Pakilan (34.ko) asemakaavan muutos nro 12507, Kyläkunnantie 67 (sis. liikennesuunnitelman)

HEL 2017-006045
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 445 §

Pakila, Kyläkunnantie 67:n asemakaavan muutosehdotus (nro 12507) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman)

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 • asettaa 25.9.2018 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12507 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 34. kaupunginosan (Pakila, Länsi-Pakila) korttelin 34111 tonttia 18 sekä suojaviher- ja katualueita
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mielipiteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot
 • valtuuttaa asemakaavoituspalvelun tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä
 • kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijalta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:

  Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle

  • asemakaavan muutosehdotuksen nro 12507 hyväksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa.

  Käsittely

  Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Ann-Charlotte Roberts. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

  Päätös on ehdotuksen mukainen.

  Sulje

  Kaavaratkaisun keskeinen

  Pakilantien ympäristöä kehitetään yhteistyössä tonttien omistajien kanssa Länsi-Pakilan eläväksi keskuskaduksi, jonka varrella on ympäristöä tiiviimpää rakentamista, palveluita ja asumista.

  Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee tonttia 34111/18, Kehä I:n varressa sijaitsevaa suojaviheraluetta ja Kyläkunnantien katualuetta. Kaavaratkaisu muuttaa suojaviheralueen tonttimaaksi ja mahdollistaa toimistotilojen ja päivittäistavarakaupan rakentamisen Pakilantien ja Kyläkunnantien risteykseen. Korttelialueen ja Kyläkunnantien katualueen rajaa tarkistetaan.

  Korttelialueen kerrosala on 5 400 k-m² ja laskennallinen tehokkuusluku on e = 1,29. Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 4 450 k-m².

  Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 6862), jonka mukaan aluetta tarkastellaan kaavamuutosrajausta laajemmin, koska Kyläkunnantien ja Pakilantien sekä Työkunnankujan, Lepolantien ja Paalukujan liikennetilanne muuttuu kaavamuutoksen toteutuessa. Risteyksen toiminnallisuuden takaamiseksi risteykseen tulee järjestää valo-ohjaus.

  Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Pakilan paikalliset kaupalliset palvelut parantuvat ja tontin rakentuessa kaupunkikuva eheytyy.

  Päätökset kaavaratkaisun pohjana

  Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että alueella on mahdollista parantaa kaupallisia palveluita ja monipuolistaa sijaintipaikkoja yrityksille.

  Kaavaratkaisu on voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan 2002 mukainen.

  Nyt laaditussa kaavaratkaisussa on myös otettu huomioon Helsingin uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet. Yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti alueelle osoitetaan ympäristöä tehokkaampaa rakentamista.

  Asemakaavamuutos on laadittu kaupunkisuunnittelulautakunnan 11.11.2014 hyväksymien Pakilantien varren maankäytön suunnitteluperiaatteiden mukaisesti.

  Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

  Alueen korttelialue on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Tontti on rakentamaton ja sen keskivaiheilla sijaitsee rakenteita 1. maailmansodan linnoituslaitteista. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu Kehä I:n varressa olevaa suojaviheraluetta ja Kyläkunnantien katualuetta.

  Kaavamuutosalueen eteläpuolella sijaitsee asuin- ja liikerakennuksien korttelialue, jossa toimii HOK-Elannon päivittäistavarakauppa. Itäpuolella sijaitsee erillispientalojen korttelialue, jolla ympäristö säilytetään. Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsee Pakilantie ja Pakilan VPK. Pohjoispuolelta alue rajautuu Kehä I:n liikennealueeseen.

  Korttelialueella on voimassa asemakaava vuodelta 1993. Asemakaavassa osoitetaan liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle 950 k-m² kerrosalaa. Rakennusala on osoitettu Pakilantien puoleiselle tontin osalle. Suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Suojaviheralueella on voimassa asemakaava vuodelta 1996. Asemakaavamuutosalueen katualueilla ovat voimassa asemakaavat vuosilta 1955 ja 1979.

  Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaupungin omistamalle suojaviheralueelle on annettu kaavamuutoksen hakijalle suunnitteluvaraus. Suojaviheralueella, kaavamuutosalueen itäosassa, sijaitsee yksityishenkilölle toistaiseksi vuokrattu rintamamiestalotontin lisäpiha-alue. Osa tästä alueesta osoitetaan suunnitelmassa rakennettavaksi liikerakennuksen piha-alueeksi. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

  Kaavaratkaisun kustannukset

  Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia (10/2017, alv 0 %) seuraavasti: Katualueet 250 000 euroa. Kustannusarvio sisältää uusien liikennevalojen rakentamisen Pakilantien ja Kyläkunnantien liittymään sekä Kyläkunnantien leventämisen kustannukset.

  Kaavaratkaisun toteuttamisen myötä lisääntyvät liikennemäärät aiheuttavat tarpeen parantaa alueen nykyistä katuverkkoa asemakaavamuutosalueen ulkopuolella. Parannettavia katuja ovat Kyläkunnantien lisäksi Lepolantie, Työkunnankuja ja Paalukuja. Näiden toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia (10/2017, alv 0 %) seuraavasti: Katualueet 450 000 euroa ja johtosiirrot 80 000 euroa. Lepolantiellä tehtävistä johtosiirroista kaukolämmön osuus on noin 50 000 euroa ja vesihuollon osuus noin 30 000 euroa.

  Kaupungille aiheutuu kustannuksia kaavaratkaisun toteuttamisesta ja nykyisen katuverkon parantamisesta yhteensä 780 000 euroa.

  Kaupungin omistamalla alueella mahdollisesti sijaitsevien pilaantuneiden maa-ainesten kunnostaminen aiheuttaa kaupungille kustannuksia. Mahdollinen kunnostustarve selviää kaavan valmistelun aikana tehtävien maaperätutkimusten perusteella.

  Kaupungille kohdistuu tuloja korttelialueeksi muutetun suojaviheralueen myymisestä.

  Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

  Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

  Viranomaisyhteistyö

  Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen kanssa:

  • Helen Oy
  • Helen Sähköverkko Oy
  • Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
  • Liikennevirasto
  • Museovirasto
  • Uudenmaan ELY-keskus
  • kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / kaupunginmuseo

  Viranomaisten kannanotoissa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta ei ollut huomautettavaa. Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuitenkin kiinnitti huomiota alueellisten kierrätyspisteiden sijoittamiseen pääosin kauppojen yhteyteen.

  Kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta saatiin seuraavilta asiantuntijaviranomaisilta:

  • Helen Oy
  • Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
  • Sähköverkko Oy

  Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että kauppojen ja liiketilojen yhteyteen sijoitettavien kierrätyspisteiden sijoittelu huomioidaan tulevissa hankkeissa. Hankkeen haastavan muodon ja pihajärjestelyiden takia Rinki Oy:n ohjeistuksen kokoista kierrätyspatteristoa ei ole mahdollista mahduttaa kyseiseen kaavaratkaisuun siten, että se palvelisi tarkoituksenmukaisesti alueellisena kierrätyspisteenä.

  Mielipiteet

  Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat pääosin esitetyn kaavaratkaisun koettuun sopimattomuuteen. Mielipiteissä katsottiin, että kaavamuutos toteutuessaan aiheuttaisi ympäristöhäiriötä mm. liikenteen ja päivittäistavarakaupan huoltoliikenteen muodossa. Lisäksi suunniteltu rakennus koettiin alueelle liian suureksi, korkeaksi, varjostavaksi sekä palveluiltaan alueellisesti turhaksi.

  Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että rakennusmassaa on porrastettu kaksikerroksiseksi pientalojen suuntaan, liike- ja toimistorakennuksen tontin ja pientalotonttien välisen tonttirajan käsittelystä määrätään kaavassa (muuri ja kasvisäleikkö). Liike- ja toimistorakennus on sijoitettu mahdollisimman etäälle pientalotonttien rajoista. Huoltopihan huoltotoimenpiteet on määrätty rakennusrungon sisälle ja huoltopiha on sijoitettu tontille mahdollisimman pitkälle pientaloista ja mahdollisimman lähelle Kehä I:stä. Lisäksi huoltopiha-alueen ja tonttirajojen väliin on määrätty puin ja pensain istutettava alueen osa suunnittelualueen kaakkoisosassa. Rakennuksen muodolla on myös pyritty vaikuttamaan Kehä I:stä aiheutuvien liikennemeluhaittojen pienentämiseen lähimmillä rintamamiestalotonteilla. Viitesuunnitelman ratkaisun varjostavuudesta on teetetty selvitys. Selvitys on kaavaselostuksen liitteenä.

  Kirjallisia mielipiteitä saapui 7 kpl, joista yksi oli Pakilan Omakotiyhdistys ry:n laatima. Pakilan Omakotiyhdistys ry on vuonna 1947 perustettu asukasyhdistys, joka muodostuu Kyläkunnantiellä, Halkosuontiellä, Heinämiehentiellä, Suovakujalla ja Niittyluhdantiellä kaupungin vuokratonteilla asuvista omakotiasukkaista.

  Tarkemmat perustelut

  Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

  Jatkotoimenpiteet

  Asemakaavoituspalvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

  • Helen Oy
  • Helen Sähköverkko Oy
  • Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
  • Liikennevirasto
  • Museovirasto
  • Uudenmaan ELY-keskus
  • kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / kaupunginmuseo
  • sekä muut mahdolliset tahot.

  Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

  Sulje

  Päätös tullut nähtäväksi 01.10.2018

  MUUTOKSENHAKUKIELTO

  Pöytäkirjan 441, 442, 443, 444, 445, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453 (kohta B, C ja D) ja 457 §:t.

  Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

  Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

  VALITUSOSOITUS

  Pöytäkirjan 445 § (Kustannusten osalta:).

  Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

  Valitusoikeus

  Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

  Valitusaika

  Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

  Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

  Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

  Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

  Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

  Valitusviranomainen

  Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

  Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

  Sähköpostiosoite:    
  Postiosoite:
  Radanrakentajantie 5
   
  00520 HELSINKI
  Faksinumero:
  029 56 42079
  Käyntiosoite:
  Radanrakentajantie 5
  Puhelinnumero:
  029 56 42000
  Valituksen muoto ja sisältö

  Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

  Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

  Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

  Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

  Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

  Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
  Oikeudenkäyntimaksu

  Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

  Pöytäkirja

  Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

  Sähköpostiosoite:
  Postiosoite:
  PL 10
   
  00099 HELSINGIN KAUPUNKI
  Faksinumero:
  (09) 655 783
  Käyntiosoite:
  Pohjoisesplanadi 11-13
  Puhelinnumero:
  (09) 310 13700 (Yleishallinto)

  Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

  Sulje

  Esittelijä

  kaupunkiympäristön toimialajohtaja
  Mikko Aho

  Lisätietojen antaja

  Ann Charlotte Roberts, arkkitehti, puhelin: 09 310 37033

  anncharlotte.roberts@hel.fi

  Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 09 310 37132

  kari.tenkanen@hel.fi