Nimistötoimikunnan varajäsenen valinta

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-007370
Asialla on uudempia käsittelyjä
26. / 54 §

Nimistötoimikunnan varajäsenen valinta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus

- myönsi viestintäsuunnittelija Aki Antinkaapolle eron nimistötoimikunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
- valitsi tiimipäällikkö Taneli Nissisen (yleiskaavasuunnittelija Jussi Mäkisen henkilökohtainen varajäsen) nimistötoimikunnan varajäseneksi vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi.  

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus valitsi viestintäsuunnittelija Aki Antinkaapon 21.8.2017 (§ 749) varajäseneksi nimistötoimikuntaan. Aki Antinkaapo on 24.10.2018 pyytänyt eroa nimistötoimikunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (410/2015) 79 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö

Kaupunkiympäristön toimialan maankäytön ja kaupunkirakenteen palvelukokonaisuuden maankäyttöjohtaja esittää kaupunginhallitukselle tiimipäällikkö Taneli Nissisen valitsemista yleiskaava suunnittelija Jussi Mäkisen varajäseneksi eroa pyytävän viestintäsuunnittelija Aki Antinkaapon tilalle.

Sulje

Kaupunginhallitus 21.08.2017 § 749

Esitys

Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen nimistötoimikunnan, jonka tehtävänä on:

 • tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista asemakaavojen nimikysymyksistä sekä muista nimistökysymyksistä.

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä toimikuntaan jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

 
Jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
 
 
 
1.
tiimipäällikkö Suvi Tyynilä,
kaupunkiympäristön toimiala
yleiskaavasuunnittelija Satu Tarula, kaupunkiympäristön toimiala
2.
yleiskaavasuunnittelija Jussi Mäkinen, kaupunkiympäristön toimiala
viestintäassistentti Aki Antinkaapo, kaupunkiympäristön toimiala
3.
museolehtori Anna Finnilä, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
tutkija Eva Packalén, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
4.
kaupungingeodeetti Heikki Laaksonen, kaupunkiympäristön toimiala
yksikönpäällikkö Timo Tolkki, kaupunkiympäristön toimiala
5.
kulttuuritoimittaja Minna Joenniemi
kulttuuritoimittaja Aleksis Salusjärvi
6.
toimittaja Miska Rantanen
toimittaja Anu Nousiainen
7.
dosentti Mikko-Olavi Seppälä
filosofian maisteri Anton Eskola
8.
erityisasiantuntija Helinä Uusitalo
erityisasiantuntija Heikki Hurtta
9.
namnvårdare Maria Vidberg
språkvårdare Anna Maria Gustafsson
Puheenjohtaja
Suvi Tyynilä
 
Varapuheenjohtaja
Jussi Mäkinen
 

Samalla kaupunginhallitus päätti

 • määrätä nimistötoimikunnan esittelijäksi nimistönsuunnittelija Johanna Lehtosen maankäytön ja kaupunkirakenteen palvelukokonaisuudesta ja esittelijän sijaiseksi suunnittelija Hanna Ikosen maankäytön ja kaupunkirakenteen palvelukokonaisuudesta
 • kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa vastaamaan toimielimen sihteeritehtävien järjestämisestä

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että toimikuntaan sovelletaan kaupunginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.02.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätietojen antaja

Timo Linden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi