Hankinta, kiinteistöjen ulkopuhtaanapito- ja talvikunnossapitopalvelut

HEL 2017-006581
Asialla on uudempia käsittelyjä
23. / 119 §

Kiinteistöjen ulkopuhtaanapito- ja talvikunnossapitopalvelujen hankinta toiselle optiokaudelle

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) käyttämään Stara Kaupunkitekniikan ylläpidon tarjouksen KTY-17218, 24.5.2017 mukaisen toisen optiokauden (1.7.2019 – 30.6.2020) ja tilaamaan suorahankintana kiinteistöjen ulkopuhtaanapito- ja talvikunnossapitopalvelut yhteensä enintään 1.142.009,96 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan sopimushintaan kuulumattomia erillisveloitettavia töitä, kuten lumenpoisajoa yhteensä enintään 171.300,00 eurolla (alv 0 %) eli 15 % sopimushinnasta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankintaan sisältyvät hoitoalueet ovat metroasemien, terminaalien ja liityntäpysäköintien alueita sekä raitioliikenteen pysäkkialueita. Hoitoalueet rajautuvat kaupunkiympäristötoimialan rakennuttamispalveluiden hoitovastuualueisiin, joiden ylläpidosta on tähän saakka vastannut Stara Kaupunkitekniikan ylläpito.

Esitettävän optiokauden alkukaudella käynnistetään palvelukonseptin kehitystyö yhdessä toimittajan kanssa, minkä tavoitteena on saada toimintaa entistä kustannustehokkaammaksi nykyisellä laatutasolla.

Hoitopalveluiden hankinta Stara Kaupunkitekniikan ylläpidolta toiselle optiokaudelle on näiltä osin kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu.

Hankinta toteutetaan kaupungin sisäisenä hankintana.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 15 §, 13.6.2017: 1.313.309,96 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 60 §, 13.7.2018: 1.313.309,96 euroa (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat enintään 3.939.929,88 euroa (alv 0 %) varsinaiselta sopimuskaudelta ja optiokausilta.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 13.07.2018 § 60

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti käyttää HKL:n ja Stara Kaupunkitekniikan ylläpidon välisen sopimuksen optiokauden (1.7.2018 – 30.6.2019) ja tilata suorahankintana kiinteistöjen ulkopuhtaanapito- ja talvikunnossapitopalvelut 1.142.009,96 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi vs. toimitusjohtaja päätti tarvittaessa tilata sopimushintaan kuulumattomia erillisveloitettavia töitä, kuten lumenpoisajoa yhteensä enintään 171.300,00 eurolla (alv 0 %) eli 15 % sopimushinnasta.

Päätöksen perustelut

Hankintaan sisältyvät hoitoalueet ovat metroasemien, terminaalien, liityntäpysäköintien alueita sekä raitioliikenteen pysäkkialueita. Hoitoalueet rajautuvat kaupunkiympäristötoimialan rakennuttamispalveluiden hoitovastuualueisiin, joiden ylläpidosta on tähän saakka vastannut Stara Kaupunkitekniikan ylläpito. HKL selvittää kauden 2018 – 2019 aikana palvelun laajuuden ja tarpeen ja tulee kilpailuttamaan ulkopuhtaanapidon ja talvikunnossapitopalvelut kevään 2019 aikana.

Hoitopalveluiden hankinta Stara Kaupunkitekniikan ylläpidolta optiokaudelle on näiltä osin kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu.

Tilaus perustuu liikenneliikelaitoksen johtokunnan päätökseen 13.6.2017 (15 §), jossa johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n jatkamaan sopimusta enintään yhden (1) optiovuoden ajan sopimuksen mukaisin hinnoin (arvioitu hinta 1.142.009,96 euroa/vuosi tasossa 6/2017) ja ehdoin.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tekemään vuosittain tarvittaessa enintään 171.300,00 eurolla (alv 0 %) sopimushintaan kuulumattomia erillisveloitettavia töitä.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 15 §, 13.6.2018: 1.313.309,96 euroa

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat enintään 2.626.619,92 euroa (alv 0 %) varsinaiselta sopimuskaudelta ja optiokaudelta.

Hankinta toteutetaan kaupungin sisäisenä hankintana.

Lisätiedot

Jari Lukkarinen, tekninen asiantuntija, puhelin: 310 70446

jari.lukkarinen@hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34981

eeva.lindroos@hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.06.2017 § 15

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan HKL:n omistamien kiinteistöjen ulkopuhtaanapito- ja talvikunnossapitopalveluita Stara Kaupunkitekniikan ylläpidolta tarjouksen KTY-17218 mukaisesti kaudelle 1.7.2017 – 30.6.2018 yhteensä enintään 1.142.009,96 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunta päätti lisäksi oikeuttaa liikennelaitoksen tarvittaessa hankkimaan sopimushintaan kuulumattomia erillisveloitettavia töitä, kuten lumenpoisajoa yhteensä enintään 171.300,00 eurolla (alv 0 %) eli 15 % sopimushinnasta.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n toimitusjohtajan erillisellä pöytäkirjapäätöksellä jatkamaan nyt tehtävää sopimusta enintään yhdellä (1) optiokaudella alkuperäistä sopimuskautta vastaavalla sopimushinnalla (tasossa 6/2017).

Esittelijä
yksikön johtaja
Toni Jurva
Lisätiedot

Janina Lempinen, tekninen isännöitsijä, puhelin: 310 35979

janina.lempinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.06.2019

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätietojen antaja

Jari Lukkarinen, tekninen asiantuntija, puhelin: 09 310 70446

jari.lukkarinen@hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 34879

eeva.lindroos@hel.fi