Maa-alueen pitkäaikainen vuokraus telakkatoimintaan Lindgre´n Venetelakka Oy:lle

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-011045
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 474 §

Luvan myöntäminen alueen vuokraamiseksi Lindgre'n Venetelakka Oy:lle (Etu-Töölö, Ourit ja Hietaniemenkari)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden vuokrata Lindgre'n Venetelakka Oy:lle alueen Ouritilta ja Hietaniemenkarilta lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2043 saakka seuraavin ehdoin:

1
Vuokra-alue käsittää karttaliitteen 1 mukaisen 7 173 m²:n suuruisen alueen Helsingin kaupungin 13. kaupunginosassa (Etu-Töölö) Ouritilta ja Hietaniemenkarilta (kiinteistötunnus 91-432-5-2). Alue vuokrataan venealan telakkatoimintaa varten.

2
Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2017 keskiarvon pistelukua 1927 on 20 663,60 euroa (alv 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin "lokakuu 1950 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 1 072,32 euron suuruista perusvuosivuokraa.

Vuokrasopimus sidotaan elinkustannusindeksiin.

3
Vuokra-aika päättyy 31.12.2043.

4
Vuokralainen on vuokrasuhteen päättyessä velvollinen puhdistamaan vuokra-alueen maaperän maanpinnasta 0,8 metrin syvyyteen siten, ettei pilaantumisesta myöhemminkään voi aiheutua lisäkustannuksia alueen rakentamiselle asemakaavan 8246 mukaisessa Uvs venesatama- ja venehuoltoalue tai Helsingin kaupungin valtuuston 26.10.2016 hyväksymän yleiskaavan mukaisessa virkistys- ja viheralue käytössä. Vuokra-alueen kunnosta vuokraushetkellä on esitetty FCG:n raportti (liite 2). Vuokralainen on velvollinen esittämään vuokranantajalle kunnostuksen loppuraportin vuokrasuhteen päättyessä.

5
Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä ehtoja.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Vuokra-alue on ollut vuokrattuna 1.1.1974-31.8.2015 välisen ajan telakkatoimintaa varten.

Liikuntalautakunta on päätöksellään 22.1.2015 § 14 irtisanonut urheilu- ja ulkoilulautakunnan (Uulk 7.8.1973 § 452 ja Uulk 15.11.1978 § 524 §) ********** kanssa solmitun maa-alueen vuokrasopimuksen päättyväksi 31.8.2015 lukien.

Tämän jälkeen alue on vuokrattu telakkatoimintaa jatkaneelle Lindgre'n Venetelakka Oy:lle 1.9.2015-31.8.2017 väliseksi ajaksi (osastopäällikkö 24.5.2015 § 30) ja sittemmin uudestaan samalle vuokralaiselle samaan käyttötarkoitukseen ajalle 1.9.2017-30.6.2018 (ulkoilupalvelupäällikkö 5.3.2018 § 7).

Nyt kyseessä olevassa vuokrasuhteessa on kyse saman alueen uudelleen vuokraamisesta samaan käyttötarkoitukseen aikaisempien vuokralaisten sijaan tulleelle ja heidän toimintaansa jatkavalle vuokralaiselle Lindgre'n Venetelakka Oy:lle.

Asemakaava

Alueella on voimassa 26.6.1980 vahvistettu asemakaava nro 8246, jossa alue on osoitettu venesatama- ja venehuoltoalueeksi (Uvs).

Sisäinen vuokraus ja alueen hallinta

Liikuntavirasto on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein kiinteistövirastolta (vuokratunnus Y 3113-00006 Ourit ja Y3113-00013 Hietaniemenkarit) vuoden 2043 loppuun asti. Alue on liikunnan ulkoilupalvelut yksikön hallinnassa.

Vuokra-alue ja vuokramäärittely

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntatoimen maa-alueiden vuokrauksesta noudattamia yleisperiaatteita (liikuntalautakunta 22.1.2015 § 4). Vuokran määrityksen markkinahinnan varmistamiseksi on vuokrakohteesta pyydetty ulkopuolisen asiantuntijan GEM Property Oy:n arviolausunto.

Vuokra lasketaan rakennetun alueen osalta, pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 12,00 euron kerrosneliömetrihintaa, joka vuoden 2017 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1927) on 19,27 euroa neliömetri. Vuosivuokra on 5 % alueen pääoma-arvosta. Rakennetun alueen vuokra lasketaan käytettyjen kerrosneliömetrien mukaan. Vuokrassa ei käytetä subventiota, koska vuokra-aluetta käytetään liiketoimintaan.

Kokovuoden käytössä olevan alueen vuokra lasketaan maa-alueen pinta-alan mukaan pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 2,00 euron neliömetrihintaa, joka vuoden 2017 keskiarvonindeksillä (ind. pisteluku 1927) on 19,27 euroa neliömetri. Vuosivuokra on 5 % alueen pääoma-arvosta.

Rakennetun maa-alueen vuokra: 1 201 k-m² x 12,00 €/kem² x 5 % x
19,27 = 13 885,95 euroa/vuosi.

Koko vuoden käytössä olevan alueen vuokra: 3 084 m² x 2,00 €/m² x 5 % x 19,27 = 5942,87 euroa/vuosi.

Vaikeasti hyödynnettävän alueen vuokra: 2 888 m² x 0,30 €/m² x 5 % x 19,27 = 834,78 euroa/vuosi.

Maaperätutkimus ja vuokrasopimuksen lisäehto

Vuokra-alueella on suoritettu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n toimesta maaperätutkimuksia (Ourit, Helsinki, Pilaantuneen maaperän tutkimusraportti versio 2 FCG Oy 21.4.2017). Tutkimusten mukaan vuokra-alueen maaperä on pilaantunut alueella harjoitetun telakkatoiminnan seurauksena.

Vuokralainen on tietoinen pilaantumisesta ja hyväksyy, että vuokralainen vastaa kustannuksellaan sekä edellä mainitun aikaisempien että tämän vuokrasuhteen aikana tapahtuneesta vuokra-alueen maaperän pilaantumisesta sekä alueella olevien jätteiden poistamisesta.

Vuokralainen on vuokrasuhteen päättyessä velvollinen kustannuksellaan kunnostamaan vuokra-alueen maaperän sekä poistamaan mahdolliset maassa olevat jätteet jäljempänä mainittujen ehtojen mukaisesti.

Mikäli vuokra-alueella suoritetaan vuokrasuhteen aikana kaivutöitä, vuokralainen vastaa kustannuksellaan kaivutöiden aiheuttamista pilaantuneen maan kunnostuksesta sekä siihen tarvittavista luvista, kaivutöistä, valvonnasta ja pilaantuneen maan vastaanottokustannuksista. Lisäksi vuokralainen on velvollinen kustannuksellaan poistamaan uudisrakentamisen edellyttämässä laajuudessa vuokra-alueella tai sen maaperässä mahdollisesti olevat rakennus-, maa-aines- tai muut jätteet ja vanhat rakenteet, kuten johdot, putket, pylväät, asfaltoinnin, perustukset tai muut vastaavat.

Lisäksi vuokralainen on vuokrasuhteen päättyessä velvollinen puhdistamaan vuokra-alueen maaperän maanpinnasta 0,8 metrin syvyyteen siten, ettei pilaantumisesta myöhemminkään voi aiheutua lisäkustannuksia alueen rakentamiselle asemakaavan 8246 mukaisessa Uvs venesatama- ja venehuoltoalue tai Helsingin kaupungin valtuuston 26.10.2016 hyväksymän yleiskaavan mukaisessa virkistys- ja viheralue käytössä. Vuokra-alueen maaperän kuunosta vuokraushetkellä on esitetty edellä mainittu FCG:n raportti. Vuokralainen on velvollinen esittämään vuokranantajalle kunnostuksen loppuraportin vuokrasuhteen päättyessä.

Vuokralainen on velvollinen noudattamaan edellä mainittua ehtoa, mikäli vuokrasuhteen osapuolet tekevät vuokra-alueesta uuden samaan käyttötarkoitukseen tarkoitetun vuokrasopimuksen aiemman vuokrasopimuksen päättyessä.

Vuokra-alue on asemakaavassa osoitettu venesatama- ja venehuoltoalueeksi. Ourtin alueesta noin puolet on telakkatoiminnan käytössä. Liikuntapalvelujen kannalta alue on vuokrattavissa jatkossakin esitettyyn käyttötarkoitukseen. Maaperän pilaantuneisuudesta johtuen alueen käyttäminen muuhun käyttöön esim. virkistyskäyttöön on haasteellista.

Puuvene telakoinnilla on alueella pitkä historia. Telakkatoiminta on alun perin alkanut jo vuonna 1907. Sittemmin 1920 luvun alusta lähtien puuvene telakkatoimintaa on alueella harjoittanut Lindgrenin suku. ********** jälkeen telakkatoimintaa harjoittamaan perustettiin osakeyhtiö Lindgre'n Venetelakka Oy, joka on keskittynyt erityisesti puuveneiden korjaamiseen ja kunnostamiseen.

Lopuksi

Arviolausunto on salassa pidettävä asiakirja (JulkL 24 § 1 mom.
17 kohta). Luottamushenkilöillä on mahdollisuus tutustua asiakirjaan
kaupungin kirjaamossa esityslistan julkaisun jälkeen. Kokouspäivänä
se on saatavissa kokouksen sihteeriltä.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.02.2018 § 53

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus myöntää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden vuokrata Lindgre`n Venetelakka Oy:lle Helsingin kaupungin 13. kaupunginosassa (Etu-Töölö) sijaitsevalta Ouritilta ja Hietaniemenkarilta karttaliitteeseen merkityn 7 173 m²:n suuruisen alueen (kiinteistötunnus 91-432-5-2) venealan telakkatoimintaa varten lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2043 saakka seuraavin ehdoin:

1
Vuokra-alue käsittää Helsingin kaupungin 13. kaupunginosassa (Etu-Töölö) 7 173 m²:n suuruisen alueen Ouritilta ja Hietaniemenkarilta karttaliitteeseen merkityn (kiinteistötunnus 91-432-5-2) venealan telakkatoimintaa varten.

2
Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2016 keskiarvon pistelukua 1927 on 20 663,60 euroa (alv 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1950 = 100" pistelukua 100 vastaava   1 072,32 euron suuruista perusvuosivuokraa.

Vuokrasopimus sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin.

3
Vuokra-aika päättyy 31.12.2043.

4
Vuokralainen on vuokrasuhteen päättyessä velvollinen puhdistamaan vuokra-alueen maaperän pinnasta ensimmäisen 0,8 m siten, ettei pilaantumisesta myöhemminkään voi aiheutua lisäkustannuksia alueen rakentamiselle asemakaavan 8246 mukaisessa Uvs venesatama- ja venehuoltoalue tai Helsingin kaupungin valtuuston 26.10.2016 hyväksymän yleiskaavan mukaisessa virkistys- ja viheralue käytössä. Vuokra-alueen maanpinnantaso vuokraushetkellä on esitetty em. FCG:n raportissa. Vuokralainen on velvollinen esittämään vuokranantajalle kunnostuksen loppuraportin.

5
Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä ehtoja.

13.02.2018 Pöydälle

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre
Lisätiedot

Ari Maunula, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87809

ari.maunula@hel.fi

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg@hel.fi

Soile Lehmusto, hallintosihteeri, puhelin: 310 87803

soile.lehmusto@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.08.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Liitteet (pdf)

2. Ourit_maaperän pilaantuneisuustutkimusraportti_FCG_versio 2_21042017.pdf

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.