Suunnitelma Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden ja säätiöiden tilintarkastuksen järjestämisestä vuonna 2019

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-012971
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 34 §

Suunnitelma Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden ja säätiöiden tilintarkastuksen järjestämisestä vuonna 2019

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

1
hyväksyä va. tarkastusjohtajan tämän asian perusteluosassa esittämän suunnitelman Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden ja -säätiöiden tilintarkastuksen järjestämisestä.

2
hyväksyä tarkastuslautakunnan päätöksiin 14.12.2016 § 107 ja 12.12.2017 § 124 perustuen liitteissä 1 - 5 lueteltujen yhteisöjen vuoden 2019 tilintarkastuksen järjestämisestä seuraavaa:

 • Liiketoiminnan yhtiöiden ryhmässä nimetään tilintarkastajaehdokkaaksi KPMG Oy Ab arvonlisäverottomaan hintaan 12 240 euroa.
 • Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) ja tämän alikonserniin kuuluvien yhtiöiden ryhmässä nimetään tilintarkastajaehdokkaaksi KPMG Oy Ab arvonlisäverottomaan hintaan 19 384 euroa.
 • Kiinteistö- ja tilayhtiöiden ryhmässä nimetään tilintarkastajaehdokkaaksi KPMG Oy Ab arvonlisäverottomaan hintaan 18 360 euroa.
 • Asumiseen liittyvien yhtiöiden ja säätiön, eräiden pysäköintiyhtiöiden sekä asuntotuotantotoimikunnan perustamien asunto-osakeyhtiöiden ryhmässä nimetään tilintarkastajaehdokkaaksi Tilintarkastusrengas Oy arvonlisäverottomaan hintaan 11 512 euroa sekä lisäksi vuonna 2019 asuntotuotantotoimikunnan perustettaviksi tulevat asunto-osakeyhtiöt 250 euroa/yhtiö.
 • Kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan sekä sosiaali- ja terveystoimialan yhtiöiden ja säätiöiden ryhmässä nimetään tilintarkastajaehdokkaaksi Tilintarkastusrengas Oy arvonlisäverottomaan hintaan 11 730 euroa.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti nimetä liitteissä 1-5 lueteltujen yhtiöiden ja säätiöiden tilintarkastaja- ja varatilintarkastajaehdokkaiksi kussakin liitteessä mainitun tilintarkastusyhteisön ja sen palveluksessa olevat nimetyt tilintarkastajat.

3
hyväksyä tarkastuslautakunnan päätöksiin 14.12.2016 § 108 ja 112 sekä 12.12.2017 § 125 perustuen Helen Oy:n ja tämän tytäryhtiöiden sekä Helsingin Satama Oy:n ja tämän tytäryhtiön vuoden 2019 tilintarkastuksen järjestämisestä seuraavaa:

 • Helen Oy:n ja tämän tytäryhtiöiden tilintarkastajaehdokkaaksi nimetään KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Kaija Pakkanen) arvonlisäverottomaan hintaan 19 992 euroa.
 • Helsingin Satama Oy:n ja tämän tytäryhtiön tilintarkastajaehdokkaaksi nimetään KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Heikki Ruosteenoja) arvonlisäverottomaan hintaan 12 250 euroa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

1 Tarkastuslautakunnan yhteensovittamistehtävä

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Kaupungin hallintosäännön 13 luvun 1 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on hyväksyä suunnitelma kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuksen järjestämisestä ja nimetä ehdokkaat näiden tilintarkastajiksi, ellei se erityisestä syystä ole antanut nimeämisoikeutta lautakunnan puheenjohtajalle. Hallintosäännön mukaan tytäryhteisöjen tilintarkastaja voi olla eri kuin kaupungin tilintarkastaja.

Kuntalain 122 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Laissa tarkoitettu perusteltu syy voi olla esimerkiksi tytäryhteisöjen suuri määrä.

2 Helsingin kaupunkikonserni

Helsingin kaupunki ja ne tytäryhteisöt ja säätiöt, joissa kaupungilla on määräysvalta, muodostavat Helsingin kaupunkikonsernin. Helsingin kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan konsernitilinpäätökseen yhdisteltiin 83 kaupunkikonserniin kuuluvaa tytäryhteisöä ja näiden 33
alikonserniyhteisöä. Tilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kuusi kuntayhtymää, joissa kaupunki on jäsenenä sekä kaikki 11 säätiötä, joissa kaupungilla on määräysvalta. Lisäksi konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaupungin yksi yhteisyhteisö ja 37 osakkuusyhteisöä. Yhteisöjen lukumäärässä tapahtuu vuosittain jonkin verran muutoksia uusien yhtiöiden tai säätiöiden perustamisen, fuusioitumisen, purkautumisen tai myymisen ja ostamisen takia.

Helsingin kaupunkikonserniin kuuluviin tytäryhtiöihin ja säätiöihin kaupunki nimeää tilintarkastajan yhtiön yhtiöjärjestyksen tai säätiön sääntöjen mukaan.

3 Kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen yhtiöjärjestyksiin ja sääntöihin valmisteilla oleva muutos

Kaupungin tytäryhteisöjen tämän kevään yhtiökokouksissa ja säätiöiden kokouksissa muutetaan tytäryhteisöjen tilintarkastajien toimikaudet pääsääntöisesti kaksivuotisiksi. Tarkoitus on, että keväällä valittavat tilintarkastajat valitaan uusien yhtiöjärjestysten ja sääntöjen mukaisesti kahden vuoden toimikaudelle. Tarkastuslautakunta on 12.12.2017 (124 §) päättänyt hyväksyä vuotta 2018 koskevan option tilintarkastuspalvelujen järjestämisestä ja nykyinen sopimus päättyy tilikauden 2018 jälkeen. Kaupungin oikeuspalveluista on tullut edellä olevan johdosta ehdotus, jonka mukaan kevään yhtiökokouksissa ja säätiöiden kokouksissa valittaisiin tarkastuslautakunnan 12.12.2017 päätöksen mukaiset tilintarkastajat kaksivuotiselle toimikaudelle (2018-2019).

Nyt tehtävällä päätöksellä nimetään ehdokkaat vuodelle 2019.

4 Helsingin kaupunkikonserniin nimettävät tytäryhtiöiden ja säätiöiden tilintarkastajat

Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden ja säätiöiden vuoden 2017 sekä optiona vuoden 2018 tilintarkastuspalveluista järjestettiin tarjouskilpailu vuonna 2016. Tarjouskilpailussa olivat pääsääntöisesti mukana kaikki tytäryhteisöt ja säätiöt.

Oikeuspalvelujen asiantuntijan mukaan kaupungin tytäryhteisöjen vuoden 2019 tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamiseen yhtenä kokonaisuutena ei ole hankintalaista johtuvaa velvollisuutta. Tytäryhteisöjen kohdalla kyse on erillisten oikeushenkilöiden tekemistä pienhankinnoista, jotka eivät ylitä kansallista kynnysarvoa. Edellä mainitun perusteella tilintarkastuspalveluja ei tarvitse kilpailuttaa.

Tilintarkastajilta on saatu suostumus toimia tehtävissään nykyisten sopimusehtojen ja -hintojen mukaisesti myös vuonna 2019.

Helsingin kaupungin tytäryhtiöiden ja säätiöiden vuoden 2019 tilintarkastuspalvelut

Tarkastuslautakunta päätti 14.12.2016 § 107 ja 12.12.2017 § 124 perusteella hyväksyä liitteissä 1-5 lueteltujen yhteisöjen tilintarkastuksen järjestämisen vuosille 2017 ja 2018. Edellä mainittuihin päätöksiin perustuen vuoden 2019 tilintarkastajaehdokkaiksi esitetään seuraavaa:

Liiketoiminnan konserniyhtiöt (ryhmä A)

Tilintarkastajaehdokkaaksi esitetään KPMG Oy Ab:tä arvonlisäverottomaan hintaan 12 240 euroa. Tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) ja tämän alikonserniin kuuluvat tytäryhtiöt (ryhmä B)

Tilintarkastajaehdokkaaksi esitetään KPMG Oy Ab:tä arvonlisäverottomaan hintaan 19 384 euroa. Tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Helsingin kaupungin kiinteistö- ja tilayhtiöt (ryhmä C)

Tilintarkastajaehdokkaaksi esitetään KPMG Oy Ab:tä arvonlisäverottomaan hintaan 18 360 euroa. Tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Helsingin kaupungin konserniin kuuluvat asumiseen liittyvät yhtiöt, säätiö, eräät pysäköintiyhtiöt sekä asuntotuotantotoimikunnan perustamat asunto-osakeyhtiöt (ryhmä D)

Tilintarkastajaehdokkaaksi esitetään Tilintarkastusrengas Oy:tä arvonlisäverottomaan hintaan 11 512 euroa. Lisäksi tulevat vuosittain asuntotuotantotoimikunnan perustamat asunto-osakeyhtiöt 250 euroa/yhtiö. Tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan sekä sosiaali- ja terveystoimialan yhtiöt ja säätiöt (ryhmä E)

Tilintarkastajaehdokkaaksi esitetään Tilintarkastusrengas Oy:tä arvonlisäverottomaan hintaan 11 730 euroa. Tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Ryhmään E kuuluvan Stadion-säätiö sr:n tilintarkastajan valinnasta on poikkeavan nimeämiskäytännön takia tehty päätös erikseen vuosille 2018-2019 (Talk § 103 17.10.2017), joten se ei sisälly nyt tehtävään päätökseen. Lisäksi ryhmästä on jäänyt pois Posivire Oy, joka on asetettu selvitystilaan 28.7.2017.

Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n sekä näiden tytäryhtiöiden vuoden 2019 tilintarkastuspalvelut

Tarkastuslautakunta päätti 14.12.2016 § 108 ja 112 sekä 12.12.2017 § 125 perusteella nimetä Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n sekä näiden tytäryhtiöiden tilintarkastajaehdokkaat vuosille 2017 ja 2018. Edellä mainittuihin päätöksiin perustuen vuoden 2019 tilintarkastajaehdokkaiksi esitetään seuraavaa:

Helen Oy ja tämän tytäryhtiöt

Helen Oy:n ja tämän tytäryhtiöiden tilikauden 2017 ja tilikauden 2018 tilintarkastuspalveluista järjestettiin tarjouskilpailu. Helen Oy toimii energiakonsernin emoyhtiönä, jonka tytäryhtiöitä ovat Oy Mankala Ab, Helen Sähköverkko Oy, Suomen Energia-Urakointi Oy sekä Helsingin Energiatunnelit Oy.

Tilintarkastajaehdokkaaksi esitetään KPMG Oy Ab:tä (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Kaija Pakkala) arvonlisäverottomaan hintaan 19 992 euroa. Tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Helsingin Satama Oy ja tämän tytäryhtiö

Helsingin Satama Oy:n tämän tytäryhtiön Loviisan Satama Oy:n tilikauden 2017 ja optiona tilikauden 2018 tilintarkastuspalveluista järjestettiin tarjouskilpailu.

Tilintarkastajaehdokkaaksi esitetään KPMG Oy Ab:tä (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Heikki Ruosteenoja) arvonlisäverottomaan hintaan 12 250 euroa. Tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Sulje

Tarkastuslautakunta 12.12.2017 § 124

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.04.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

va. tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi