Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtajan vahingonkorvauspäätöksestä (Keski-Pasila)

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-011149
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 456 §

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtajan vahingonkorvauspäätöksestä (Keski-Pasila)

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtajan päätöksestä 1.12.2017 32 § tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Toimialan hallintojohtaja on hylännyt Keski-Pasilassa Saparonpolulla 8.3.2017 tapahtuneeseen liukastumiseen liittyvän vakuutusyhtiön takaisinsaantivaatimuksen.

Esitetyt vaatimukset

Hakija vaatii oikaisuvaatimuksessaan takaisinsaantia Saparonpolulla tapahtuneeseen liukastumiseen liittyen.

Vakuutettu on 8.3.2017 noin kello 18.10 kulkenut Saparonpolun kevyen liikenteen väylällä. Vakuutettu on liukastunut ja kaatunut, koska väylä on ollut luminen, jäinen ja hiekoittamaton. Väylä ei ole ollut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kaupunki ei ole huolehtinut liukkaudentorjunnasta laissa ja oikeuskäytännössä hyväksytyllä tavalla.

Ilmatieteen laitoksen Kumpulan säämittausaseman mukaan lämpötila on 7.3.2017 pysytellyt pakkasella, mutta seuraavana yönä lämpötila on lähtenyt nousemaan plussan puolelle. Alueella on ollut sadekertymää, joka on päättynyt 8.3. noin kello 7. Hakijan mukaan Saparonpolulla ei ollut suoritettu minkäänlaisia liukkaudentorjuntatoimenpiteitä koko päivänä.

Oikaisuvaatimuksen mukaan kaupunki ei ole riittävällä tavalla huolehtinut kyseisen kevyen liikenteen väylän kunnossapidosta. Vahinko on aiheutunut kaupungin kunnossapitovelvoitteen laiminlyönnistä. Vahingonkorvauslain mukaan tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheutettu vahinko on korvattava vahingonkärsijälle. Kaupungin vastuulla on osoittaa, että se on asianmukaisesti huolehtinut kunnossapitovelvollisuudestaan. Kaupungilla on korostunut huolenpitovastuu liukkaudentorjunnasta. Olosuhteet eivät ole olleet millään tavoin poikkeukselliset, eikä myöskään liukkauden torjunta olisi ollut ylivoimaista tai hyödytöntä.

Asianmukaisen kunnossapidon tasoa arvioitaessa on huomioon otettava myös kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, vuorokauden aika sekä eri liikennemuotojen tarpeet.

Hakija vaatii kaupungilta takaisinsaantina 21.705,13 euroa.

Päätöksen perustelut

Saadut selvitykset

Vakuutettu on liukastunut ja kaatunut Saparonpolun kevyen liikenteen väylällä 8.3.2017 noin kello 18.10.

Alueella on alkanut lumisade 7.3.2017 vähän ennen puoltayötä. Lumisade on jatkunut aamuun asti loppuen ennen kello seitsemää. Lämpötila on eri mittausasemien mukaan ollut 7.3. koko päivän muutaman asteen pakkasella, mutta yöllä lumisateen alkaessa lämpötila on alkanut nousta siten, että 8.3. aamulla noin kello kahdeksasta alkaen lämpötila on pysytellyt hieman plussan puolella koko päivän vahinkotapahtumaan asti.

Kunnossapitopuolelta saatujen tietojen mukaan työt on aloitettu 8.3. jo kello 01.30 yöllä heti lumisateen alettua. Auraus ja hiekoitus on tehty myöhemmin päivällä vielä uudelleen. Työt on 8.3. lopetettu kello 19.00.

Saparonpolulla tapahtuneen aurauksen ja hiekoituksen tarkempi kellonaika ei ole merkityksellinen, koska työt on tehty kahteen kertaan, ensin aamuyöllä ja toisen kerran vielä päivällä. Suurin osa sataneesta lumesta on myös tullut heti lumisateen alettua parin ensimmäisen tunnin aikana keskiyön molemmin puolin, eli ennen ensimmäistä aurausta.

Kaupunki on huolehtinut liukkauden torjunnasta riittävällä tavalla. Kaupunki ei näin ollen ole vahingosta vastuussa.

Liukastuminen on tapahtunut työmatkalla. Työtapaturman tapahtuessa ensisijainen korvausvastuu on liukastuneen työnantajalla.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2:1 §.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §.

Tapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) 1:3 §, 5:23 §.

Lopputulos

Asiassa saatujen selvitysten perusteella voidaan todeta, että auraus ja hiekoitus on keskiyöllä alkaneen lumisateen jälkeen suoritettu kahteen kertaan. Ensimmäinen auraus on suoritettu heti lumisateen alettua yöllä 01.30 alkaen, ja saman päivän aikana työt on suoritettu vielä uudelleen.

Aiemmin tehdyn hallintojohtajan päätöksen jälkeen ei ole esitetty uutta näyttöä siitä, että vahinko johtuisi kaupungin laiminlyönnistä. Näin ollen Helsingin kaupunki ei ole vastuussa aiheutuneesta vahingosta. Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että hallintojohtajan päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi kirjeitse 7.12.2017. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 27.12.2017 eli säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimus ja muut asiakirjat ovat olleet nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Hallintojohtaja 01.12.2017 § 32

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 01.10.2018

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Matti Laihonen, lakimies, puhelin: 09 310 38813

matti.laihonen@hel.fi