Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla Liikenneliikelaitoksen tarveselvitys

HEL 2017-006746
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 124 §

Liikenneliikelaitoksen tarveselvitykseen perustuvan hankesuunnitelman hyväksymistä koskevan toimivallan siirtäminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta päätti siirtää toimivaltaansa tarveselvityksen hyväksymisestä sekä tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyväksymisestä seuraavasti:

Tarvesuunnitelmien hyväksymisen osalta

 • Toimitusjohtaja päättää HKL:n useampaa yksikköä koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä
 • kunkin yksikön johtaja päättää yksikkönsä osalta HKL:n hanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä

Hanke- tai muun suunnitelman hyväksymisen osalta

 • Toimitusjohtaja päättää HKL:n tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyväksymisestä, kun hankkeen arvonlisäveroton kokonaiskustannusarvio on enintään 1.000.000 euroa.
 • kunkin yksikön johtaja päättää yksikkönsä osalta tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyväksymisestä, kun hankkeen arvonlisäveroton kokonaiskustannusarvio on enintään 300.000 euroa.

Tätä päätöstä noudatetaan 1.9.2020 alkaen.

Samalla johtokunta kumosi asiassa aikaisemmin tekemänsä päätökset.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 mom. 1 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunnan yleistoimivaltaan kuuluu päättää tai hyväksyä perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä sekä kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyväksymisestä.

Kaupunginhallituksen 14.12.2015 hyväksymien tilahankkeiden käsittelyohjeiden ja 21.5.2018 hyväksymien katu-, liikenneväylä-, rata- ja puistohankkeiden käsittelyohjeiden mukaisesti HKL:n johtokunta hyväksyy hankkeet 5 milj. euroon asti. Kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi menevät yli 10 milj. euron hankkeet kaupunginhallituksen esityksinä.

Liittyvät päätökset

HKL:n toimitusjohtaja päätti 18.5.2020, 80 §, menettelyistä investointihankkeiden käynnistämisessä HKL:ssä.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.06.2019 § 100

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti siirtää hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 mom:n mukaista liikenneliikelaitoksen johtokunnan yleistoimivaltaa tarveselvityksen hyväksymisestä sekä tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyväksymisestä seuraavasti:

 • Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja päättää liikenneliikelaitoksen useampaa yksikköä koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä.
 • Liikenneliikelaitoksen henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtaja, infra- ja kalustoyksikön johtaja, liikennöintiyksikön johtaja, kunnossapitoyksikön johtaja tai talous ja toiminnanohjaus -yksikön johtaja päättää yksikkönsä osalta liikenneliikelaitoksen hanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä.

(hallintosääntö 11 luvun 1 § 2 mom. 1 kohta)

 • Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja päättää liikenneliikelaitoksen tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyväksymisestä, kun hankkeen arvonlisäveroton kokonaiskustannusarvio on enintään 1.000.000 euroa.
 • Liikenneliikelaitoksen henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtaja, liikennöintiyksikön johtaja, kunnossapitoyksikön johtaja, infra- ja kalustoyksikön johtaja tai talous ja toiminnanohjaus -yksikön johtaja päättää yksikkönsä osalta tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyväksymisestä, kun hankkeen arvonlisäveroton kokonaiskustannusarvio on enintään 300.000 euroa.

(hallintosääntö 11 luvun 1 § 2 mom. 1 kohta)

Tätä päätöstä noudatetaan 1.6.2019 alkaen.

13.06.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.08.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 20911

jukka.hamalainen@hel.fi