Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

HEL 2017-011969
4. / 51 §

Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kuntalain 84 §:n tarkoittamat sidonnaisuusilmoitukset.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotuksen perustelutekstissä olleen sidonnaisuusilmoitusten tilanteen seuraavasti:

Sidonnaisuusilmoitusten tilanne Helsingin kaupungilla 29.5.2018

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä Helsingissä on 107. Ilmoituksen ovat 29.5.2018 mennessä tehneet kaikki luottamushenkilöt. Ilmoitustiedot ovat liitteenä 1.

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita on tämänhetkisen tiedon mukaan Helsingissä 136. Ilmoituksen on 29.5.2018 mennessä tehnyt 109 viranhaltijaa. Kaikki kaupungin keskeiset johtavat viranhaltijat ovat ilmoituksen tehneet. Ilmoitustiedot ovat liitteenä 2.

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kuntalain 84 §:n tarkoittamat sidonnaisuusilmoitukset.

Lisäksi tarkastuslautakunta päättää saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Sulje

Kuntalain 84 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitukset tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ilmoitusvelvollinen itse on vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä. Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeensa tai tehtäväänsä. Lisäksi henkilöllä on velvollisuus viivytyksettä ilmoittaa muutoksista sekä korjata virheelliset tiedot.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Ilmoitusvelvolliset

Luottamushenkilöistä velvollisuus tehdä sidonnaisuusilmoitus on pormestarilla, apulaispormestareilla, kaikilla muilla kaupunginhallituksen jäsenillä ja varajäsenillä, kaupunginhallituksen jaostojen jäsenillä ja varajäsenillä, valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla, lautakuntien ja jaostojen puheenjohtajilla ja varapuheenjohtajilla sekä kaupunkiympäristölautakunnan ja sen jaostojen jäsenillä ja varajäsenillä.

Helsingin kaupungin oikeuspalvelujen mukaan viranhaltijoista velvollisuus tehdä sidonnaisuusilmoitus on kaupunginhallituksen sekä sen jaostojen esittelijöillä sekä heidän sijaisikseen nimetyillä henkilöillä, lautakuntien ja niiden jaostojen esittelijöinä toimivilla henkilöillä sekä heidän sijaisiksiin nimetyillä henkilöillä. Esittelijän sijaisen sijaisena toimiminen ei luo velvollisuutta tehdä sidonnaisilmoitusta, jos kyseinen henkilö ei käytännössä koskaan toimi esittelijänä.

Sidonnaisuusilmoitusten tilanne Helsingin kaupungilla 28.5.2018

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä Helsingissä on 107. Ilmoituksen on 28.5.2018 mennessä tehnyt 106 luottamushenkilöä. Ilmoitustiedot ovat liitteenä 1. Ilmoitusta ei ole tehnyt kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston varajäsen Mariam Rguibi.

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita on tämänhetkisen tiedon mukaan Helsingissä 136. Ilmoituksen on 28.5.2018 mennessä tehnyt 108 viranhaltijaa. Kaikki kaupungin keskeiset johtavat viranhaltijat ovat ilmoituksen tehneet. Ilmoitustiedot ovat liitteenä 2.

Sulje

Kaupunginvaltuusto 13.12.2017 § 454

14.11.2017 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

va. tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 09 310 36581

vilma.lamminpaa@hel.fi

Timo Terävä, va. tarkastusjohtaja, puhelin: 09 310 43126

timo.terava@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset 29.5.2018
2. Viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset 29.5.2018

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.