Valtuutettu Vesa Korkkulan toivomusponsi liittyen Konalan alueen nuorisotiloihin

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-010776
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 506 §

Valtuutettu Vesa Korkkulan toivomusponsi liittyen Konalan alueen nuorisotiloihin

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.9.2017 hyväksymän toivomusponnen (Vesa Korkkula) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käsitellessään 27.9.2017 aloitetta nuorten ja nuorisojärjestöjen tarvitsemista tiloista Konalan alueella Konalan ala-asteen remontin aikana ja sen jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta sille, miten ja missä Konalan alueella voidaan turvata nuorten ja nuorisojärjestöjen tarvitsemat riittävät tilat Konalan peruskoulun ala-asteen remontin aikana ja sen jälkeen (Vesa Korkkula).

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta saadussa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnossa todetaan, että koulun remontin alkaisi tammikuussa 2019. Nuorisopalveluista saadun päivitetyn tiedon mukaan hankkeen suunnittelu on edennyt aikataulussaan. Nuorisotyö on mukana remontin valmisteluissa, edistämässä remontin toteuttamista niin, että tilojen joustava käyttö myös järjestöille mahdollistuu. Läheisyydessä sijaitseva Pitäjänmäen nuorisotalo remontoidaan kansalaistoimintataloksi. Nuorisopalveluista saadun tiedon mukaan tämä remontti on juuri valmistumassa. Talosta on mahdollista haketa toimintavuoroja seitsemänä päivänä viikossa, aamusta iltaan. Lausunnossa todetaan edelleen, että myös muut Haagan ja Kannelmäen nuorisopalvelujen toimipisteet ovat konalalaisten nuorten ja nuorisojärjestöjen käytettävissä. Lähialueella on myös vireillä uusia hankkeita kuten harrastushallin perustaminen ja uuden tilan rakentaminen Malminkartanoon varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön käyttöön. Lausunnossa todetaan lopuksi, että Konalan alueen nuorisotyötä suunnitellaan yhdessä nuorten ja alueen toimijoiden kanssa niin, että alueen tarpeisiin voidaan vastata myös koulun remontin aikana ja remontin valmistumisen jälkeen.

Sulje

Kaupunginhallitus 13.08.2018 § 489

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 12.12.2017 § 93

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan Konalan alueen nuorten ja nuorisojärjestöjen tilatarpeet voidaan turvata myös Konalan ala-asteen remontin jälkeen.

Nykyisin Konalan ala-asteen koululla Konalan kerhokeskuksessa toimii MLL:n iltapäiväkerho viitenä päivänä viikossa sekä tämän lisäksi Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisosasto ja Partiolippukunta Jeanne d` Arc järjestävät lapsille ja varhaisnuorille (ala-koulu) toimintaa. Konalan kerhokeskuksessa ei ole avointa nuorisotalotoimintaa nuorille. Tilassa työskentelee tällä hetkellä yksi osa-aikainen (20 tuntia viikossa) nuorisopalveluiden työntekijä. Haagan nuorisotyöyksikkö järjestää matalan kynnyksen liikuntatoimintaa säännöllisesti (2,5 tuntia viikossa) Konalan ala-asteella. Tämä toiminta on suunnattu nuorisoikäisille. Vastaavan toiminnan on tarkoitus jatkua koulun remontin valmistuttua. Lisäsuunnittelua siihen, miten asiat järjestetään Konalan ala-asteen remontin aikana, tarvitaan vielä.

Koulun remontin aloitusaikataulu on näillä näkymin tammikuu 2019 (valtuusto 29.11.2017). Kaupungin nuorisotyö on mukana koulun remontin valmistelussa ja edistää sitä, että koulun remontti toteutetaan niin, että tilojen joustava käyttö myös järjestöille mahdollistuu.

Konalan kerhokeskuksen välittämättömässä läheisyydessä toimii Haagan nuorisotyöyksikön Pitäjänmäen nuorisotalo. Pitäjänmäen nuorisotalo remontoidaan kevään 2018 aikana kansalaistoimintataloksi. Talosta on mahdollisuus hakea toimintavuoroja seitsemänä päivänä viikossa aamusta-iltaan. Myös muut Haagan ja Kannelmäen nuorisotyöyksiköiden toimipisteet ovat Konalalaisten nuorten ja järjestöjen käytettävissä. Konalalaiset nuoret käyvät peruskoulun vuosiluokkia 7–9 pääosin Pitäjänmäessä ja Apollon peruskoulussa Malminkartanossa. Malminkartanon ja Konalan väliseltä alueelta etsitään parhaillaan tilaa uudenlaiselle nuorten ja alueen asukkaiden omaan toimintaan perustuvalle harrastushallille. Malminkartanoon aivan Apollon koulun läheisyyteen ollaan rakentamassa uusi rakennus varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön käyttöön. Tämä tila valmistunee vuonna 2021.

Konalan alueen nuorisotyötä suunnitellaan yhdessä nuorten ja alueen toimijoiden kanssa niin, että alueen tarpeisiin voidaan vastata myös koulun remontin aikana ja remontin valmistumisen jälkeen.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka
Lisätiedot

Marjo Nieminen, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 89033

marjo.nieminen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.08.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36054

leena.mickwitz@hel.fi