Pohjatutkimuspalveluiden puitejärjestely 2017 – 2019

HEL 2017-004699
Asialla on uudempia käsittelyjä
17. / 141 §

Pohjatutkimuspalveluiden puitejärjestely 2017 – 2019, optiokauden käyttöönotto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti käyttää johtokunnan päätöksen 11.5.2017, § 84 mukaista option käyttöönotto-oikeutta ja jatkaa pohjatutkimuspalvelujen puitesopimusta liikenneliikelaitoksen käyttöön voimassa olevien ehtojen mukaisena kahdella (2) vuodella ajaksi 1.9.2019 - 31.8.2021 seuraavien yritysten kanssa:

 • Geotek Oy
 • Geovisor Oy
 • GeoUnion Oy
 • Meritaito Oy
 • Mitta Oy
 • Pöyry Finland Oy
 • Ramboll Finland Oy
 • Suomen Vesityö Oy
 • Taratest Oy
 • Tikander Marin FMa

Alkuperäinen sopimus on voimassa 31.8.2019 asti. Sopimuksessa on optiomahdollisuus, jolla sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen kahdella (2) vuodella. Sopimuksen enimmäiskesto on enintään neljä (4) vuotta; kaksi + kaksi (2 + 2) vuotta.

Hankinnan ennakoitu arvo optiokausi (2 vuotta) mukaan lukien on enintään 1.000.000,00 euroa (alv 0 %).

Pohjatutkimuspalveluita tilataan yllä mainittuna aikana Helsingin kaupungin kiinteistöviraston geoteknisen osaston hankintarenkaana järjestämän tarjouskilpailun perusteella, puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta tarjousten mukaisin hinnoin.

Pohjatutkimukset tilataan sopimuskauden aikana halvin hinta huomioon ottaen toimittajalta, jolla on parhaat edellytykset toimeksiannon suorittamiseen tilaajan toiminnan tarpeiden ja aikataulun mukaisesti. Suuremmissa pohjatutkimustöissä käytetään minikilpailutusta puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kesken.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinnan kohteena on Liikenneliikelaitoksen tarpeiden mukaisten pohjatutkimuspalveluiden puitejärjestely vuosille 2019 – 2021.

HKL:n hankinta on kilpailutettu Helsingin kaupungin kiinteistöviraston geoteknisen osaston toimesta hankintarenkaana yhdessä HKL:n kanssa. Kumpikin hankintarenkaaseen kuuluva hankintayksikkö on tehnyt oman hankintapäätöksen alkuperäisestä sopimuskaudesta ja tekee oman päätöksen myös optiokaudesta.

Alkuperäinen sopimus on voimassa 31.8.2019 asti. Sopimuksessa on optiomahdollisuus, jolla sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen kahdella (2) vuodella. Sopimuksen enimmäiskesto on enintään neljä (4) vuotta; kaksi + kaksi (2 + 2) vuotta.

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston geotekninen osasto on tehnyt 29.5.2017 päivätyt määräaikaiset maa- ja vesistöalueiden pohjatutkimuspalveluja koskevat puitesopimukset 31.8.2019 saakka seuraavien yritysten kanssa:

 • Geotek Oy
 • Geovisor Oy
 • GeoUnion Oy
 • Meritaito Oy
 • Mitta Oy
 • Pöyry Finland Oy
 • Ramboll Finland Oy
 • Suomen Vesityö Oy
 • Taratest Oy
 • Tikander Marin FMa

Alkuperäisen sopimustoimittajan Geotek Oy:n (Y-tunnus 0923058-2) sopimus on siirretty liiketoimintakaupan johdosta Mitta Oy:lle (Y-tunnus 0779388-3). Puitesopimuksen siirrosta on tehty maankäyttöjohtajan päätös 31.7.2019 § 83.

Sopimuksen mukaan sopimustoimittajan on tullut toimittaa tilaajalle mahdollinen sopimushinnan tarkistusehdotus viimeistään viisi (5) kuukautta ennen perussopimuskauden päättymistä. Yritykset eivät ilmoittaneet, että ne tarkistaisivat hintojaan, joten sopimusta jatketaan samoilla
sopimusehdoilla ja hinnoilla.

Aikaisempi päätös:

Johtokunnan päätös 84 §, 11.5.2017: Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tilaamaan pohjatutkimuspalveluita yhteensä enintään 1.000.000,00 euron (alv 0 %) arvosta ajalla 2.9.2017 – 31.8.2019.

Sulje

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 11.05.2017 § 84

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tilaamaan pohjatutkimuspalveluita yhteensä enintään 1.000.000,00 euron (alv 0 %) arvosta ajalla 2.9.2017 – 31.8.2019.

Pohjatutkimuspalveluita tilataan yllä mainittuna aikana Helsingin kaupungin kiinteistöviraston geoteknisen osaston hankintarenkaana järjestämän tarjouskilpailun perusteella puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta tarjousten mukaisin hinnoin.

Pohjatutkimukset tilataan sopimuskauden aikana halvin hinta huomioon ottaen toimittajalta, jolla on parhaat edellytykset toimeksiannon suorittamiseen tilaajan toiminnan tarpeiden ja aikataulun mukaisesti. Suuremmissa pohjatutkimustöissä käytetään minikilpailutusta puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kesken.

Puitejärjestelyyn on valittu alla olevat toimittajat eri osakokonaisuuksille.

1. Pohjatutkimuspalvelut raskaalla/keskiraskaalla kalustolla

 1. Pöyry Finland Oy
 2. Ramboll Finland Oy
 3. Taratest Oy
 4. Mitta Oy
 5. Geotek Oy
 6. GeoUnion Oy

2. Pohjatutkimuspalvelut kevyellä kalustolla

 1. GeoUnion Oy
 2. Pöyry Finland Oy
 3. Ramboll Finland Oy

3. Vesistöalueen pohjatutkimuspalvelut työlautalta raskaalla/keskiraskaalla kalustolla

 1. Pöyry Finland Oy
 2. Taratest Oy
 3. Ramboll Finland Oy

4. Vesistöalueen pohjatutkimuspalvelut työlautalta kevyellä kalustolla

 1. GeoUnion Oy
 2. Ramboll Finland Oy
 3. Geotek Oy

5. Kalliotutkimuspalvelut

 1. Geotek Oy
 2. Pöyry Finland Oy
 3. Taratest Oy

6. Kalliotutkimuspalvelut maanalaisista tiloista

 1. Taratest Oy
 2. Geovisor Oy

7. Työlauttapalvelut pohjatutkimusten suorittamiseen raskaalla pohjatutkimuskalustolla

 1. F:ma Tikander Marin
 2. Meritaito Oy
 3. Suomen Vesityö Oy

8. Työlauttapalvelut pohjatutkimusten suorittamiseen kevyellä pohjatutkimuskalustolla

 1. F:ma Tikander Marin
 2. Meritaito Oy
 3. Suomen Vesityö Oy

9. Pohjatutkimuspalvelut rakennusten sisätiloissa

 1. GeoUnion Oy
 2. Ramboll Finland Oy
 3. Taratest Oy
Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot

Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 310 34942

lotta.koski-lammi@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.08.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34942

lotta.koski-lammi@hel.fi