Mellunkylän (47.ko) asemakaavan muutos nro 12526, Keinutie 9

HEL 2017-003110
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 655 §

V 9.10.2019, Mellunkylän Kontulan Keinutie 9:n asemakaavan muuttaminen (nro 12526)

Helsingin kaupunginhallitus

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 49. kaupunginosan (Mellunkylä, Kontula) korttelin 47018 tontin 11 asemakaavan muutoksen 26.2.2019 päivätyn piirustuksen nro 12526 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Asemakaavan muuttaminen perustuu Asunto Oy Keinutie 9:n hakemukseen lisärakentamisesta omistamalleen tontille. Kaavanmuutos mahdollistaa uuden kahdeksankerroksisen pistetalon rakentamisen tontille, jossa nykyisin sijaitsee vuonna 1966 rakennettu, niin ikään kahdeksankerroksinen asuintalo. Uutta kerrosalaa tontille on kaavassa osoitettu 3 950 k-m2 ja uusia asukkaita se mahdollistaa noin 100. Lausunnonantajilla ei ollut huomautettavaa kaavamuutoksesta. Kaavaehdotuksesta tehtiin 5 muistutusta, joista 1 oli adressi (allekirjoittajia yhteensä 26). Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat ehdotetun lisärakentamisen kokoon ja sijaintiin, suunnitellun rakennuksen hallintamuotoon ja talotyyppiin sekä jätekeräyksen ratkaisuihin. Luonnonvaraista maastoa toivottiin säilytettävän mahdollisimman paljon. Koska kaavanmuutos nostaa tontin arvoa, sen johdosta on neuvoteltu 2.4.2019 päivätty maankäyttösopimus tontinomistajan ja kaupungin kesken.

Sulje

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos koskee Kontulan kerrostaloalueen Keinutie 9:n tonttia, jolle kaavaratkaisu mahdollistaa tontin lisärakentamisen. Tavoitteena on sijoittaa sille uusi kahdeksankerroksinen pistetalo nykyinen rakennuksen läheisyyteen. Lisärakentamisen edellyttämät autopaikat on mahdollista sijoittaa nykyisten autopaikkojen yhteyteen.

Tontin voimassa olevan asemakaavan rakennusoikeudesta 5 150 k-m2 on käytetty 4 800 k-m2 ja uutta asuntokerrosalaa on osoitettu 3 950 k-m2. Tontin tehokkuusluku muutoksen jälkeen on 1,0 ja asukasmäärän lisäys noin 100 asukasta. Täydennysrakentaminen nykyisillä asuinalueilla on kaupungin strategian mukaista. Tontin omistava asunto-osakeyhtiö on tehnyt aloitteen kaavan muuttamisesta.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaavamuutosalue on osa Kontulan pääosin 1960–70-luvulla aluerakentamiskohteena syntynyttä lähiötä, jolle ovat ominaisia suuret rakennusmassat ja väljät puistomaiset pihat, joissa tonttien rajat eivät erotu. Tontilla on Matti Hakurin suunnittelema vuonna 1966 valmistunut kahdeksankerroksinen rakennus. Etelä- ja länsipuolelta tontti rajautuu Kyläkeinunpolkuun. Itälaidalla on tontin pysäköintialue ja Keinutie. Korttelikokonaisuus jatkuu tontin pohjoispuolella.

Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan alue on asuntovaltaista aluetta A2, jolla korttelitehokkuus on pääasiassa 1,0-2,0. Asemakaavan muutosehdotus on yleiskaavan mukainen. Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1991 ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu kaavamuutoksen hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille välittömiä kustannuksia.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Muistutukset

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 28.9.-29.10.2018. Kaavanmuutoksesta jätettiin 5 muistutusta, joista yksi oli 26 henkilön allekirjoittama adressi.

Muistutukset kohdistuivat Keinutien alueen täydennysrakentamiseen, ehdotetun lisärakentamisen kokoon, sijaintiin ja lainmukaisuuteen, suunnitellun rakennuksen hallintamuotoon ja talotyyppiin sekä jätekeräyksen ratkaisuihin. Luonnonvaraista maastoa toivottiin säilytettävän mahdollisimman paljon.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun Liikenne -kuntayhtymän (HSL) ja Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) lausunnot, joilla ei ollut huomautettavaa asemakaavanmuutoksen johdosta. Lisäksi Helen Oy ilmoitti, ettei sillä ollut lausuttavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Kaavaehdotusta ei ole huomautusten johdosta muutettu, koska sitä ei ole pidetty tarkoituksenmukaisena kaavan tavoitteet eli täydennysrakentamisen huomioon ottaen.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin joitakin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa ja tehdyt muutokset -liitteessä. Näistä muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa ja niitä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen sähköpostilla.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun yksityiskohtaiset perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Kaavan muutosta koskeva maankäyttösopimus on allekirjoitettu 10.5.2019.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit Tonttipäällikkö 02.04.2019 § 23

Päätös

Tonttipäällikkö päätti tehdä tontin 91-47-18-11 omistajan As Oy Keinutie 9:n kanssa liitteen 3 mukaisen sopimuksen.

Samalla tonttipäällikkö päätti oikeuttaa hallinto- ja tukipalveluiden kiinteistölakimiehen allekirjoittamaan edellä mainitun sopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia.

(MA147-8)

Päätöksen perustelut

Voimassa oleva asemakaava

Tontilla 91-47-18-11 on voimassa asemakaava nro 9790, joka on vahvistettu 27.8.1991. Tontti on merkitty siinä kuulumaan asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK). Tontin rakennusoikeus on 5 150 k-m², josta on käytetty 4 857 k-m².

Asemakaavan muutosehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta esitti 26.2.2019 kaupunginhallitukselle asemakaavan muutosehdotuksen nro 12526 hyväksymistä.

Tontin nykyinen käyttötarkoitus AK pidetään ennallaan. Tontille kaavoitetaan uusi rakennusala, jonka rakennusoikeus on 3 950 k-m². Nykyisen rakennuksen rakennusoikeudeksi merkitään 4 800 k-m².

Maankäyttösopimus

Asemakaavan muutos korottaa tontin 91-47-18-11 arvoa merkittävästi, joten tonttiyksikkö on käynyt maanomistajien kanssa kaupunginhallituksen 9.6.2014 (685 §) tekemän päätöksen mukaiset neuvottelut.

Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä 3 oleva sopimus, jonka mukaan maanomistaja suorittaa kaupungille 354 000 euron korvauksen osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

Korvausta korotetaan sen nykyarvon säilyttämiseksi sopimuksen allekirjoittamispäivästä maksupäivään kaksi prosenttia vuodessa. Korotus pyöristetään lähimpään 1 000 euroon.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan 26.9.2017 (115 §) tekemän päätöksen mukaan tonttipäällikkö päättää maankäyttösopimuksen hyväksymisestä ja siihen liittyvistä aluejärjestelyistä 1 500 000 euron kokonaisarvoon saakka.

Lisätiedot

Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36442

tapio.laalo@hel.fi

Arto Korkeila, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34294

arto.korkeila@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 26.02.2019 § 94

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

  • 26.2.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12526 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kontula) korttelin 47018 tonttia 11.

Lisäksi lautakunta päätti

  • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
  • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1 sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
  • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
  • kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:
    • Asunto Oy Keinutie 9: 5 000 euroa
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Laura Viljakainen, arkkitehti (asemakaavoitus), puhelin: 310 37243

laura.viljakainen@hel.fi

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri (liikenne- ja katusuunnittelu), puhelin: 310 37129

jussi.jaaska@hel.fi

Mikko Tervola, insinööri, puhelin: 310 44131

mikko.tervola@hel.fi

Mari Soini, maisema-arkkitehti (kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu), puhelin: 310 37479

mari.soini@hel.fi

Sakari Mentu, arkkitehti (rakennussuojelu), puhelin: 310 37217

sakari.mentu@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 18.09.2018 § 34

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12526 pohjakartan kaupunginosassa 47 Mellunkylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12526
Kaupunginosa: 47 Mellunkylä
Kartoituksen työnumero: 1/2018
Pohjakartta valmistunut: 15.1.2018
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31967

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.10.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi