Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jape Lovénin ym. talousarvioaloitteesta Vuosaarenlahden venesataman uuden yleissuunnitelman toteuttamiseksi

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-004748
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 154 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jape Lovénin ym. talousarvioaloitteesta Vuosaarenlahden venesataman uuden yleissuunnitelman toteuttamiseksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Ensimmäisen kerran Vuosaarenlahden venesatama esiintyy 1990-luvun lopulla laaditussa ja tammikuussa 2002 vahvistetussa Vuosaaren sataman ja sen ympäristön asemakaavassa. Tämän asemakaavan pohjalta aloitettiin Vuosaaren venesataman suunnittelu ja suunnitelmat valmistuivat alkuvuodesta 2004 ja venesataman rakentaminen aloitettiin saman vuoden aikana. Venesataman suunnitelmia tarkistettiin rakentamisen aikana ja tarkistetut suunnitelmat sekä päivitetty yleissuunnitelma valmistuivat 18.1.2008.

Venesataman ja sen viereisten alueiden asemakaavan tarkistus ja muutostyö käynnistyi loppuvuodesta 2008 ja alueen uusi asemakaava tuli lainvoimaiseksi lokakuussa 2009. Tässä asemakaavassa Ruusuniemessä sijaitsevan entisen telakan huvilan alue on merkitty liikerakennusten korttelialueeksi, jossa huvilarakennuksella on suojelumerkintä sekä pieni lisärakennusoikeus. Aallonmurtajalle johtava ajoyhteys on muutettu kaduksi ja kadun itäpuoliset reunaosat sataman korttelialueiksi, jonne saa sijoittaa satamaa ja venesatamaa palvelevia toimintoja ja telakointia. Muu Vuosaarenlahden venesataman alue on asemakaavassa venesatama-aluetta, jossa on venesataman osa-alueiden käyttöä tarkentavia ja sääteleviä merkintöjä ja määräyksiä. Venesatamaksi merkityllä alueella ei ole tontteja, mutta venesatamaan on osoitettu rakennusalat neljälle rakennukselle, mm. polttoaineen jakeluaseman paikka aallonmurtajan kärkeen. Asemakaava mahdollistaa myös lisätäyttöjen tekemisen sekä venesatama-alueelle, että sataman korttelialueelle.

Venesataman yleissuunnitelman tarkistaminen uuden asemakaavan mukaiseksi käynnistyi vuonna 2015 ja tarkistettu yleissuunnitelma valmistui syksyllä 2016. Yleissuunnitelman muutos- ja päivitystyö prosessin osana alueen toimijoille järjestettiin käyttötarpeiden ja toiveiden kartoittamiseksi keskustelu- ja käyttäjätilaisuus 5.2.2016 entisen liikuntaviraston tiloissa. Tilaisuuteen osallistui mm. viranomaisia, yhteisöjä ja yrittäjiä, joilla nyt on yritystoimintaa venesatama-alueella. Läsnä olleiden tahojen tila-, laituri- nosto- ym. tarpeet kartoitettiin ja koottiin yhteen suunnittelussa huomioitavaksi aiemmin koottujen lähtötietojen lisäksi. Lisäksi kaikille alueen toimijoille varattiin mahdollisuus tarkennuksien ja lisätietojen toimittamiseen myöhemmin sähköpostin välityksellä.

Vuosaaren venesataman yleissuunnitelman päivityssuunnittelussa on noudatettu voimassa olevan asemakaavan merkintöjä ja määräyksiä ja polttoaineidenjakeluasema on sijoitettu aallonmurtajan kärkeen asemakaavassa ositetulle aseman paikalle ja rakennusalalle.

Liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan asemakaavassa osoitettu ja yleissuunnitelmaan sijoitettu polttoaineen jakeluasemanaseman paikka venesataman sisääntulon suulla on optimaalinen venesataman käytettävyyden ja turvallisuuden kannalta. Polttoaineen jakeluasema ei palvele ainoastaan Vuosaaren venesataman veneilijöitä, vaan myös viereisten venesatamien ja ohikulkevan veneliikenteen tarpeita. Polttoaineiden jakeluasema syytä sijoittaa siten, että sen käyttö on turvallista ja kiinnittyminen helppoa, mutta se ei lisää venesataman sisäistä liikennettä.

Vuosaarenlahden venesataman rakentaminen on vielä kesken ja vaatii mm. lisätäyttöjä, joita toteutetaan sitä mukaan, kuin soveltumia täyttömassoja on kohtuullisin kustannuksin saatavilla. Loppuun saattaminen vaatii myös sataman eri alueiden rakentamisen yhteydessä tehtäviä toteutus- ja rakennesuunnitteluasuunnittelua. Jatkosuunnittelun yhteydessä selvitetään myös alueella tarvittavan kunnallistekniikan toteuttaminen. Tämä koskee myös polttoaineiden jakeluasemaa sekä muita rakennuksia ja rakenteita suunnittelun edetessä sekä rakentamisen tullessa ajankohtaiseksi. Päivitetyn yleissuunnitelman mukaan laaditussa kustannusarviossa venesataman rakentamisen loppuun saattamisen kustannukset ovat 5 806 000 euroa.

Vuosaarenlahden venesataman loppuun saattaminen ei ole tämänhetkisessä liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmassa, joka määrittää seuraavien vuosien liikuntarakentamishankkeet. Hankkeen nopea toteuttaminen ei ole mahdollista karsimatta rahoitusta muilta olemassa olevilta hankkeilta tai nostamatta liikuntapaikkarakentamisen investointimäärärahoja. Venesataman toteuttaminen vaatii myös, että saatavilla on kohtuullisin kustannuksin riittävästi meritäyttöihin soveltuvia täyttömassoja.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt 28.8.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Jape Lovénin ja kahdeksan muun valtuutetun Vuosaaren venesataman uuden yleissuunnitelman toteuttamista koskevasta talousarvioaloitteesta 28.8.2018 mennessä.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta ja elinkeino-osastolta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.09.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätietojen antaja

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87901

stefan.froberg@hel.fi