Munkkivuoren ja Niemenmäen asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmä

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-010899
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 194 §

Munkkivuoren ja Niemenmäen asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmä

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä piirustuksen 6838 mukaisen asukas- ja yrityspysäköintivyöhykkeen P (Munkkivuori ja Niemenmäki) ja piirustusten nro 6776 ja 6777 mukaiset pysäköintisuunnitelmat.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat liikenneinsinööri Eeva Väistö ja liikenneinsinööri Taina Toivanen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Asukas- ja yrityspysäköinnin laajentamisesta Munkkiniemeen ja Niemenmäkeen päätettiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 11.4.2017. Nyt hyväksyttävinä olevissa pysäköintisuunnitelmissa esitetään pysäköintiä ohjaavien liikennemerkkien paikat.

Sulje

Lähtökohdat

Asukaspysäköinnin laajennus ja pysäköintipolitiikka

Helsingin pysäköintipolitiikka hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 17.2.2014. Asukaspysäköinnin laajentaminen ja hinnoittelu on yksi 12 kärkihankkeesta. Asukaspysäköintijärjestelmää laajennetaan vaiheittain ja hallitusti. Kun pitkäaikainen pysäköinti kadunvarressa vähenee, pysäköintipaikan löytäminen ja katujen kunnossapito helpottuu. Näin uusi järjestelmä hyödyttää myös alueen asukkaita ja yrityksiä.

Asukaspysäköintijärjestelmää laajennettiin Lauttasaareen ja Munkkiniemeen vuonna 2015. Vuoden 2018 aikana järjestelmä laajenee Etelä-Haagaan, Kivihakaan, Munkkivuoreen ja Niemenmäkeen. Seuraavia laajennettavia alueita ovat Käpylä, Kumpula ja Toukola. Tulevista laajennuksista tehdään oma päätös myöhemmin.

Asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmä on tarkoitettu vanhemmille alueille, joissa tonteille ei ole kaavoitettu riittävästi pysäköintipaikkoja, koska ne on suunniteltu ennen autoistumista. Yrityspysäköintitunnus on tarkoitettu yrityksen käyttämille autoille, mutta ei työmatkaliikenteessä käytettäville autoille. Pitkällä aikavälillä Helsingillä on tavoitteena laajentaa asukaspysäköintijärjestelmää kaikkialle, missä kadunvarsipysäköinti on rajoittamatonta perustuen lähinnä talvikunnossapidon tehostamiseen ja asukkaiden tasapuoliseen kohteluun kaupungin eri osissa sekä kustannusvastaavaan hinnoitteluun.

Asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmän käyttöönotto Munkkivuoressa, Niemenmäessä, Etelä-Haagassa ja Kivihaassa on päätetty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 11.4.2017. Nyt vuorovaikutettavina olivat liikenteen ohjaussuunnitelmat. Järjestelmä on mahdollista ottaa käyttöön syksyllä 2018.

Lähtökohdat Munkkivuoressa ja Niemenmäessä

Ulvilantiellä pysäköinti on täysin rajoittamatonta. Talvisin on ollut voimassa viikkosiivousjärjestelmä, jolloin pysäköidyt autot on pitänyt siirtää kadun toiselle puolelle maanantaisin ja torstaisin klo 7-9 välisenä aikana. Pysäköinti on kielletty Ulvilantien koillisosan sisäkaarteella toisin kuin länsiosalla, mistä seuraa, että koilliskaarteella on yli 40 km/h nopeuksia enemmän kuin muualla. Pysäköinninvalvonnan mukaan eniten laitonta pysäköintiä on Porintien tuntumassa. Pysäköintilaskennan mukaan Munkkivuoren ja Niemenmäen katualueella oli pysäköitynä yhteensä 557 ajoneuvoa, joista 18 oli perävaunuja. Alueella on yhteensä liki 800 rajoittamatonta ja 175 aikarajoitettua kadunvarren pysäköintipaikkaa.

Suunnitelma

Pysäköintisuunnitelman perusperiaatteena on, että pysäköinti katu- ja yleisillä alueilla on rajoittamatonta vain asukas- ja yrityspysäköintitunnuksella arkisin maanantaista perjantaihin klo 8-20. Muu pysäköinti on tuona aikana rajoitettu neljään tuntiin pysäköintikiekolla. Muina aikoina pysäköinti on kaikille rajoittamatonta. Pysäköintipaikkojen tarve on suurin iltaisin, joten muutamiin kriittisiin kohtiin on suunnitelmassa lisätty paikkoja vain kello 18-8 väliseksi ajaksi. Ostoskeskuksen pysäköintiin ei tullut muutoksia.

Lisäksi suunnitelmassa on esitetty suojateiden turvallisuuden parantamista rakenteellisesti. Kuorma- ja linja-autoille ei myönnetä asukas- tai yrityspysäköintitunnuksia, joten niille on määritelty yhdessä Helsingin kuljetusyrittäjien kanssa yhteensä 6 paikkaa (24 h). Paikat ovat mahdollisimman etäällä asutuksesta. Nykyisestä talvikunnossapidon vuoroviikkopysäköinnistä luovutaan ja siirrytään siirtokehotustaulujen käyttöön.

Pysäköintiä esitetään lisättäväksi Ulvilantien koillisosaan, mikä ei HSL:n edustajan mukaan haittaa liikennöintiä. Ulvilankujalle on esitetty alueellinen pysäköintikielto, koska katualue on vain 5,5 metriä leveä ja kadulla on mm. Staran liikennettä.

Munkkivuoren ja Niemenmäen asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmä on esitetty piirustuksissa 6776 ja 6777. Kustannusennuste korokejärjestelyineen on 120 000 € (ilman alv).

Vuorovaikutus

Suunnitelmat olivat kommentoitavana kaupungin verkkosivuilla Kerro kantasi -kyselyssä 5.- 26.2.2018. Suunnittelijat olivat tavattavissa 15.2.2018 Munkkivuoren ostoskeskuksen ala-aulassa. Kerro kantasi -kyselyyn tuli 74 palautetta. Niistä 27 koski kyseistä tarkempaa suunnitelmaa ja 47 vastusti itse järjestelmän käyttöönottamista.

Toteutus

Tavoitteena on ottaa järjestelmä käyttöön syksyllä 2018, kun tarvittavat liikennemerkkien asennustyöt on tehty.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.04.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 09 310 37353

eeva.vaisto@hel.fi