Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla, hankintavaltuudet

HEL 2017-005237
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 5 §

Hankintoihin liittyvän toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti siirtää hankintojen toimivaltaa liitteessä esitetyllä tavalla kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla 16.1.2019 alkaen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli johtava controller Kalle Kujala.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan (10 luku § 1) mukaan toimialalautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 2 momentti 3 kohta).

Kaupunginvaltuuston 13.06.2018, § 174 hyväksymän hallintosäännön mukaan kirjastopalvelukokonaisuus on oma palvelukokonaisuutensa 1.1.2019 lukien. Tämän johdosta on tarpeen päivittää kirjastopalvelukokonaisuuden viranhaltijoiden hankintavaltuuksia vastamaan nykyistä organisaatiotasoa. Muilta osin esitys hankintavaltuuksista vastaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätöstä 22.5.2018, § 106. Aiemmat hankintavaltuudet perustuvat kaupunginhallituksen johtamisen jaoston päätökseen 22.5.2017, § 101 hankintoihin liittyvän toimivallan siirtämisestä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla 31.5.2018 saakka.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.05.2018 § 106

22.05.2017 Ehdotuksen mukaan

15.05.2017 Pöydälle

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätietojen antaja

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87751

kirsti.laine@hel.fi