Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteet vuosille 2018-2021

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-011701
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 32 §

Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteet vuosille 2018-2021

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto hyväksyi liitteen 1 mukaiset Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteet vuosille 2018-2021.

Käsittely

Vastaehdotus:
Kaarin Taipale: Päätösehdotuksessa mainittuun liitteeseen 1 tehdään seuraava muutos:

Sivulla 5 toimenpide 1. "Rakennamme ekologisesti, sosio-kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävää, useilta eri kohdemarkkinoilta suuntautuvaa matkailun kasvua hyödyntämällä erityisesti digitaalisia työkaluja"

jälkeen lisätään kappale:

"Yhteistyössä matkailualan paikallisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa valmistelemme Helsingille kestävän turismin (Sustainable Tourism) ohjelman, jonka pohjalta tarkemmat toimenpiteet suunnitellaan."

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Osioon "Alusta uudelle ja kasvavalle liiketoiminnalle"

Helsinki on asettanut kansainvälisesti kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ja näiden tavoitteiden tekemisessä todeksi elinkeinopolitiikalla ja yksityisellä sektorilla on merkittävä rooli. (Tämä korvaisi kolmannen kappaleen viimeisen lauseen.)

Toimenpide 1
Tarjoamme yrityksille mahdollisuuksia toteuttaa Helsingissä kokeiluja esimerkiksi älyliikenteeseen, terveyteen, puhtaisiin, älykkäisiin ja päästöjä vähentäviin ratkaisuihin sekä oppimiseen liittyen. (Tässä siis lisäyksenä päästöjä vähentävät ratkaisut.)

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Elinkeinojaosto hyväksyi yksimielisesti vastaehdotusten mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto hyväksyy liitteen 1 mukaiset Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteet vuosille 2018-2021.

Sulje

Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto ohjaa kaupungin elinkeino-, kilpailukyky-, maahanmuutto- ja työllisyyspolitiikkaa sekä kansainvälistä yhteistyötä ja päättää niihin liittyvistä periaatteista.

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto on laatinut Helsingin kaupunkistrategiaan perustuen ehdotuksen Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteiksi vuosille 2018-2021. Lähetekeskustelu on käyty elinkeinojaoston kokouksessa 5.2.2018 (§ 7) ja merkitty asia tiedoksi.

Ehdotetut kolme elinkeinopolitiikan painopistettä ovat:

  1. Kansainvälisesti houkutteleva Helsinki
  2. Osaavan työvoiman kaupunki
  3. Alusta uudelle ja kasvavalle liiketoiminnalle

Painopisteet sisältävät yhteensä 14 keskeistä toimenpidekokonaisuutta, joita kaupunki strategiakauden aikana toteuttaa. Yksittäisten elinkeinopolitiikan toimenpiteiden valinta kaupunkistrategiassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään vuosittain osana kaupungin toiminnan suunnittelua.

Helsingin elinkeinopolitiikan painopisteet 2018-2021 ovat päätöksen liitteenä (liite 1).

Varsinaisten elinkeinopoliittisten painopisteiden ja toimenpiteiden ohella Helsingin elinvoimaan vaikuttavat ratkaisevasti esimerkiksi koulutukseen, asumiseen, liikenteeseen, ympäristöön, kulttuuriin ja turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet.

Helsingin elinvoimasta huolehtiminen ja elinkeinopolitiikan painopisteiden toteuttaminen on koko kaupungin yhteinen tehtävä. Kaupunkistrategiassa asetettu tavoite, jonka mukaan Helsinki on maailman toimivin kaupunki, on myös elinkeinopolitiikan vaikuttavuuden kannalta keskeinen.

Elinkeinopolitiikan painopisteitä tarkistetaan tarvittaessa strategiakauden aikana. Toteutumisesta raportoidaan elinkeinojaostolle vuosittain syyskauden viimeisessä kokouksessa.

Elinkeinojaoston kokouksessa asiaa esittelee elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

Sulje

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 07.05.2018 § 27

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Kaarin Taipale: Pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Kaarin Taipaleen ehdotuksesta.

05.02.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot

Henri Kähönen, elinkeinosuunnittelija, puhelin: 310 25020

henri.kahonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätietojen antaja

Henri Kähönen, elinkeinosuunnittelija, puhelin: 09 310 25020

henri.kahonen@hel.fi