Koskelan sairaala-alueeseen rajoittuvien katusuunnitelmien hyväksyminen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-010976
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 211 §

Koskelan sairaala-alueeseen rajoittuvien katusuunnitelmien hyväksyminen

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä seuraavat katusuunnitelmat:

 • Kunnalliskodintie 30805/1-2
 • Koskelanakseli välillä Hospitaalinpuisto–Antti Korpin tie 30806/1
 • Käpyläntie välillä Kullervonkatu–Kunnalliskodintie 30807/1
 • Käpyläntien liittymä Oulunkyläntie–Kunnalliskodintie 30807/2
 • Koskelantie välillä Rohtotarha–Kunnalliskodintie 30808/1
 • Antti Korpin tie välillä Kunnalliskodintie–Juhana Herttuan tie 30809/1
 • Paviljonkikuja 30810/1
 • Kappelinpiha 30811/1

Lisäksi lautakunta päätti määrätä näiden katusuunnitelmien hyväksymispäätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Lisäksi lautakunta päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden rakennuttamisen palvelupäällikön tekemään hankkeen kaupunkiympäristön toimialan vastuulle kuuluvat urakkahankinnat enintään katusuunnitelman kustannusarvioiden yhteissummaan 7 090 000 euroa (alv. 0 %) asti.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat tiimipäällikkö Sauli Hakkarainen, liikenneinsinööri Eelis Kuisma ja projektinjohtaja Petri Arponen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Kadut ovat nykyisiä olemassa olevia tontti-, kokooja- ja pääkatuja. Osin alue on rakentamatonta viheraluetta ja entistä sairaala-alueen tonttia. Suunnitelmien lähtökohtana ovat kaupunkisuunnittelulautakunnan 25.10.2016, § 345 hyväksymä liikennesuunnitelma 6644/1. Katujen suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa alueen asemakaavan mukainen rakentaminen.

Suunnitelma

Kunnalliskodintie

Kunnalliskodintie on nykyinen vilkasliikenteinen kokoojakatu, joka parannetaan kokonaisuudessaan raitiotievarauksen sekä täydennysrakentamisen johdosta. Katu noudattelee pääosin nykyistä linjausta, mutta Käpyläntien liittymän läheisyydessä kadun linjausta hieman muutetaan. Kunnalliskodintielle tulee yksisuuntaiset pyörätiet ja reunoille jalkakäytävät. Ajoradan oikeaan reunaan tulee pysäköintitaskuja. Koskelanakselin liittymä toteutetaan kivettynä, koska siinä on vilkas jalankulun ja pyöräilyn liittymä. Kunnalliskodintiellä on raitiotievaraus Pohjolankadulta Koskelan raitiotievaunuvarikolle. Raitiotie toteutetaan tarvittaessa myöhemmin erillishankkeena.

Koskelanakseli

Koskelanakseli on uusi aukiomainen katu, jolla on kävelyn ja pyöräliikenteen lisäksi sallittu huoltoajo tonteille. Katualueen toimintojen sijoittelussa on huomioitu pelastusajoneuvon liikkuminen nostopaikoille.

Käpyläntie

Käpyläntie on nykyinen vilkasliikenteinen kokoojakatu. Käpyläntien molemmilla ajoradoilla säilyy nykyiset kaistaleveydet ja yksi läpimenevä kaista suuntaansa. Ajoratojen reunoilla on pysäköintiä ja linja-autopysäkit. Jalkakäytävät ja pyörätiet säilyvät ennallaan.

Paviljonkikujan kohdalla muutoksia tulee suojatie- ja liittymäjärjestelyihin. Länsi- ja itäreunan pysäkit järjestellään uudestaan siten, että jalkakäytävät ja pyörätiet kulkevat pysäkkien takaa. Kadun pohjoispäässä Kunnalliskodintien liittymäalueella tehdään suojatie- ja raitiotievarausjärjestelyjä.

Koskelantie

Koskelantie on nykyinen vilkasliikenteinen pääkatu, joka säilyy liikenteellisesti pääosin nykyisellään. Koskelantien katualueiden välissä on puistoalue, jolla on nykyiset pyörätie ja jalkakäytävä. Molemmilla ajoradoilla nykyiset kaistaleveydet säilyvät ja kaksi läpimenevää kaistaa suuntaansa. Ajoratojen reunoilla on pysäköintiä. Jalkakäytävät ja pyörätiet säilyvät ennallaan.

Valtimontien kohdalla muutoksia tulee suojatie- ja liittymäjärjestelyihin johtuen Valtimontien suunnasta tulevasta ja Koskelantien ylittävästä uudesta kaksisuuntaisesta pyörätiestä. Pohjoisreunan linja-autopysäkki siirtyy länteen päin ja eteläreunan linja-autopysäkki säilyy pääosin paikoillaan.

Kunnalliskodintien liittymäalueella tapahtuu suojatie- ja raitiotievarausjärjestelyjä ja liittymään tulee liikennevalot. Liittymäalueella varaudutaan raitiotien rakentamiseen.

Antti Korpin tie

Antti Korpin tie on nykyinen asuntokatu. Kadun molemmilla reunoilla olevat jalkakäytävät säilyvät. Pyöräily on osoitettu ajoradalle. Kunnalliskodintien liittymäaluetta parannetaan. Kadun itäreunaan rakennetaan uusi linja-autopysäkki, jolla korvataan Kunnalliskodintieltä poistuva pysäkki. Pohjoispäässä Koskelanakselin kohdalla olevaa nykyistä pysäkkijärjestelyä parannetaan.

Paviljonkikuja

Paviljonkikuja on jalankulku- ja pyöräliikenteen katu, jolla on huolto- ja tontille ajo sallittu. Paviljonkikuja on ilmeeltään pihakatumainen ja sen keskialue on tarkoitettu oleskeluun ja ajanviettoalueeksi. Katualueen toimintojen sijoittelussa on huomioitu pelastusajoneuvon pääsy nostopaikoille.

Kappelinpiha

Kappelinpiha on aukiomainen katu, jolla on kävelyn ja pyöräliikenteen lisäksi sallittu tonteille ajo ja huoltoliikenne.

Suunnitelmien tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevista suunnitelmaselostuksista.

Katusuunnitelmat täyttävät maankäyttö- ja rakennuslain 85 §:ssä ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 41 §:ssä säädetyt edellytykset. Kadut sopeutuvat asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttävät toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopimuksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Cinia Cloud Oy. Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekirjoittanut osapuoli sitoutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat johtotarpeensa kohteessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikaisesti hankkeen etenemisen kanssa. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset.

Katusuunnitelmaluonnos on ollut esillä kaupunkiympäristön info- ja näyttelytila Laiturissa ja Helsingin kaupungin internetsivuilla 8.−20.11.2017 välisen ajan. Suunnitelmaluonnoksen esittelytilaisuus asukkaille pidettiin 14.11.2017 Karjalatalolla.

Katusuunnitelmat ovat olleet nähtävillä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti 21.2.−6.3.2018 välisen ajan. Suunnitelmien nähtävillä olosta ilmoitettiin kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille, Käpylä-seuralle sekä Koskela-Forsby-seuralle.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n 1. momentin perusteella osallisilla on oikeus tehdä muistutus katusuunnitelmaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

Suunnitelmista ei ole tehty muistutuksia.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelmien rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 7 090 000 euroa, keskimäärin 258 euroa/m² (alv. 0 % ). Kustannukset jakautuvat kaduittain seuraavasti:

  euroa (alv. 0 %)
Kunnalliskodintie 2 290 000
Koskelanakseli 2 670 000
Käpyläntie 320 000
Koskelantie 460 000
Antti Korpin tie 220 000
Paviljonkikuja 840 000
Kappelinpiha 290 000
Yhteensä 7 090 000

Katujen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 152 000 euroa (alv. 0 %) ja ne kasvavat nykyisestä 45 000 euroa (alv. 0 %).

Katujen rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2018 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 01 01 Uudisrakentaminen.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 84-86 §, 62 §, 202 §, 190 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.05.2018

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Sauli Hakkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 39 494

sauli.hakkarainen@hel.fi