Valtuustoaloite, sukupuolitietoisen budjetoinnin aloittaminen

HEL 2017-005429
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 863 §

Helsingin kaupungin tasa-arvohanke

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tasa-arvohankkeen Sukupuolivaikutusten arviointi Helsingin kaupungin palveluissa -tutkimusraportin ja Sukupuolitietoisen budjetoinnin pilotointi Helsingin kaupungilla -tutkimuskatsauksen sekä arvioinnin ja pilotoinnin tulokset ja suositukset huomioitaviksi toiminnan kehittämisessä sekä toimialojen talousarvioesitysten ja käyttösuunnitelmien laadinnassa sukupuolitietoista budjetointia edistettäessä.

Sulje

Tasa-arvohanke pohjautuu Helsingin kaupunkistrategian linjauksiin sukupuolten tasa-arvosta. Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 todetaan, että sukupuolten tasa-arvo on läpäisevä periaate kaikessa kaupungin toiminnassa. Sen edistämiseksi käynnistetään tutkimuspohjainen hanke, jossa valituille palveluille toteutetaan sukupuolivaikutusten arviointi. Hanke käynnistyi keväällä 2018 ja se koostui kolmesta osasta: sukupuolivaikutusten arvioinneista valituille palveluille, vuoden 2018 talousarvion arvioimisesta sukupuolinäkökulmasta ja sukupuolitietoisen budjetoinnin pilotista.

Käsitellessään 16.5.2018 (§ 109) valtuutettu Veronika Honkasalon aloitetta sukupuolitietoisen budjetoinnin aloittamisesta kaupunginvaltuusto edellytti, että vuoden 2018 talousarvio arvioidaan sukupuolinäkökulmasta tasa-arvotoimikunnan lausunnon suositusten mukaisesti. Tämän lisäksi aloitetaan pilotti sukupuolitietoisesta budjetoinnista osana tasa-arvotoimikunnan asettamispäätöksessä mainittua tasa-arvohanketta yhden toimialan yhdessä tai useammassa palvelussa. Näiden pohjalta tuodaan kaupunginhallitukselle selvitys vuoden 2019 lopussa, jossa kerrotaan arvioinnin ja pilotin tuloksista ja tarkennetaan, mihin jatkotoimiin kaupunki ryhtyy sukupuolitietoisen budjetoinnin vakiinnuttamiseksi osaksi kaupungin talousarviomenettelyä.

Sukupuolivaikutusten arviointia koskeva tutkimussuunnitelma hyväksyttiin kaupungin johtoryhmässä 11.6.2018. Arvioinnit kohdistettiin toimialajohdon nimeämiin palveluihin: erityinen tuki (kasvatuksen ja koulutuksen toimiala), aluesuunnittelupalvelu (kaupunkiympäristön toimiala), omaishoidon tuki (sosiaali- ja terveystoimiala) sekä liikunnan seuratuki (kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala). Tehtyjen arviointien pohjalta kaupungin palveluissa ei todettu merkittäviä rakenteellisia epätasa-arvoisia käytäntöjä. Toimialojen käytännöt sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisessa kuitenkin vaihtelevat suuresti. Strategian tavoitteen mukaisen tasa-arvon läpileikkaavuuden edistämiseksi on tarpeen kehittää arviointimenetelmiä sekä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen käytäntöjä ja osaamista toimialojen lähtökohdista lähtien. Oleellista on myös tiedon keräämisen kehittäminen ja hyödyntäminen.

Sukupuolitietoisen budjetoinnin pilotointi käynnistyi osana tasa-arvohanketta syksyllä 2018. Pilotointi toteutettiin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluissa, joihin kuuluvan liikunnan seuratuen sukupuolivaikutusten arviointi valmistui syksyllä 2018.

Tasa-arvotoimikunta esitti sukupuolitietoisen budjetoinnin edistämisestä tehtyyn valtuustoaloitteeseen liittyvässä lausunnossaan (18.1.2018) sukupuolitietoisen budjetoinnin toteuttamiselle vaihtoehtoisia lähestymistapoja, joita hyödynnettiin pilotoinnin toteuttamisessa. Lähestymistapoja täydennettiin suomalaisella ja kansainvälisellä tutkimuskirjallisuudella. Näitä menetelmiä sovellettiin kaupunkitasoisten taloussuunnittelun prosessien tarkastelussa sekä vuoden 2018 talousarvion arvioimisessa sukupuolinäkökulmasta. Arviointi osoitti, että sukupuolinäkökulma ei juurikaan näy talousarviossa.

Varsinaisessa sukupuolitietoisen budjetoinnin pilotoinnissa tarkasteltiin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä liikuntapalveluiden osalta nykyisiä talouden suunnitteluun ja seurantaan liittyviä toimintatapoja sekä budjetin arviointimenetelmiä. Tarkastelun kohteena oli taloussuunnittelun prosessit, erilaiset tavat analysoida budjetin menojen kohdistumista, toiminnan seurannan indikaattorit, tasa-arvoon suunnatut erityistoimet, osallistuva budjetointi, henkilöstöpoliittinen tasa-arvo ja investointien sukupuolivaikutusten arviointi.

Tasa-arvohankkeessa tehdyn pilotoinnin ja arviointien tulosten perusteella on havaittu erilaisia sukupuolitietoisen budjetoinnin edistämiskeinoja. Näitä ovat sukupuolinäkökulman kytkeminen toimialojen ja kaupunkitason tavoitteisiin ja niiden mittareihin, sukupuolten tasa-arvoa mittaavan strategiamittarin kehittäminen, tasa-arvosuunnitelmien (palvelut ja henkilöstö) tavoitteiden ja toimenpiteiden sisällyttäminen toimialojen ja kanslian tulosbudjetteihin, sukupuolitietoisen budjetoinnin kehittäminen kaupunkitasolla, sukupuolinäkökulman integroiminen poikkihallinnollisiin koordinaatiorakenteisiin ja strategiahankkeisiin, sukupuolivaikutusten arvioinnin kaupunkitasoisen ohjeen laatiminen, sukupuolivaikutusten arviointimenetelmien ja siihen liittyvän tiedonkeruun kehittäminen toimialatasolla, tasa-arvotyön nykyistä kattavampi resursointi toimialojen ja taloussuunnittelun tueksi sekä sukupuolten tasa-arvonäkökulman lisääminen osallistuvan budjetoinnin arviointi- ja kehittelykriteereihin.

Tasa-arvohanketta on koordinoinut kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikkö. Sukupuolivaikutusten arvioinnit tehtiin yhteistyössä kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikön, toimialojen palveluista vastaavien asiantuntijoiden sekä kanslian tasa-arvoasiantuntijoiden kanssa. Sukupuolitietoisen budjetoinnin pilotti tehtiin yhteistyössä kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikön, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden ja talous- ja kehittämisasiantuntijoiden sekä kanslian taloussuunnittelijoiden ja tasa-arvoasiantuntijoiden kanssa.

Sulje

Kaupunginvaltuusto 16.05.2018 § 109

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Veronika Honkasalon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto edellytti, että vuoden 2018 talousarvio arvioidaan sukupuolinäkökulmasta tasa-arvotoimikunnan lausunnon suositusten mukaisesti. Tämän lisäksi aloitetaan pilotti sukupuolitietoisesta budjetoinnista osana tasa-arvotoimikunnan asettamispäätöksessä mainittua tasa-arvohanketta yhden toimialan yhdessä tai useammassa palvelussa. Näiden pohjalta tuodaan kaupunginhallitukselle selvitys vuoden 2019 lopussa, jossa kerrotaan arvioinnin ja pilotin tuloksista ja tarkennetaan, mihin jatkotoimiin kaupunki ryhtyy sukupuolitietoisen budjetoinnin vakiinnuttamiseksi osaksi kaupungin talousarviomenettelyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen@hel.fi

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 295

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Veronika Honkasalon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto edellyttää, että vuoden 2018 talousarvio arvioidaan sukupuolinäkökulmasta tasa-arvotoimikunnan lausunnon suositusten mukaisesti. Tämän lisäksi aloitetaan pilotti sukupuolitietoisesta budjetoinnista osana tasa-arvotoimikunnan asettamispäätöksessä mainittua tasa-arvohanketta yhden toimialan yhdessä tai useammassa palvelussa. Näiden pohjalta tuodaan kaupunginhallitukselle selvitys vuoden 2019 lopussa, jossa kerrotaan arvioinnin ja pilotin tuloksista ja tarkennetaan, mihin jatkotoimiin kaupunki ryhtyy sukupuolitietoisen budjetoinnin vakiinnuttamiseksi osaksi kaupungin talousarviomenettelyä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Lisätään päätösehdotukseen kappaleen kaksi (2) jälkeen uusi kappale:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että vuoden 2018 talousarvio arvioidaan sukupuolinäkökulmasta tasa-arvotoimikunnan lausunnon suositusten mukaisesti. Tämän lisäksi aloitetaan pilotti sukupuolitietoisesta budjetoinnista osana tasa-arvotoimikunnan asettamispäätöksessä mainittua tasa-arvohanketta yhden toimialan yhdessä tai useammassa palvelussa. Näiden pohjalta tuodaan kaupunginhallitukselle selvitys vuoden 2019 lopussa, jossa kerrotaan arvioinnin ja pilotin tuloksista ja tarkennetaan, mihin jatkotoimiin kaupunki ryhtyy sukupuolitietoisen budjetoinnin vakiinnuttamiseksi osaksi kaupungin talousarviomenettelyä."

Kannattaja: Marcus Rantala

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna.

Jaa-äänet: 1
Wille Rydman

Ei-äänet: 12
Paavo Arhinmäki, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Kaarin Taipale, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Tomi Sevander

Poissa: 1
Ulla-Marja Urho

Kaupunginhallitus hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 1 - 12.

23.04.2018 Pöydälle

20.11.2017 Palautettiin

13.11.2017 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Mervi Patosalmi, tutkija, puhelin: 040 5687073

mervi.patosalmi@hel.fi

Katja Vilkama, tutkimuspäällikkö, puhelin: 050 4028766

katja.vilkama@hel.fi