Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan Lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä (Lapinlahti)

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-009556
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 202 §

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan Lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä (Lapinlahti)

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimialan Lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksestä 10.10.2017 116 § tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö on hylännyt Mechelininkadulla 8.3.2017 tapahtuneeseen liukastumiseen liittyvän vahingonkorvaushakemuksen.

Esitetyt vaatimukset

Hakija vaatii edelleen oikaisuvaatimuksessaan vahingonkorvausta Mechelininkadulla Ortodoksisen hautausmaan kohdalla tapahtuneeseen liukastumiseen liittyen.

Hakija on 8.3.2017 noin kello 8.00 kävellyt Mechelininkadun jalkakäytävää pitkin mutta liukastunut ja kaatunut, koska jalkakäytävä on ollut jäinen ja hiekoittamaton. Jalkakäytävää ei ollut kunnolla aurattu eikä hiekoitettu. Kaupunki ei ole osoittanut huolehtineensa liukkaudentorjunnasta laissa ja oikeuskäytännössä hyväksytyllä tavalla.

Vaikka kaupunki on vahinkopäivää edeltävänä päivänä käynyt hiekoittamassa jalkakäytävän, ei tämä riitä, koska säätila on hakijan mukaan merkittävästi vahinkopäivän aikana muuttunut.

Ilmatieteenlaitoksen mukaan lämpötila on yön ja aamun aikana vaihdellut - 1 ja + 0,5 asteen välillä. Yöllä on satanut myös lisää lunta. Jalkakäytävä olisi täten tullut aurata ja hiekoittaa uudelleen.

Oikaisuvaatimuksen mukaan kaupunki ei ole riittävällä tavalla huolehtinut jalkakäytävän kunnossapidosta. Vahinko on aiheutunut kaupungin kunnossapitovelvoitteen laiminlyönnistä. Hakija vaatii kaupungilta korvausta kivusta ja särystä.

Päätöksen perustelut

Saadut selvitykset

Hakijan on liukastunut Mechelininkadulla jalkakäytävällä 8.3.2017 noin kello 8.00 aamulla.

Kunnossapitopiiriltä saatujen tietojen mukaan vahinkopaikalla on edellisen kerran tehty kunnossapitotöitä 7.3. noin kello 8.00.

Kyseisenä yönä on alkanut sataa lisää lunta alkaen noin kello kahdelta, ja lumisade päättyi noin kello seitsemältä. Vahinkopaikka on aurattu ja hiekoitettu kello kymmeneen mennessä.

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaan kunnan on mahdollista määritellä kohtuulliset toimenpideajat sille, että mihin mennessä tietyt kadut on hoidettava. Toimenpideajat on mahdollista määritellä, koska kaikkia katuja ei voida hoitaa samanaikaisesti.

Kunnossapitotyöt tuli aloittaa lumisateen loppuessa eli noin kello seitsemältä. Kyseinen Mechelininkatu kuuluu kunnossapitoluokkaan A, joka tarkoittaa, että kunnossapitotyöt piti toimenpideajan mukaan saada valmiiksi kello 11 mennessä. Kaatuminen on tapahtunut noin kello 8, jolloin kunnossapitotyöt ovat olleet vielä kesken. Kaupunki ei näin ollen ole vahingosta vastuussa.

Ilmatieteenlaitoksen mukaan lumisateen aiheuttama lumikertymä on ollut vain noin kolme senttiä. Aurauksen lähtökynnyksenä on viiden sentin lumikertymä, eli tässä tapauksessa ei olisi ollut vielä edes tarvetta aurata uudelleen Mechelininkatua, mutta kaupunki on kuitenkin halunnut pitää Mechelininkadun hyvässä kunnossa.

Liukastuminen on tapahtunut työmatkalla. Työtapaturman tapahtuessa ensisijainen korvausvastuu on hakijan työnantajalla.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2:1 §.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §.

Lopputulos

Asiassa saatujen selvitysten nojalla todetaan, että vahinkopäivänä on yöllä alkanut sataa lisää lunta. Hakija on kaatunut noin kello kahdeksan. Kunnossapitotyöt on kuitenkin suoritettu kohtuullisen toimenpideajan puitteissa kello kymmeneen mennessä. Kyseinen lumisade ei ole vielä edes ylittänyt aurauksen viiden sentin lähtökynnysrajaa. Helsingin kaupunki ei täten ole laiminlyönyt velvoitteitaan.

Aiemmin tehdyn Lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksen jälkeen ei ole esitetty uutta näyttöä siitä, että vahinko johtuisi kaupungin laiminlyönnistä. Näin ollen Helsingin kaupunki ei ole vastuussa aiheutuneesta vahingosta. Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että Lakipalvelut-yksikön päällikön päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi kirjeitse 26.10.2017. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 3.11.2017 eli säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimus ja muut asiakirjat ovat olleet nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallintojohtaja 20.10.2017 § 25

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön päällikkö 10.10.2017 § 116

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.04.2018

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Matti Laihonen, lakimies, puhelin: 09 310 38813

matti.laihonen@hel.fi