Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtajan vahingonkorvauspäätöksestä 14.2.2018 (12 §)

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-002727
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 571 §

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtajan vahingonkorvauspäätöksestä 14.2.2018 (12 §)

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtajan päätöksestä 14.2.2018 (12 §) tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Hallintojohtaja on hylännyt Hämeentiellä 8.7.2016 tapahtuneeseen kaatumiseen liittyvän vahingonkorvausvaatimuksen.

Esitetyt vaatimukset

Hakija vaatii oikaisuvaatimuksessaan vahingonkorvausta Hämeentiellä tapahtuneeseen kaatumiseen liittyen.

Hakija on 8.7.2016 noin kello 20 jälkeen kulkenut Hämeentiellä jalkakäytävää pitkin, mutta hän on vasemmalla jalallaan astunut asfalttilohkareen päälle ja tämän johdosta kaatunut. Vieressä on ollut työmaa, josta asfalttimurikka on ollut mitä ilmeisimmin peräisin. Jalkakäytävällä oli hakijan mukaan paljon asfaltoinnin työjätteitä. Jalkakäytävä ei ole ollut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Hakijan mukaan kaupunki vastaa kyseisestä työmaasta tai vaihtoehtoisesti kaupunki ei ole valvonut työmaata riittävän hyvin. Hakijan mukaan useita muitakin henkilöitä on kaatunut ja loukkaantunut astuessaan Hämeentien jalkakäytävällä olleiden asfalttilohkareiden päälle.

Oikaisuvaatimuksen mukaan kaupunki ei ole riittävällä tavalla huolehtinut jalkakäytävän kunnossapidosta. Vahinko on aiheutunut kaupungin kunnossapitovelvoitteen laiminlyönnistä. Vahingonkorvauslain mukaan tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheutettu vahinko on korvattava vahingonkärsijälle. Kaupungin vastuulla on osoittaa, että se on asianmukaisesti huolehtinut kunnossapitovelvollisuudestaan.

Hakija vaatii kaupungilta vahingonkorvauksena ansionmenetyksestä, matkakuluista, muista kuluista, kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta yhteensä 64.227,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Saadut selvitykset

Hakija on kaatunut 8.7.2016 Hämeentien jalkakäytävällä noin kello 20 astuessaan asfalttilohkareen päälle.

Vahinkopaikan kohdalla on ollut yksityisen tahon uudelleenpäällystystyömaa. Kaupungille ei ole ennen tätä vahinkoa tullut tietoa, että asfaltointijätteitä olisi ollut jalkakäytävällä. Kyseisellä paikalla on jalankulkuliikennettä paljon. Myöskään muita ilmoituksia kaatumisista ei ole tullut kaupungin tietoon esimerkiksi kaupungin palautejärjestelmien tai vahingonkorvaushakemusten kautta.

Työmaata koskevat merkit ovat olleet asianmukaisesti paikoillaan. Tietyömerkillä varoitetaan kadulla kulkijoita keskeneräisestä tieosuudesta.

Kaupungin katutarkastajat valvovat kaikkia kaduilla olevia työmaita. Katutarkastajilla ei ole ollut kyseisestä työmaasta mitään huomautettavaa.

Kaupungin puolelta ei ole todettavissa tahallisuutta tai tuottamusta. Yksittäisiä kiviä tai asfaltin paloja saattaa eri syistä joskus kulkeutua jalkakäytävälle tai kadulle erityisesti tietyöosuuksilla, mutta ne eivät ole kaupungin vastuulla. Kyseinen vahinko on valitettava tapaturma, josta kaupunki ei ole vastuussa. Jalkakäytävä on ollut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kaupunki on hoitanut velvoitteensa riittävällä tavalla.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2:1 §.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §.

Lopputulos

Hakija on kaatunut jalkakäytävällä olleeseen asfalttimurikkaan. Kaupungin katutarkastajat ovat tarkastaneet kyseisen yksityisen tahon tietyömaan, eikä siinä ole ollut huomautettavaa. Mitään ilmoituksia asfaltinkappaleista tai muusta haitasta kyseiseltä tieosuudelta ei ole kaupungin tietoon tullut. Tietyö on ollut asianmukaisesti merkitty. Kaupungin puolella ei voida katsoa olevan tuottamusta asiassa.

Aiemmin tehdyn hallintojohtajan päätöksen jälkeen ei ole esitetty uutta näyttöä siitä, että vahinko johtuisi kaupungin laiminlyönnistä. Näin ollen Helsingin kaupunki ei ole vastuussa aiheutuneesta vahingosta. Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että hallintojohtajan päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi kirjeitse 20.2.2018. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 5.3.2018 eli säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimus ja muut asiakirjat ovat olleet nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallintojohtaja 14.02.2018 § 12

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.11.2018

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Matti Laihonen, lakimies, puhelin: 09 310 38813

matti.laihonen@hel.fi