Valtuutettu Juhani Strandénin aloite Kannelmäen Hiekkakentän muuttamiseksi tekonurmikentäksi

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-013032
Asialla on uudempia käsittelyjä
24. / 245 §

V 16.5.2018, Valtuutettu Juhani Strandénin aloite Kannelmäen Hiekkakentän muuttamiseksi tekonurmikentäksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Juhani Strandénin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Juhani Strandén ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Kannelmäen liikuntapuiston hiekkakenttä muutetaan tekonurmikentäksi, jotta Kannelmäen alueelle taattaisiin samanlaiset harjoitteluolosuhteet jalkapallon harrastamiseen kuin pienemmissäkin kaupunginosissa, joissa on tekonurmikenttä.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan antamaan lausuntoon.

Kesäisin jalkapalloa ja talvisin jäädytettynä luistelua palvelevan 98 x 60 metrin kokoisen hiekkakentän rakentaminen tekonurmikentäksi kehittäisi merkittävästi jalkapallon harjoitteluolosuhteita Kannelmäen alueella. Tämän vuoksi liikunnan palvelukokonaisuus teki joulukuussa 2017 kaupunkiympäristön toimialalle esityksen siitä, että liikunnan investointeihin osoitetusta kolmen miljoonan euron lisämäärärahasta kohdennettaisiin 500 000 euroa Kannelmäen liikuntapuiston hiekkakentän muuttamiseen tekonurmeksi.

Helsingissä on 28 liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa oleva tekonurmea sekä 26 seurojen hallinnoimaa tekonurmea.

Tämän vuoden kenttärakentamisen investointisuunnitelman mukaan Kannelmäen tekonurmen lisäksi rakennetaan tekonurmi Latokartanon kentälle sekä uusitaan Talin jalkapallohallin tekonurmi. Tulevien vuosien osalta pääpaino tekonurmien osalta joudutaan asettamaan entistä enemmän nykyisten kenttien uusimiseen.

Liikuntaolosuhteiden parantamiseen suhtaudutaan myönteisesti ja sillä myös myönteisiä kansanterveysvaikutuksia. Hiekkakenttien muuttaminen tekonurmiksi lisää sekä kenttien viikottaista käyttöä että pidentää niiden vuosittaista käyttöaikaa.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.02.2018 § 51

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kannelmäen liikuntapuisto on kehittynyt nykyiseen tasoonsa vuosikymmenten saatossa Kannelmäen asutuksen kehitystä seuraten. Ensimmäinen hiekkakenttä rakennettiin entiselle peltoaukealle 1960-luvun puolivälissä, huoltorakennus 1980-luvulla, tenniskentät saivat tekonurmipäällysteen 1990-luvulla ja viimeksi liikuntapuistoon valmistui lähiliikuntapaikka viime vuonna.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta suhtautuu myönteisesti liikuntaolosuhteiden parantamiseen ja näkee sillä myös myönteisiä kansanterveysvaikutuksia. Hiekkakenttien muuttaminen tekonurmiksi lisää sekä kenttien viikoittaista käyttöä että pidentää niiden vuosittaista käyttöaikaa.

Liikuntapalvelut on valtuutettu Strandenin kanssa yhtä mieltä siitä, että kesäisin jalkapalloa ja talvisin jäädytettynä luistelua palvelevan 98 x 60 metrin kokoisen hiekkakentän rakentaminen tekonurmikentäksi kehittäisi merkittävästi jalkapallon harjoitteluolosuhteita Kannelmäen alueella. Tämän vuoksi liikunnan palvelukokonaisuus teki viime joulukuussa kaupunkiympäristön toimialalle esityksen siitä, että liikunnan investointeihin osoitetusta kolmen miljoonan euron lisämäärärahasta kohdennettaisiin 500 000 euroa Kannelmäen liikuntapuiston hiekkakentän muuttamiseen tekonurmeksi.

Helsingissä on 28 liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa oleva tekonurmea sekä 26 seurojen hallinnoimaa tekonurmea.

Liikuntapaikkarakentamisen määrärahat siirtyivät 1.6.2017 lukien kaupunkiympäristötoimialalle. Tämän vuoden kenttärakentamisen investointisuunnitelman mukaan rakennetaan Kannelmäen tekonurmen lisäksi tekonurmi Latokartanon kentälle sekä uusitaan Talin jalkapallohallin tekonurmi. Tulevien vuosien osalta pääpaino tekonurmien osalta joudutaan asettamaan entistä enemmän nykyisten kenttien uusimiseen.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre
Lisätiedot

Turo Saarinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36185

hilkka.tapiolinna@hel.fi