkisten palvelujen sijoittumisesta alueelle ja Lauttasaarelaisille.

Suunnitelmassa selvitetään päiväkoti- ja koulupalvelujen ja niiden tarvitsemien tilojen riittävyys ja saavutettavuus sekä yleiskaavan mahdollistama täydennysrakentaminen alueella. Kokonaissuunnitelmaa laaditaan yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja kaupungin kanslian kanssa.

Seuraavassa kuvataan Lauttasaaren varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelujen nykytilanne, lähivuosille väestönkasvusta ja korjaustarpeesta suunnitellut merkittävimmät tilahankkeet ja toimenpiteet, joilla toteutetaan riittävät tilat palveluille.

Varhaiskasvatus

Lauttasaaressa on tällä hetkellä (1.9.2018) kasvatuksen ja koulutuksen suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja leikkipuistoissa yhteensä 950 tilapaikkaa seuraavasti:

Suomenkielisissä päiväkodeissa (Lokki, Lunni, Melkko, Pajalahti, Silkkiuikku, Särki, Telkkä/leikkipuisto Lahnalahti ja Veijari) on yhteensä 649 tilapaikkaa, palveluja käyttää kaikkiaan 670 lasta. Ryhmäperhepäiväkodeissa Osteri ja Alli on 16 tilapaikkaa ja lasta.

Ruotsinkielisissä päiväkodeissa (Drumsö kompis, Kvarnberget ja Tärnan) on yhteensä 285 tilapaikkaa, palveluja käyttää 270 lasta.

Yksityisellä palveluntarjoajilla tilapaikkoja ja palveluja käyttäviä lapsia on noin 160.

Helsingin väestöennusteen mukaan suomenkielisten 0-6-vuotiaiden lasten määrän Lauttasaaressa arvioidaan vähenevän nykyisestä 1323 lapsesta noin 150 lapsella vuoteen 2027 mennessä. Vastaavana aikana ruotsinkielisten lasten määrä alueella kasvaa nykyisestä 308 lapsesta ennusteen mukaan 44 lapsella. Lauttasaaressa varhaiskasvatuksen järjestämistä on vaikeuttanut alueen aikaisempi lapsimäärän nopea kasvu, nykyisten tilojen korjaustarve ja päiväkotirakentamiseen soveltuvien tonttien puute alueella. Lisäksi varhaiskasvatuksen tilapaikoista osa sijaitsee nykyisin puistoalueille sijoitetuissa tilapäisissä paviljonkipäiväkodeissa, joiden määräaikainen rakennuslupa on loppumassa.

Edellä mainituista seikoista johtuen ei Lauttasaaren varhaiskasvatuksen lähipalvelut ole toteutuneet tarvetta vastaavalla tavalla. Lauttasaaren suomenkielistä lapsista 8% käyttää saaren ulkopuolisia varhaiskasvatuksen palveluja.

Investointiohjelman talonrakennusohjelmassa vuosille 2019-2028 on ohjelmoitu 250-paikkainen päiväkoti Lauttasaari-daghemmet Drumsö, joka tarjoaa tilat 160 suomenkieliselle ja 90 ruotsinkieliselle lapselle. Päiväkodin rakentaminen alkoi keväällä 2017 ja sen arvioidaan valmistuvan alkuperäisestä aikataulustaan myöhästyneenä syksyllä 2019. Uusi päiväkoti tarvitaan täyttämään aikaisemman nopean lapsimäärän kasvun tarvitsemat tilapaikat.

Päiväkoti Särjen korvaavat tilat toteutetaan Lauttasaareen rakennettavan toisen ala-asteen yhteyteen osoitteeseen Vattuniemenkuja 4. Päiväkoti Särjen nykyiset 93 tilapaikkaa kasvatetaan 210 tilapaikkaan, mikä tarkoittaa 117 lisäpaikkaa. Rakennuksen arvioitu käyttöönotto on vuoden 2020 alussa.

Ruotsinkielinen daghemmet Tärnan toimii kaupungin ulkopuolisen omistamissa vuokratiloissa. Sen perusparannus on ohjelmoitu talonrarakentamisohjelmaan toteutettavaksi vuokrahankkeena, joka tarkentuu laajuuden ja aikataulun osalta.

Tilapaikkojen lisäys korvaavissa- ja uudishankkeissa mahdollistaa tilapäisistä paviljonkipäiväkodeista Silkkiuikku (75 tilapaikkaa) ja Telkkä (90 tilapaikkaa) luopumisen, osallistumisasteen kasvun alueella ja mahdollisen siirtymisen lähipäiväkoti järjestelmään.

Rakentamalla suomen- ja ruotsinkielinen päiväkoti samaan kiinteistöön kuten päiväkoti Lauttasaari–daghemmet Drumsö-hankkeessa ja rakentamalla päiväkoti ala-asteen yhteyteen selkiytetään lasten oppimisen polkua sekä saavutetaan synergiaa toiminnassa, tilankäytössä ja käyttökustannuksissa.

Lasten suomenkielinen oppimisen polku Lauttasaaressa jatkuu Lauttasaaren ala-asteelle ja vastaava ruotsinkielinen Drumsö lågstadie-kouluun.

Perusopetus

Lauttasaaressa on tällä hetkellä yksi suomen- ja yksi ruotsinkielinen ala-asteen koulu. Suomenkielisen Lauttasaaren ala-asteen koulussa on 963 oppilasta, joista Myllykalliontien rakennuksessa on noin 400 oppilasta ja pihalle sijoitetuissa lisätiloina toimivissa viipalerakennuksissa sekä Hedengrenin väliaikaisissa lisätiloissa noin 560 oppilasta.

Tallbergin puistotiellä sijaitsevan ruotsinkielisen Drumsö lågstadie koulussa on tällä hetkellä 320 oppilasta.

Helsingin väestöennusteen mukaan Lauttasaaren suomenkielisten 7- 11-vuotiaiden määrä kasvavaa nykyisestä 914 oppilaasta 55 oppilaalla ja 12-14-vuotiaiden määrä nykyisestä 411 oppilaasta 265 oppilaalla vuoteen 2027 mennessä. Vastaavat luvut ruotsinkielisten 7-11 vuotiaiden osalta ovat nykyisen 195 oppilaan määrän kasvu 15 oppilaalla ja 12-14 vuotiaiden osalta nykyisen 98 oppilasmäärän kasvu 33 oppilaalla vastaavana aikana. Lauttasaaressa lähikoulun valitsee kouluikäisistä 90,8%.

Koulupalvelujen järjestämistä Lauttasaaressa on vaikeuttanut ennakoitua nopeampi väestönkasvu, nykyisten tilojen yhtäaikainen korjaustarve sekä koulutonttien puute alueella. Lisäksi osa olemassa olevista koulujen tiloista sijoittuu pihalle rakennettuihin tilapäisiin paviljonkipäiväkoteihin, joiden rakennuslupa on umpeutumassa ja Hedengrenin kiinteistön määräaikaisiin vuokratiloihin.

Investointiohjelman talonrakennusohjelmassa vuosille 2019-2028 on ohjelmoitu Lauttasaaren toinen ala-aste (ja päiväkoti Särki) osoitteessa Vattuniemenkuja 3. Hanke toteutetaan vuokrahankkeena ja sen tilaohjelma on mitoitettu noin 590 ala-asteen oppilaalle. Päiväkodin ja koulun yhteishanke valmistuu alkuvuodesta 2020. Hanke vastaa aikaisempaan nopean väestönkasvun oppilaspaikkatarpeeseen ja mahdollistaa Lauttasaaren ala-asteen tilapäisistä lisätiloista luopumisen perusparannushankkeiden valmistuttua.

Lauttasaaren toisen ala-asteen ja päiväkoti Särjen valmistuttua alkaa ala-asteen Myllykalliontien toimipisteen (530 + 42 paikkaa) laaja perusparannus ja laajennus. Laajennus käsittää nykyiset musiikkiopiston tilat. Hankkeen väistötiloina käytetään Myllykalliontien pihalla olevia tilapäisiä lisätiloja, viereisen Hedengrenin toimistorakennuksen vuokratiloja (350 oppilaspaikkaa) sekä valmistuneen toisen ala-asteen tiloja. Hankkeen toteutus on ohjelmoitu vuosille 2020-2021. Perusparannuksen valmistuttua pihan tilapäisistä lisätiloista voidaan luopua.

Drumsö-lågstadien perusparannus toteutetaan vuosina 2021-2022 ja sen rakentamisen aikaisina väistötiloina toimivat Hedengrenin vuokratilat. Hankkeen valmistuttua Hedengrenin tiloista voidaan luopua.

Talonrakennusohjelmassa olevien uudis- ja perusparannushankkeiden valmistuttua 2022 on Lauttasaaressa väestöennusteen tarvetta vastaavat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tila- ja oppilaspaikat.

Koivusaaren oppilaat siirtyvät tällä hetkellä toisen luokan jälkeen Lauttasaaren ala-asteelle. Koivusaaren asukasmäärän kasvaessa alueelle jo varatun päiväkoti- ja koulutontin kokoa tarkistetaan.

Lauttasaaren kasvavan yläasteikäisten oppilasmäärän lähikouluna toimii Lauttasaaren yhteiskoulu. Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 9.9.2014 (42§), että Lauttasaaren yhteiskoulu kouluttaa jatkossakin Lauttasaaren alueen yläasteikäiset nuoret. Ruotsinkielisten yläasteikäisten oppilaiden lähikouluna toimii Grundskolan Norsen. Seuraavien 10 vuoden aikana yläasteikäisten oppilasmäärä kasvaa lähes 300 oppilasta, minkä vuoksi tilojen riittävyys tulee tarkastella neuvottelussa Lauttasaaren yhteiskoulun kanssa.

Lauttasaaren palvelujen kokonaissuunnitelmassa on varauduttu tulevaisuudessa varhaiskasvatus- ja koulupalveluiden kasvuun ja muutoksiin. Palveluverkkoa sopeutetaan kasvavan lapsimäärän tarvetta vastaavaksi. Alueelle kaavoitettujen päiväkoti- ja koulutonttien lisäksi Vattuniemenkujalle valmistuvaan toisen ala-asteen kiinteistöön varataan 1000 m2 kasvatus- ja koulutuskäyttöön suunniteltua tilaa. Lisäksi Myllykalliontien koulutontilla on noin 1500 kem2 ja Drumsö lågstadien koulutontilla 3800 kem2 käyttämätöntä rakennusoikeutta jäljellä. Kaavoituksessa ja toteutuksessa tulee huomioida palveluille myös riittävät piha-alueet.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot

Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 15.08.2017 § 31

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Vattuniemen alueelle on käynnistetty vuoden 2016 loppupuolella palveluverkon tilanteen kartoitus ja suunnittelu.

Tavoitteena on selvittää koulu- ja päiväkotitilojen ja palvelujen riittävyys ja saavutettavuus nykyisessä tilanteessa ja verrata sitä yleiskaavan mahdollistaman täydennysrakentamisen että asukkaiden ja alueen toimijoiden esittämien lisärakentamisten ja käyttötarkoitusten muutoksien tuottamiin vaikutuksiin.

Suunnitelmassa kartoitetaan nykyisien sijaintien potentiaali ja etsitään uusia toteuttamiskelpoisia sijainteja. Kokonaissuunnitelma tehdään yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Asukasennusteet laaditaan yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Janne Prokkola, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36045

anna.villeneuve@hel.fi