Keskuspelastusaseman vesi- ja viemärikorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

HEL 2017-002485
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 111 §

Helsingin keskuspelastusaseman vesi- ja viemärikorjauksen sekä vesikaton korjauksen hankesuunnitelma

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin keskuspelastusaseman vesi- ja viemärikorjauksen sekä vesikaton korjauksen 2.1.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 11 030 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 10 337 000 euroa helmikuun 2020 kustannustasossa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin keskuspelastusaseman korjaushanke kohdistuu koko rakennuksen vesi- ja viemärikorjaukseen sekä sisäilmanlaatua parantaviin tekijöihin.

Pelastusasema on toiminnassa koko korjauksen ajan ja korjaushanke toteutetaan seitsemässä vaiheessa vaiheistussuunnitelman mukaisesti.

Hankkeessa keskitytään uusimaan vesi- ja viemärijärjestelmät sekä uusimaan vaipan osia (vesikatto ja julkisivu) määrätyiltä osin sekä uusimaan kellaritilojen ulkoseinien vesieristyksiä ja salaojituksia sekä ulkoseinien sisäpuolisia kuorimuurauksia lämmöneristyksineen.

Pelastustoimen sukeltajien harjoitusallas ja allasosasto sekä pesuhuoneet ja saunatilat korjataan tutkimusten ja suunnitelmien edellyttämässä laajuudessa. WC- ja suihkutilojen vedeneristys ja laatoitustyöt tehdään koko rakennuksen alueella vesi- ja viemärikorjauksen yhteydessä.

Hankkeeseen on sisällytetty Helsingin hiilineutraaliustavoitteisiin vaikuttavana tekijänä rakennuksen vesikatolle sijoitettava aurinkovoimala.

Sulje

Yleistä hankkeesta

Hanke on välttämätön toteuttaa pelastustoimen operatiivisen toimintavarmuuden turvaamisen, sisäilmaolosuhteiden parantamisen ja energiasäästötavoitteiden vuoksi.

Rakennuksen vesi- ja viemärijärjestelmä on alkuperäinen ja tutkimuksien perusteella käyttöikänsä päässä. Rakennuksessa on ollut useita viemärivuotoja, joita on korjattu.

Kuntotutkimuksissa on todettu rakennuksen D-osan ulkoseinärakenteiden eristeissä olevan mikrobikasvustoa. Kellaritilojen seinien lämpöeristyksissä on todettu mikrobivaurioita. Vesikatto on joillain osa-alueilla vuotanut ja sitä on paikkailtu.

D-osan vaurioituneet tiilijulkisivut eristeineen ja ikkunoineen puretaan. Vesikatto puretaan ja eristeet vaihdetaan. Julkisivun ja vesikaton uusimisella parannetaan rakenteiden kosteusteknistä toimivuutta ja rakenteiden energiatehokkuutta.

Aurinkovoimala on taloudellisesti järkevä rakentaa kohteeseen, jossa energiantuotto kulutetaan paikan päällä. Pelastusasema on ympärivuorokautisessa käytössä. Aurinkovoimala toteuttaa osaltaan Hiilineutraali Helsinki-ohjelmaa.

Julkisivun muutos edellyttää rakennuslupaa.

Viranomaisten ennakkolausunnot

Rakennusvalvonnan ennakkolausuntojen mukaan julkisivumuutoksen räystäskorotus, tiilimuurauksen ja ikkunoiden uusiminen sekä aurinkovoimalan toteutus katolle on toteutettavissa. Rakennusvalvonta suorittaa naapureiden kuulemisen.

Rakennuskustannukset ja rahoitus

Kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omaisuuden hallinnan laatima hankesuunnitelmavaiheen (HKA) kustannusarvio on 10 337 000 euroa arvonlisäverottomana; THI helmikuu 2020.

Vuoden 2020 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2020–2029 Keskuspelastusaseman vesi- ja viemärikorjauksiin on varattu 4 070 000 euroa vuosille 2020–2022.

Hankkeen toteutuksen edellyttämä 10 337 000 euron rahoitustarve otetaan huomioon uutta rakentamisohjelmaehdotusta valmisteltaessa. Keskuspelastusasemalle on tehty laajat kuntotutkimukset sisäilmaongelmien vuoksi. Tutkimustulosten perusteella alkuperäiseen hankesuunnitelmaan on lisätty korjaustöitä, jotka olisivat tulleet tehtäväksi joka tapauksessa lähitulevaisuudessa ja olisivat aiheuttaneet haittaa pelastustoimelle. Näitä lisättyjä korjauksia ovat mm. laajennetut LVIS-työt, julkisivukorjaus rakennuksen D osalta, vesikaton korjaus sekä harjoitusallasosaston, pesutilojen ja saunojen uusiminen viemärisaneerauksen yhteydessä. Lisäksi Keskuspelastusaseman katolle asennetaan noin 460 aurinkopaneelia osana Helsingin hiilineutraaliustavoitetta.

Vuokravaikutus

Vuokranmääräytymisperusteena pinta-ala 9 302 htm².

Kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omaisuuden hallinnan asiakaspäällikön mukaan vuokra tulee olemaan 18,57 euroa/htm²/kuukaudessa. Vuokrakustannukset ovat 172 738 euroa/kk ja 2 072 858 euroa/vuodessa.

Pääomavuokra noin 18,07 euroa/htm²/kk (korko 3 %)

Ylläpitovuokra 0,50 euroa/htm²/kk (vuoden 2017 tasossa)

Yhteensä 18,57 euroa/htm²/kk (takaisinmaksuaika 20 vuotta)

Väistötilakustannus

Ajoneuvokorjaamo ja keskusvarasto siirretään Malmin lentokentän Rajavartiolaitokselta vapautuneeseen kiinteistöön, joka korvaa Malmin kosteusvaurioista ja sisäilmaongelmista kärsivän pelastusaseman. Rajavartioston entisen kiinteistön muutostyöt pelastusasema käyttöön valmistuvat keväällä 2020. Hankesuunnitelma 29.1.2019. Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätös 7.2.2019 § 23.

Pelastuslaitos vastaa väistötilojen vuokra- ja muuttokustannuksista.

Aikataulu ja toteutus

Rakentaminen alkaa 5–6/2020, ja työ valmistuu 6/2022.

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa hankkeen toteuttamisesta ja kiinteistön ylläpidosta. Rakennuttaminen -palvelu rakennuttaa hankkeen ja kohteen ylläpidosta vastaa pelastuslaitos.

Pelastuslaitoksen lausunto

Pelastuslaitos on 22.1.2020 § 5 antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon ja ilmoittanut hyväksyvänsä hankkeesta aiheutuvat vuokravaikutukset.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa.

Sulje

Kaupunginhallitus 23.03.2020 § 201

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin keskuspelastusaseman vesi- ja viemärikorjauksen sekä vesikaton korjauksen 2.1.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 11 030 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 10 337 000 euroa helmikuun 2020 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 23.01.2020 § 8

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle Helsingin keskuspelastusaseman 2.1.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 11 030 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 9 975 000 euroa elokuun 2019 kustannustasossa ehdolla, että pelastuslaitos antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Käsittely

Sari Hilden: Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:

Lisätään tiivistelmän alkuun: Tämä hankesuunnitelma korvaa 10.3.2017 päivätyn vesi ja viemärikorjauksen hankesuunnitelman, jonka kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on hyväksynyt 8.3.2018. Edellisessä hankesuunnitelmassa huomioitiin vain perinteiseen linjasaneeraukseen liittyvät vesi- ja viemärikorjaukset. Hankkeen suunnitteluvaiheessa on todettu, että hanke kannattaa toteuttaa laajempana kokonaisuutena.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden
Lisätiedot

Toni Lähdemäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 39351

toni.lahdemaki@hel.fi

Jouko Snellman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 40334

jouko.snellman@hel.fi

Pelastuslautakunta 21.03.2017 § 38

Esitys

Pelastuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle keskuspelastusaseman vesi- ja viemärikorjauksen hankesuunnitelman (10.3.2017) hyväksymistä.

Esityksen perustelut

Kallion keskuspelastusasemalta hoidetaan Helsingin kantakaupungin pelastustehtäviä. Asemalle on sijoitettu operatiivisten yksiköiden lisäksi pelastuslaitoksen johto, henkilöstöhallinto, toimintojen kehittäminen, tietoliikenne- ja telepalvelut, keskusvarasto, varusvarasto, ajoneuvokorjaamo- sekä kaluston huoltotoiminnot. Kallion pelastusasema on miehitykseltään Helsingin suurin ja on erittäin tärkeässä roolissa keskusta-alueen pelastustoiminnassa.

Kallion pelastusasemalle sijoitettujen pelastusyksiköiden hälytystehtävien lukumäärä vuonna 2016 oli 5 093, kiireellisiä ensihoidon tehtäviä oli 14 080 kpl.

Nykyinen vesi- ja viemäriverkosto on käyttöikänsä päässä (järjestelmä on rakennettu 1973) ja voi pettäessään estää pelastusaseman toiminnan sekä varautumisen pelastustehtäviin. Viemäriverkosto kuvattiin hankesuunnittelua varten 2015 loppuvuodesta, kuvaus päätettiin tehdä viime vuosien hätäkorjausten lukuisesta määrästä johtuen. Kuvausraportit vahvistivat käsitystä viemäriverkoston heikosta teknisestä kunnosta. Pelastuslaitoksen tilayksikkö on teettänyt hankkeen korjaussuunnitelmat. Korjauksen yhteydessä uusitaan myös piha-alueiden viemäröinti asfaltointeineen ja uusitaan eräiden kellaritilojen perusmuurien vesieristykset ja salaojitukset.

Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus on tarkoitus toteuttaa pääosin vuosien 2018-2019 aikana. Korjaustyö on suunniteltu toteutettavaksi vaiheittain jakamalla rakennus lohkoihin. Korjaamo, keskusvarasto, varusvarasto, osa toimistohenkilöstöstä sekä osa operatiivisesta henkilöstöstä siirretään väistötiloihin. Aikatauluun varataan aikaa vaiheistuksen edellyttämien muuttojen ja väliaikaisten tilajärjestelyiden tekemiseksi.

HKR-Rakennuttajan laskemat korjauskustannukset ilman väistötilojen kustannuksia ovat 4 068 000 €, alv 0 % (1/2017, RI=109., THI=169.0).
Väistötilakustannuksiin on varattava 488 000 euroa, alv 0 %. Nykyinen tilakeskukselle maksettava pääomavuokra on 1 418 433 € / vuosi ja korjauksen jälkeinen pääomavuokra 1 645 180 € / vuosi. Asema on pelastuslaitoksen omassa ylläpidossa.

Esittelijä
pelastuskomentaja vs.
Jorma Lilja
Lisätiedot

Keijo Mäki, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 31110

keijo.maki@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.04.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.