Hankinta, Raide-Jokerin tarjoajien valinta toteutusta koskevaan tarjouskilpailuun

HEL 2017-007064
Asialla on uudempia käsittelyjä
20. / 116 §

Raide-Jokerin raitiovaunuvarikon rakentamisen option käyttöönotto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) käyttämään Raide-Jokerin toteutuksen option Raide-Jokerin raitiovaunuvarikon rakentamisesta. Hankinta tehdään Raide-Jokeri-projektin toteutuksesta vastaavilta toteuttajilta YIT Rakennus Oy:ltä (nyk. YIT Suomi Oy) ja VR Track Oy:ltä (nyk. NRC Group Finland Oy) yhteensä enintään 69.443.570,00 euroa arvonlisäverottomaan kokonaishintaan (ratainfran osalta MAKU-indeksi 106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100, Varikkorakennuksen osalta rakennuskustannusindeksi marraskuu 2018) siten, että HKL:n osuus kustannuksista on 62.436.605,00 euroa (alv 0 %) ja Espoon kaupungin osuus 7.006.965,00 euroa, jonka HKL laskuttaa Espoon kaupungilta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinta perustuu HKL:n järjestämään tarjouskilpailuun Raide-Jokerin toteuttajista. Hankinnasta julkaistiin 20.4.2017 hankintailmoitus (nro 2017-010298) ja korjausilmoitus 24.5.2017 Hilma-ilmoituskanavalla. Hankinta sisälsi Raide-Jokeri-projektiin liittyvien keskeisten rakentamistehtävien johtamisen, toteuttamisen ja mahdolliset alihankinnat yhteistyössä Tilaajan ja valitun suunnittelijan kanssa. Hankinta sisälsi mahdollisina optioina muita liittyvien hankkeiden rakentamistoimeksiantoja sekä varikkorakennusten rakentamisen.

Raide-Jokeri-projekti on päätetty toteuttaa yhtenä projektiallianssina. Allianssi muodostettiin suunnittelijoiden ja toteuttajien valinnan jälkeen (HKL:n johtokunnan hankintapäätökset 26 §, 29.6.2017 ja 67 §, 26.10.2017), jolloin tilaaja, suunnittelija ja toteuttaja käynnistivät yhdessä hankkeen kehitysvaiheen. Raide-Jokeri-projektin toteutusvaiheen allianssisopimus allekirjoitettiin 22.5.2019.

Roihupellon raitiovaunuvarikon rakentaminen on osa Raide-Jokerin pikaraitiotiehanketta. Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiotiejärjestelmä. Raitiotieinfra käsittää noin 25 kilometriä rataa ja 34 pysäkkiparia. Raide-Jokeria liikennöidään 29 vaunulla. Roihupellon raitiovaunuvarikolle rakennetaan vaunukaluston tarvitsemat tilat. Uudisrakennus muodostaa tontille toteutettavan raitiovaunuvarikon käsittäen korjaamo-, huolto- ja säilytystilat sekä tarvittavat sosiaali-, tauko- ja toimistotilat kaluston kunnossapidon ja liikennöinnin henkilökunnalle. Rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus on varikkotoiminta.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 67 §, 26.10.2017:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti valita Raide-Jokeri-projektin toteutuksesta vastaavaksi osapuoleksi VR Track Oy:n ja YIT Rakennus Oy:n muodostaman ryhmittymän.

Hankepäätös:

Kaupunginvaltuuston päätös 5/13.3.2019:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Raide-Jokerin varikon hankesuunnitelman liikenneliikelaitoksen esityksen 31.1.2019 mukaisesti siten, että varikon kokonaiskustannusarvio on yhteensä 69,45 milj. euroa, josta Helsingin kaupungin osuus on yhteensä 62,44 milj. euroa (ratainfran osalta MAKU-indeksi marraskuu 2018, varikkorakennuksen osalta rakennuskustannusindeksi marraskuu 2018).

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 26.10.2017 § 67

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti valita Raide-Jokeri-projektin toteutuksesta vastaavaksi osapuoleksi VR Track Oy:n ja YIT Rakennus Oy:n muodostaman ryhmittymän.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot

Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 14.06.2017 § 6

Päätös

Liikennelaitos-liikelaitoksen toimitusjohtaja päätti valita Raide-Jokeri-hankkeen toteutusta koskevaan tarjouskilpailuun osallistumispyynnön vähimmäisvaatimukset täyttävät ehdokasryhmittymät:

 • Jokeri: VR Track Oy, YIT Rakennus Oy
 • Kehäratikka: Destia Oy, Destia Rail Oy
 • Lemminkäinen Infra Oy, Eltel Networks Oy
 • Skanska I&T: Skanska Infra Oy, Skanska Talonrakennus Oy

Kaikille osallistumishakemuksen jättäneille ryhmittymille ilmoitetaan näiden valinnasta tarjouskilpailuun ja toimitetaan kutsut tarjousneuvotteluihin.

Päätöksen perustelut

Raide-Jokeri-hankkeen hankesuunnitelma on hyväksytty Helsingin kaupunginvaltuustossa 15.6.2016 (§ 178) ja Espoon kaupunginvaltuustossa 13.6.2016 (§ 84).

Helsingin ja Espoon kaupunkien Raide-Jokerin suunnittelu- ja toteutushankkeen yhteistyösopimuksen perusteella Liikennelaitos on käynnistänyt toteuttajien kilpailutuksen hankesuunnitelman mukaisesti ja hankinta on edennyt seuraavasti:

Hankinnasta on 20.4.2017 julkaistu hankintailmoitus (nro 2017-010298) ja korjausilmoitus 24.5.2017 Hilma-ilmoituskanavalla 24.5.2017.

Korjausilmoituksessa jatkettiin alkuperäistä määräaikaa kahdella päivällä 7.6.2017 klo 12:00 saakka. Lisäksi korjausilmoituksessa täsmennettiin soveltuvuusvaatimusten ja tarjoajien valintaperusteiden pisteytyksessä arvioitavia referenssejä sekä tehtiin yksittäisiä pieniä täsmennyksiä hankintailmoituksen liitteisiin.

Hankinta toteutetaan erityisalojen hankintalainsäädännön mukaisesti neuvottelumenettelynä.

Hankinta sisältää Raide-Jokeri-projektiin liittyvien keskeisten rakentamistehtävien johtamisen, toteuttamisen ja mahdolliset alihankinnat yhteistyössä Tilaajan ja valitun suunnittelijan kanssa. Raide-Jokeri-projekti tullaan toteuttamaan yhtenä projektiallianssina. Allianssi muodostetaan toteuttajien valinnan jälkeen, jolloin tilaaja, suunnittelija ja toteuttaja käynnistävät yhdessä hankkeen kehitysvaiheen.

Osallistumishakemuksia saatiin määräaikaan 7.6.2017 klo 12:00 mennessä yhteensä neljä (4) kappaletta.

Osallistumispyynnön mukaan hankintayksikkö tarkastaa ehdokkaiden soveltuvuuden ja valitsee neuvottelumenettelyyn hyväksyttävät ehdokkaat, joiden kanssa hankintayksikkö jatkaa neuvottelumenettelyä.

Hankintailmoituksessa on ilmoitettu, että osallistumishakemusten jättäneiden ja soveltuvuusvaatimukset täyttävien ehdokkaiden joukosta valitaan vähintään kolme (3) ja enintään neljä (4) tarjoajaa ilmoitettujen kriteereiden perusteella.

Osallistumishakemuksen jättäneistä kaikki neljä (4) yhteenliittymää täyttivät soveltuvuusvaatimukset.

Neuvottelukutsu toimitetaan valituille tarjoajille tämän päätöksen jälkeen.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Espoon kaupunki tekee vastaavan sisältöisen päätöksen asiassa.

Lisätiedot

Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.06.2019

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 09 310 35288

juha.saarikoski@hel.fi