Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla pitkävaikutteisista menoista päättämisestä

HEL 2017-006765
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 103 §

Liikenneliikelaitoksen investointeja ja muita pitkävaikutteisia menoja koskevan toimivallan siirtäminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti siirtää hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 mom:n mukaista liikenneliikelaitoksen johtokunnan yleistoimivaltaa päätti liikenneliikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista seuraavasti:

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja päättää liikenneliikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista, kun investoinnin tai pitkävaikutteisen menon suunnitelman mukainen arvonlisäveroton kokonaiskustannusarvio on enintään 1.000.000 euroa;

liikenneliikelaitoksen henkilöstö ja liiketoiminnan tuki –yksikön johtaja, liikennöintiyksikön johtaja, kunnossapitoyksikön johtaja, infra- ja kalustoyksikön johtaja tai talous ja toiminnanohjaus -yksikön johtaja päättää yksikkönsä osalta liikenneliikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista, kun investoinnin tai pitkävaikutteisen menon suunnitelman mukainen arvonlisäveroton kokonaiskustannusarvio on enintään 300.000 euroa.

(Hallintosääntö 11 luvun 1 § 2 mom. 4 kohta)

Tätä päätöstä noudatetaan 1.6.2019 alkaen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.06.2017 § 6

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti siirtää hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 mom:n mukaista liikenneliikelaitoksen johtokunnan yleistoimivaltaa päätti liikenneliikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista seuraavasti:

  • Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja päättää liikenneliikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista, kun investoinnin tai pitkävaikutteisen menon suunnitelman mukainen arvonlisäveroton kokonaiskustannusarvio on enintään 1.000.000 euroa;
  • liikenneliikelaitoksen hallintojohtaja, liikennöintiyksikön johtaja, kunnossapitoyksikön johtaja, infra- ja kalustoyksikön johtaja tai toiminnanohjausyksikön johtaja päättää yksikkönsä osalta liikenneliikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista, kun investoinnin tai pitkävaikutteisen menon suunnitelman mukainen arvonlisäveroton kokonaiskustannusarvio on enintään 300.000 euroa.

(Hallintosääntö 11 luvun 1 § 2 mom. 4 kohta)

Tätä päätöstä noudatetaan 13.6.2017 alkaen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Heli Hietala, lakimies, puhelin: 310 35710

heli.hietala@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.06.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 35108

rain.mutka@hel.fi