Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite uusien frisbeegolfratojen rakentamisesta Helsinkiin

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-011628
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 234 §

V 16.5.2018, Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite uusien frisbeegolfratojen rakentamisesta Helsinkiin

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Jussi Chydenius ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki ryhtyy pikaisiin toimiin, jotka tähtäävät uusien frisbeegolfratojen rakentamiseen seuraavan valtuustokauden aikana.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan lausuntoihin ja toteaa, että vuonna 2012 valmistuneessa Helsingin frisbeegolfrataselvityksessä selvitettiin ratojen nykytilannetta sekä perehdyttiin radan suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon. Tavoitteena oli etsiä paikka uudelle frisbeegolfradalle Itä-Helsinkiin. Kohteeksi valikoitui Kivikon Paukkulanpuisto. Aloite uuden, 18-väyläisen radan sijoittamisesta Kivikkoon tuli erityisesti lajin harrastajilta. Yleisten töiden lautakunta hyväksyi kokouksessaan 6.3.2012 linjauksen frisbeegolfalueista sekä Helsingin frisbeegolfrataselvityksen ohjeellisena noudatettavaksi. Liikuntalautakunta päätti kokouksessaan 27.3.2012 noudattaa Helsingin frisbeegolfrataselvitystä ohjeellisena.

Lajin kasvaneen suosion ja kaupungin maankäytön muutospaineiden vuoksi on tarve selvityksen päivittämiselle, josta vastaavat kaupunkiympäristön toimiala ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut. Selvityksen päivittämisen yhteydessä etsitään paikat uudelle 9-väyläiselle, uudelle 18-väyläiselle radalle ja selvitetään Kivikon radan laajentamismahdollisuus. Radan nykyinen, väljä mittakaava mahdollistaa myös kilpailujen järjestämisen. Kivikon rata on hyvin aktiivisessa käytössä ja tarvitsee kunnostusta ja väylien muokkausta kuluneisuutensa vuoksi.

Uuden radan perustaminen vaatii tarkkaa suunnittelua ja tiivistä vuorovaikutusta lajin harrastajien ja asukkaiden kanssa. Toimivan, täysimittaisen 18-väyläisen radan toteuttaminen vaatii noin 10 hehtaarin kokoisen alueen. On tärkeää, että frisbeegolfradat ovat laadukkaiden julkisten liikenneyhteyksien piirissä mutta myös pysäköinnille tulee varata tilaa. Sijoituspaikkaa valittaessa tulee ottaa huomioon alueen sijainti, saavutettavuus, sopeutuminen muuhun maankäyttöön, turvallisuus, maapohjan kuluminen ja luontoarvot.

Liikunnan ulkoilupalveluiden edustajat tapasivat tammikuussa 2018 aloitteen tekijän sekä Helsingin frisbeegolfseurojen edustajia. Yhteispalaverissa sovittiin, että ulkoilupalvelut selvittää yhdessä seurojen edustajien kanssa mahdollisuutta perustaa esteetön frisbeegolfrata Paloheinän ulkoilualueelle sekä pro-tason golfrata Espoossa sijaitsevalle Luukin ulkoilualueelle. Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee parhaillaan Vuosaaren liikuntapuistoon 9-väyläistä frisbeegolfrataa, joka valmistuu vuonna 2019.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 20.03.2018 § 154

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimialan ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden tehtäviin kuuluu frisbeegolfharrastuksen edistäminen suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä frisbeegolfratoja.

Helsingin nykyiset frisbeegolfin harjoituspaikat sijaitsevat Haagan puistossa ja Savelanpuistossa. Frisbeegolfradat ovat Meilahdenpuistossa, Siltamäenpuistossa, Munkinpuistossa, Talinhuipulla ja Kivikossa. Sekä Talinhuipun että Kivikon radat ovat tasoltaan vaativia.

Vuonna 2012 valmistui Helsingin frisbeegolfrataselvitys. Frisbeegolfrataselvityksessä selvitettiin ratojen nykytilannetta sekä perehdyttiin radan suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon. Tavoitteena oli myös etsiä paikka uudelle frisbeegolfradalle Itä-Helsinkiin. Kohteeksi valikoitui Kivikon Paukkulanpuisto. Aloite uuden, 18-väyläisen radan sijoittamisesta Kivikkoon tuli erityisesti lajin harrastajilta. Yleisten töiden lautakunta hyväksyi kokouksessaan 6.3.2012 linjauksen frisbeegolfalueista sekä Helsingin frisbeegolfrataselvityksen ohjeellisena noudatettavaksi. Liikuntalautakunta päätti kokouksessaan 27.3.2012 noudattaa Helsingin frisbeegolfrataselvitystä ohjeellisena.

Lajin kasvaneen suosion ja kaupungin maankäytön muutospaineiden vuoksi on tarve selvityksen päivittämiselle vuoden 2019 loppuun mennessä. Päivittämisestä vastaa kaupunkiympäristön toimiala ja liikuntapalvelut.

Selvityksen päivittämisen yhteydessä etsitään paikat uudelle 9-väyläiselle, uudelle 18-väyläiselle radalle ja selvitetään Kivikon radan laajentamismahdollisuus. Radan nykyinen, väljä mittakaava mahdollistaa myös kilpailujen järjestämisen. Kivikon rata on hyvin aktiivisessa käytössä ja tarvitsee kunnostusta ja väylien muokkausta kuluneisuutensa vuoksi.

Uuden radan perustaminen vaatii tarkkaa suunnittelua ja tiivistä vuorovaikutusta lajin harrastajien ja asukkaiden kanssa. Toimivan, täysimittaisen 18-väyläisen radan toteuttaminen vaatii noin 10 hehtaarin kokoisen alueen. On tärkeää, että frisbeegolfradat ovat laadukkaiden julkisten liikenneyhteyksien piirissä. Myös pysäköinnille pitää varta tilaa.

Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee parhaillaan Vuosaaren liikuntapuistoon 9-väyläistä frisbeegolfrataa, joka valmistuu vuonna 2019. Liikuntapalvelut puolestaan selvittää vuoden 2018 aikana Paloheinän ja Luukin alueiden soveltuvuutta uusien ratojen toteuttamiseen.

Käsittely

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Esitän, että kohta (5) muutetaan kuulumaan seuraavasti: Lajin kasvaneen suosion ja kaupungin maankäytön muutospaineiden vuoksi on tarve selvityksen päivittämiselle vuoden 2019 loppuun mennessä. Päivittämisestä vastaa kaupunkiympäristön toimiala ja liikuntapalvelut.

Kannattaja: Tuomas Rantanen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Risto Rautavan vastaehdotuksen.

13.02.2018 Palautettiin

06.02.2018 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.02.2018 § 42

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupungin rakennusvirasto on tehnyt vuonna 2012 selvityksen Helsingin frisbeegolfradoista. Selvityksessä kartoitettiin silloiset Helsingin kaupungin alueella olevat frisbeegolfradat sekä tutkittiin mahdollisten uusien ratojen sijoituspaikkoja. Liikuntavirasto osallistui aktiivisesti selvitystyöhön. Työhön osallistui myös monia lajin edustajia.

Selvityksessä tutkittiin 14 eri kohdetta mahdollisina soveltuvina ratojen perustamisalueina. Ainoastaan kaksi aluetta, Kivikon ja Vuosaaren liikuntapuistot ympäristöineen todettiin soveltuviksi frisbeegolfrata-alueiksi. Kivikkoon on toteutettu rata ja Vuosaaren rata toteutettaneen, kun liikuntapuiston takana sijaitsevaa puistoaluetta ryhdytään rakentamaan.

Liikuntapalvelukokonaisuudella ei ole hallinnassaan Helsingin kaupungin alueella riittävän suuria vapaita maa-alueita, minne voisi perustaa frisbeegolfradan. Ainoa suurempi liikuntapalveluiden hallinnoima maa-alue Helsingissä on Paloheinän ulkoilualue. Liikuntapalveluilla on lisäksi Helsingin ulkopuolella hallinnassaan ulkoilualueita mm. Espoossa ja Vihdissä.

Liikunnan ulkoilupalveluiden edustajat tapasivat tammikuussa 2018 aloitteen tekijän sekä Helsingin keskiset frisbeegolfseurojen edustajat. Yhteispalaverissa sovittiin, että ulkoilupalvelut lähtee yhdessä seurojen edustajien kanssa selvittämään mahdollisuutta perustaa esteetön frisbeegolfrata Paloheinän ulkoilualueelle sekä pro-tason golfrata Espoossa sijaitsevalle Luukin ulkoilualueelle.

Uusissa sijoituspaikoissa tulee huomioida monia eri osa-alueita kuten sijainti, saavutettavuus, sopeutuminen muuhun maankäyttöön, turvallisuus, maapohjan kuluminen ja luontoarvot.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka
Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi