Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite roskakorien sijoittamisesta rantojen kävelyreiteille

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-012444
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 237 §

V 16.5.2018, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite roskakorien sijoittamisesta rantojen kävelyreiteille

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Arja Karhuvaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Arja Karhuvaara ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että uusien kaupunginosien rantojen kävelyreiteille sekä myös vanhoille alueille, esimerkiksi Kruunuhakaan ja Siltasaareen lisätään roska-astioita.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunkiympäristön toimiala lisää resurssiensa puitteissa roska-astioita puhtaanapitovastuullaan oleville yleisisille alueille. Aloitteen johdosta Kruunuhaan ja Siltasaaren rantareittien lisätarve roska-astioille selvitetään ja tarvittaessa astioita lisätään.

Uusien rantareittien roska-astiat sijoitetaan paikoilleen vasta ennen reitin valmistumista ja luovuttamista ylläpitoon. Kaupunkiympäristön toimiala tarkistaa tarpeen uusien alueiden roska-astioille yhdessä ylläpidosta vastaavan urakoitsijan kanssa.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 23.01.2018 § 17

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala tarkistaa roska-astioiden tilanteen Kruununhaan ja Siltasaaren rantareiteillä. Tarpeen mukaan astioita tullaan lisäämään tai siirtämään.

Myös uusien rantareittien roska-astiatilanne tarkistetaan yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa. Osa uusista ranta-alueista on vielä rakenteilla ja roska-astiat asennetaan paikoilleen vasta viimeisinä töinä ennen alueen luovutusta ylläpitoon.

Yleisten alueiden puhtaanapitoon, jonka merkittävänä osana on jätehuolto, käytettiin Helsingissä vuonna 2015 noin 14 miljoonaa euroa. Kaupungin puisto- ja katualueilla on yhteensä noin 8000 roska-astiaa.

Riittävä roska-astioiden määrä turvaa yleisten alueiden toimivuutta ja viihtyisyyttä. Myös astioiden oikea sijoittelu, tilavuus ja tyhjennysväli ovat olennaisia tekijöitä. Kaupunkiympäristön toimiala lisää resurssien puitteissa vuosittain roska-astioita yleisillä alueilla. Toimialalla on oma roska-astiamallisto johon kuuluu myös astia kausi- tai tapahtumakäyttöön. Näitä astioita pystytään sijoittamaan uusille paikoille nopeasti tarpeen mukaan.

Toimialalla on tunnistettu tarve kokonaisvaltaiselle yleisten alueiden jätehuoltosuunnittelulle. Lähivuosina laaditaan yleisten alueiden jätehuollon tuote- ja palvelulinjaus ohjaamaan toimintaa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38955

petri.arponen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi