Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla, hankintavaltuudet

HEL 2017-005237
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 202 §

Hankintoihin liittyvän toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajantoimialalla

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti siirtää hankintojen toimivaltaa liitteessä esitetyllä tavalla kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla 18.12.2019 alkaen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan (10 luku § 1) toimialalautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 2 momentti 3 kohta).

Ensimmäisen vuonna 2020 järjestettävän Helsinki Biennaalin valmistelujen edetessä taideteosten hankintavaiheeseen siirrettiin Biennaalin teosten hankintojen toimivaltaa HAM Helsingin taidemuseon johtajalle 300 000 euroon saakka ja toimialajohtajalle 500 000 euroon saakka (26.3.2019, § 7).

Helsinki Biennaalin valmistelu on nyt edennyt valmistelusta toteutukseen. Tapahtuman tuotantoaikataulu on tiukka. Toteutusvaiheen kustannuksiin sisältyvät mm. tiloihin liittyvät korjauskulut, rakentaminen, kuljetukset, markkinointiviestinnän kustannukset sekä muut ostopalveluna hankittavat. Kaikissa kustannuksissa on huomioitava se, että Biennaali toteutetaan saareen ensimmäistä kertaa. Kustannukset on huomioitu Helsinki Biennaalin talousarviossa. Tapahtuman onnistumisen turvaamiseksi nähdään tarkoituksenmukaisena, että muita hankintoja korkeampaa hankintarajaa laajennettaisiin teosten kertahankinnoista myös muihin Helsinki Biennaalin hankintoihin.

Helsinki Biennaali on esitelty kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle 19.11.2019.

Muilta osin esitys hankintavaltuuksista vastaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätöstä 26.3.2019, §55. Tuolloin lautakunta myönsi lisäksi HAM Helsingin taidemuseon johtajalle Helsinki Biennaalin teoksiin tarvittavien asiakirjojen, kuten sopimusten, valtiontakuiden ja muiden vakuutuksien allekirjoittamisoikeuden, sekä oikeuden hakea Helsinki Biennaalin rahoitusta säätiöiltä, solmia yritysyhteistyökumppanuuksia sekä allekirjoittaa näihin liittyvät asiakirjat ja sopimukset. Nämä oikeudet ovat yhä voimassa.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26.03.2019 § 55

15.01.2019 Ehdotuksen mukaan

22.05.2018 Ehdotuksen mukaan

22.05.2017 Ehdotuksen mukaan

15.05.2017 Pöydälle

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätietojen antaja

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi

Maija Tanninen, taidemuseon johtaja, puhelin: 09 310 87008

maija.tanninen@hel.fi

Elina Leskelä, kokoelmapäällikkö, puhelin: 09 310 87043

elina.leskela@hel.fi