Tasehallinnan yleiset periaatteet

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-013099
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 338 §

Tasehallinnan yleiset periaatteet

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä tasehallinnan yleiset periaatteet Helsingin kaupunkikonsernissa liitteen 1 mukaisesti. Samalla kaupunginhallitus päätti kumota kokouksessaan 19.12.2011, § 1148 kohdalla hyväksymänsä tasehallinnan periaatteet ja sijoitustoimintaa koskevat ohjeet Helsingin kaupunkikonsernissa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto on 17.5.2017 hyväksynyt kuntalain edellyttämät kaupungin varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteet. Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi toivomusponnen selvittää mahdollisuutta vastuullisuusperiaatteiden määrittämiseksi kaupungin varallisuuden ja sijoitustoiminnan hoidolle.

Keskeisimmät muutokset tasehallinnan yleisissä periaatteissa liittyvät johtamisjärjestelmän uudistamiseen sekä hallintosääntöön em. perusteella tehtyihin päivityksiin. Hallintosääntö on uudistettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 16.11.2016, osana johtamisjärjestelmän muutosta. Viimeisimmät tarkistukset hallintosääntöön on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.2.2018. Viittaukset hallintosäännön uusimisen yhteydessä kumoutuneeseen taloussääntöön on esitetyissä periaatteissa päivitetty vastaamaan hallintosäännön määräyksiä.

Tytäryhteisöjä koskevaan osioon ei esitetä olennaisia muutoksia.

Keskeiset muutokset asiakohdittain

Luku 2, Taseriskien hallinnan yleiset periaatteet

Yleisiin toimintaperiaatteisiin (kohtaan 2.4) on lisätty sijoitustoimintaa sekä lyhytaikaisen velan käyttöä koskevat yleiset periaatteet.

Sijoituskohteiden luottoluokitusmääritystä on sijoitusrahastojen kohdalla tarkennettu siten, että tämä rahastojen osalta tarkoittaa rahaston yleistä riskiprofiilia.

Luku 3, Toimintokohtaiset periaatteet ja sijoitustoimintaa koskevat ohjeet

Sijoitustoimintaa ja kassanhallintaa koskevista ohjeista (kohta 3.2) on poistettu viittaukset kumoutuneeseen taloussääntöön.

Kohdan 3.2 neljännessä kappaleessa mainittua määritelmää ”rahastot ja varaukset” on tarkennettu. Uudella määritelmällä – kirjanpidolliset rahastot – tarkoitetaan talousarviossa erikseen esitettäviä rahastoja (kuten vakuutusrahasto, urheilu- ja ulkoilulaitosrahasto sekä asuntotuotantorahasto), joiden likvidejä varoja yleisesti säilytetään osana kaupungin kassavaroja.

Valuuttamääräisten sijoitusten osalta on tarkennettu määritystä siten, että sellaiset valuuttamääräiset sijoitukset, joissa valuuttariski on katettu, soveltuvat kassavarojen sijoittamiseen.

Lyhytaikaisen velan (käytännössä: kuntatodistusohjelman) käytön edellytykset on käsitelty kohdassa 2.3, yleiset toimintaperiaatteet.

Pitkävaikutteisen rahoituksen osalta kohdan 3.3 toiseen kappaleeseen on lisätty huomio nk. vihreiden joukkovelkakirjalainojen käytön selvittämisestä tilanteissa, joissa kaupunki hakee omalla nimellään rahoitusta jvk-lainamarkkinoilta.

Kohtaan 3.4, antolainaus ja takaukset, on kolmanteen kappaleeseen lisätty huomio siitä, että kaupungin lainan tai takauksen myöntämisen edellytyksenä on, ettei ko. rahoitusratkaisu sisällä kiellettyä valtiontukea.

Johdannaisten käytön osalta kappaleeseen 3.5 on tehty hallintosäännön mukaiset muutokset. Myös erilliset viittaukset yhtiöitettyyn Helsingin Energiaan (nykyiseen Helen Oy:öön) on poistettu.

Konsernipankkitoimintaa koskevaan kappaleeseen 3.6 on tehty hallintosääntöön liittyvät päivitykset.

Luku 4, Riskienhallinta

Kohtaan 4.5, luottoriski, on lisätty uuden kuntalain mukainen huomio siitä, että antolainoja ja takauksia myönnettäessä kaupungin edut tulee turvata riittävin vakuuksin.

Kohta 4.6, taseriskien tunnistaminen, on erillisenä kappaleena poistettu, ja siinä esitetyt huomiot on siirretty luvun alkuun.

Luku 5, Tasehallinnan organisointi

Lukuun 5 on tehty hallintosäännöstä johtuvat muutokset, sekä poistettu viittaukset yhtiöitettyyn Helsingin Energiaan.

Luku 6, Tasehallinnan raportointi

Luvusta 6 on poistettu konserniohjeen kanssa päällekkäinen konserniyhteisöjen raportointia koskeva kappale.

Tytäryhteisöjä koskeva osio

Lukuun 3 on lisätty konsernitiliä koskien mahdollista alakonsernirakennetta koskevat huomiot.

Luvussa 4 on sijoitusvarallisuuden hoidon osalta säätiöiden kohdalla todettu näiden sääntöihin ja saamiin lahjoituksiin liittyvien erityisvarojen sijoitustarpeet poikkeamisperusteeksi yleisiin sijoitusperiaatteisiin. Johdannaisten käyttöä koskevat linjaukset on siirretty kokonaisuudessaan ottolainausta koskevaan osaan.

Luvussa 5 on täsmennetty johdannaisten käyttöä koskevaa kirjausta siten, että suojaukset tulee kohdentaa lainasalkun kassavirtojen mukaisesti.

Luvusta 6 on poistettu päällekkäisyydet konserniohjeen kanssa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.05.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 09 310 36321

tuomo.makinen@hel.fi