Metron ajonopastusjärjestelmän hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-002311
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 56 §

Metron ajonopastusjärjestelmän hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikennelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä liitteenä 1 olevan metron ajonopastusjärjestelmän hankesuunnitelman niin, että hankesuunnitelman mukaiset kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 1.863.500 euroa (alv 0 %).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Metron ajonopastusjärjestelmällä voidaan opastaa reaaliaikaisesti kuljettajia taloudelliseen ja täsmälliseen ajotapaan. Se vähentää ajoenergiankulutusta sekä kaluston ja infran kulumista.

Toimitusjohtaja on tehnyt hankepäätöksen järjestelmästä 27.2.2017. Hankepäätöksen jälkeen hankinta on kilpailutettu. Kilpailussa saatiin yksi tarjous, jonka investointi on merkittävästi aiempaa hankepäätöstä isompi, mutta toisaalta ylläpitokustannukset pienemmät ja saavutettava energiansäästö suurempi kuin mitä aiempaa hankepäätöstä tehdessä arvioitiin. Kokonaisvaikutuksena hankkeen takaisinmaksuaika on pidempi kuin aiemmin arvioitiin, mutta 10 vuoden sopimuskaudella hankkeen kokonaisuutena tuottamat säästöt ovat suuremmat kuin aiempi arvio.

Sulje

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 27.02.2017 § 26

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti hyväksyä liitteenä 1 olevan metron ajonopastusjärjestelmän hankesuunnitelman niin, että hankesuunnitelman mukaiset kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 570.000 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Metron ajonopastusjärjestelmällä voidaan opastaa reaaliaikaisesti kuljettajia taloudelliseen ja täsmälliseen ajotapaan. Se vähentää ajoenergiankulutusta sekä kaluston ja infran kulumista. Järjestelmähankinnan on tarkoitus olla liiketaloudellisesti kannattava em. säästöjen ansiosta.

Lisätiedot

Arttu Kuukankorpi, yksikön johtaja, puhelin: 310 35564

arttu.kuukankorpi@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.04.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Arttu Kuukankorpi

Lisätietojen antaja

Arttu Kuukankorpi, yksikön johtaja, puhelin: 09 310 35564

arttu.kuukankorpi@hel.fi