Kaupunginhallituksen myöntämät talousarvioavustukset vuodelle 2018

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-005172
Asialla on uudempia käsittelyjä
40. / 261 §

Malmin lentoaseman ystävät ry:n oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä Malmin lentoaseman ystävät ry:n oikaisuvaatimuksen koskien kaupunginhallituksen avustuspäätöstä 22.1.2018, 27 §.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Malmin lentoaseman ystävät ry. haki toiminta-avustusta 6 000 euroa vuodelle 2018. Avustushakemus jätettiin määräaikaan menneessä. Haetun avustuksen käyttötarkoituksena oli toteuttaa kenttäkierroksia, luentoja, tapahtumia sekä kehittää ja ylläpitää yhdistyksen luomaa malmiairport.fi lentoasemaportaalia.

Kaupunginhallitus päätti 22.1.2018 (§ 27) hylätä Malmin lentoaseman ystävät ry:n avustushakemuksen sillä perusteella, että lentokentän toiminta tulee loppumaan lähivuosina.

Malmin lentokentän ystävät ry. teki oikaisuvaatimuksen koskien kaupunginhallituksen päätöstä 22.1.2018 § 27. Yhdistys vaatimuksessaan pyytää, että kaupunginhallitus käsittelee asian uudestaan epäasiallisen hylkäysperusteen johdosta ja muuttaa päätöstään niin, että Malmin lentoaseman ystävät ry:lle myönnetään anottu toiminta-avustus vuodelle 2018. Oikaisuvaatimuksen perusteluissa todetaan, että yhdistys tekee työtä Malmin alueen rakennettujen kulttuurikohteiden ja -ympäristökohteiden vaalimiseksi ja suojelemiseksi. Lisäksi yhdistys kerää, tutkii ja ylläpitää arkistoa lentoaseman historiasta. Malmin lentoaseman ystävät ry. järjestää tutustumiskäyntejä, ylläpitää ja varmistaa paikan elävöittämistä.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa ja osoitettu oikealle viranomaiselle.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty alkuperäiseen avustushakemukseen verrattuna uusia asiaan vaikuttavia seikkoja.

Kaupunginhallituksen päätös on tehty asianmukaisin perustein eivätkä oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut anna aihetta avustushakemusta koskeneen hylkäävän päätöksen muuttamiseen. Oikaisuvaatimuksessa ei myöskään ole esitetty väitteitä tai näyttöä siitä, että kaupunginhallituksen päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Sulje

Kaupunginhallitus 22.01.2018 § 27

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jakaa avustuksia vuoden 2018 talousarvion kohdalta 13002 yhteensä 852 200 euroa seuraavasti:

Hakija
 
euroa
 
Alvar Aalto –säätiö
 
15 000
 
Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry. 
 
6 000
 
Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry.
 
 34 800
 
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry.
 
100 000
 
Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry.
 
95 800
 
Helsingin Pohjola-Norden - Pohjola-Norden i Helsingfors rf.
 
6 640
 
Helsingin Polkupyöräilijät ry.
 
0
 
Helsingin yhteisjärjestö JHL ry.
 
187 657
 
Helsinki Hacklab ry.
 
0
 
Helsinki-Seura - Helsingfors-Samfundet ry.
 
16 370
 
Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry.
 
0
 
Hyötykasviyhdistys ry.
 
48 458
 
Jyty Helsinki ry.
 
164 876
 
Krematoriosäätiö - Krematoriestiftelsen rs
 
0
 
Malmin lentoaseman ystävät ry.
 
0
 
Norr om Stan rf.
 
3 000
 
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto Ry.
 
3 930
 
Suomen Rauhanliitto - Finlands Fredsförbund ry.
 
16 800
 
Suomen Retkeilymajajärjestö ry.
 
0
 
Suomi-Venäjä-seuran Etelä-Suomen piirijärjestö ry. 
 
2 125
 
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 
6 000
 
Tekniikka ja Terveys KTN Helsinki ry.
 
15 848
 
Avustukset yleisten saunojen toiminnan turvaamiseen, kansliapäällikön käytettäväksi
 
17 820
 
Kunnallisen tiedotustoiminnan edistäminen, kansliapäällikön käytettäväksi
 
2 555
 
Opaskoulutuksen järjestäminen, kansliapäällikön käytettäväksi
 
6 490
 
Veteraanijärjestöjen vuokriin, kansliapäällikön käytettäväksi
 
17 820
 
Harkinnanvaraiset avustukset, kansliapäällikön käytettäväksi
 
84 211
 
Kaikki yhteensä
 
852 200
 
Käsittely

Esteelliset: Marcus Rantala, Otso Kivekäs

Esittelijä täydensi perusteluosan ensimmäiseen lauseeseen Hufvudstadsbladet-lehden.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.04.2018

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi