Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokousajat syyskaudella 2018

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-012983
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 29 §

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokousajat syyskaudella 2018

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti kokoontua syyskaudella 2018 kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, kuitenkin aikaisintaan kello 17:00 alkaen, kaupunginhallituksen istuntosalissa seuraavasti:

  • 27.8.2018
  • 24.9.2018
  • 8.10.2018
  • 29.10.2018
  • 19.11.2018
  • 10.12.2018

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan muu toimielin kuin kaupunginvaltuusto kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen puheenjohtajan peruuttaessa kokouksen tai muuttaessa tämän alkamisaikaa, muutoksista on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen kokousta.

Elinkeinojaoston kokouskutsu lähetetään sähköisesti neljä päivää ennen kokousta, samalla julkaistaan kokouksen esityslista yleisessä tietoverkossa. Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei toimielin toisin päätä.

Elinkeinojaoston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 76004

mari.tammisto@hel.fi