Pakilan palvelurakennukset -allianssihanke

HEL 2017-013185
13. / 865 §

Pakilan ala-asteen sekä päiväkoti Havukan väistötilojen hankesuunnitelma

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Pakilan ala-asteen ja päiväkoti Havukan väistötilan 21.10.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 4 200 brm² ja hankkeen enimmäishinta 60 kuukauden vuokra-ajalle on enintään 9 000 000 euroa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarve

Hankesuunnitelman mukaiset väistötilat tarvitaan Pakilan ala-asteen perusparannus- ja laajennushankkeen sekä päiväkoti Havukan korvaavan uuden päiväkodin rakentamisen väistötilaksi yhteensä noin 36 kuukauden ajaksi. Jäljelle jäävä noin 24 kuukauden vuokra-aika on suunniteltu toteutettavaksi lähialueen korjaushankkeissa tarvittavaksi väistötilaksi yhtenäisenä väistöketjuna. Niiden osalta kustannusten kohdistamisesta päätetään tulevien hankkeiden hankepäätösten yhteydessä.

Kaupunginhallitus on 9.12.2019 esittänyt kaupunginvaltuustolle Pakilanpuiston allianssin (yläaste, ala-aste, päiväkoti ja nuorisotilat) 20.9.2019 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 13 372 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 52 800 000 euroa heinäkuun 2019 kustannustasossa. Päätösesitys on tarkoitus käsitellä kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.1.2020. Hankkeen toteuttaminen esitetyllä enimmäishinnalla ja aikataululla edellyttää väistötilojen hankintaa siten, että väistötilat voidaan ottaa käyttöön kesällä 2020.

Hankesuunnitelma

Väistötilat toteutetaan Paloheinäntie 40 ja 42 väliselle leikkikenttäkorttelialueelle (nk. Aulikin puisto) sijoitettavina siirtokelpoisina paviljonkeina siten, että vuokraus sisältää kokonaisvastuullisesti väistötilojen maarakennus- ja pihatyöt, suunnittelun, liittymät, tilaelementtien asennuksen käyttövalmiiksi sekä alueen ennallistamisen sopimuksen päätyttyä.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Hankesuunnitelman liitteet ovat liitteinä 2 ja 3.

Hankkeen valmistelu

Pakilanpuiston allianssin edellyttämien väistötilojen sijaintipaikan kartoittaminen alkoi vuoden vaihteessa 2018/2019 hankkeen käynnistyttyä. Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus kaavoittajana, rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus operatiivisena toteuttajana sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tilojen käyttäjänä ovat yhteistyössä kartoittaneet vaihtoehdot, jotka olisivat aikataulun puitteissa toteutettavissa. Vaihtoehdot on tutkittu huolellisesti ottaen huomioon kaikkien edellä mainittujen toimijoiden näkökulmat.

Lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut sekä kaupungin infra-asiantuntijat ovat osallistuneet Paloheinässä Kuusimiehentien pohjoispuolella, liikuntapalveluiden käytössä olevaa aluetta koskevan vaihtoehdon selvittämiseen.

Alueen liikennesuunnittelija on vielä erikseen arvioinut sijainnin liikenteellisiä vaikutuksia. Aulikin puistoon sijoittumisen vaikutuksia on arvioinut erikseen kaupunkiympäristön toimialan maisema-arkkitehti.

Asukas- ja käyttäjäyhteistyö

Asukaslähtöisyyttä ja käyttäjien osallisuutta toteutetaan koko hankkeen ajan. Helmikuussa 2018 järjestettiin mahdollista asemakaavamuutosta ennakoinut OAS-tilaisuus ja joulukuussa 2018 tilahankkeen asukastilaisuus, jossa asukkailta pyydettiin mielipiteitä palvelujen sijaintivaihtoehdoista. Näihin molempiin liittyi Kerro kantasi -verkkokysely. Syksyllä 2018 järjestettiin pedagogisen suunnitelman laatimiseen liittyen käyttäjätyöpajoja henkilöstölle, koululaisille ja heidän vanhemmilleen. Toukokuussa 2019 järjestetyssä asukastilaisuudessa esiteltiin alustavat ehdotussuunnitelmat. Suunnitelmia on kuluvana vuonna esitelty lisäksi Pakilan kyläjuhlassa 8.9., Kekri-juhlassa 26.10. sekä Uutta Pohjois-Helsinkiä -tilaisuudessa Maunulatalossa 21.11. Naapurustoa tavattiin myös paikan päällä Aulikin puistossa 10.10. Hankkeelle on perustettu verkkosivu, josta hankkeen etenemistä voi seurata. Lisäksi paikallisiin toimijoihin pidetään yhteyttä tiedotteiden sähköpostijakelulla.

Vaihtoehtoiset sijaintipaikat

Pikkusuonkuja

Vaihtoehtoina sijaintipaikalle olivat Pikkusuonkujan viereiset YU- ja YL -korttelialueet, joille on vireillä asemakaavamuutos asuinrakentamiselle. Alueen läpi kulkevan hulevesiojan vuoksi tilapäisen rakennuksen perustamiskustannukset ja pihan rakentaminen tulisivat kalliimmiksi kuin Aulikin puistossa. Hulevesiojan vuoksi tilapäisen rakennuksen perustamiskustannukset ja pihan rakentaminen arvioitiin suurimmaksi riskiksi. Hulevesioja täytyisi joko siirtää tai tunneloida. Rakentamista tunneloidun ojan päälle ei tukkeutumis- ja tulvimisvaaran sekä sen edellyttämän huollon takia suositella. Kustannuksia lisäisivät myös vaatimus jalkakäytävän rakentamisesta Pikkusuonkujalle ja jalankulkureitin rakentamisesta bussipysäkille. Väistötiloja varten vaadittavia perustamistoimenpiteitä, infrasiirtoja ja liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteitä ei olisi mahdollista hyödyntää tulevan asemakaavamuutoksen ratkaisuissa.

Pakilan yläasteen viereinen kenttä

Valmistelun yhteydessä vaihtoehtona väistötilan sijoittumiselle nousi esiin myös niin sanottu HPS:n urheilukenttä, eli Pakilan yläasteen viereinen kenttä. Väistötilan rakentaminen HPS:lle vuokratulle kentälle edellyttäisi vuokrasopimuksen purkamista sekä kentälle ja sille rakennetutulle kuplahallille korvaavan paikan löytämistä. Uusien perustusten rakentaminen kuplahallille olisi myös huomattava lisäkustannus. Lisäksi Pakilan yläaste tarvitsee HPS:n kenttää ja kuplahallia liikuntatuntien käyttöön myös silloin kun ala-aste on väistössä ja erityisesti sitten kun päiväkoti on väistössä ja Pakila-areena on vasta rakenteilla. Viereisen Kehä I:n melu- ja hiukkasvaikutus kohdistuisi ala-aste- ja päiväkoti-ikäisiin lapsiin, jotka ulkoilevat paljon. Ala-asteen ja erityisesti päiväkoti Havukan osalta olosuhteet heikentyisivät väistön aikana selvästi nykytilanteeseen verrattuna. Huoltoajosta erillisen, turvallisen kulkuyhteyden rakentaminen käyttäjille olisi myös haaste, koska kenttä ei sijaitse kadun varressa.

Aulikin puisto

Aulikin puiston etuina pidetään sijaintia vilkkaan Pakilantien itäpuolella, jonne oppilaaksiottoaluekin painottuu. Tontin vieressä Paloheinäntiellä on bussipysäkki ja myös saattoliikenne henkilöautoilla voi kulkea Paloheinäntietä pitkin. Kevyelle liikenteelle on tarjolla rauhalliset reitit Kehä I:n eteläpuolelta asti. Välituntipiha/leikkipiha korvaa iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina väistötilan paikalta poistuvan leikkikentän.

Hankeen laajuus ja aikataulu

Hankkeen laajuus on enintään 4 200 brm², 3 700 htm², 3 100 hym².

Väistötilat on tarkoitus toteuttaa siten, että tilat ovat käytettävissä viimeistään 1.8.2020. Vuokranmaksu aloitetaan aikaisintaan 1.6.2020.

Vuokrakustannus ja rahoitus

Kokonaisvastuullisen urakan sisältävä pääomavuokra 60 kuukauden vuokra-ajalle on enintään 9 milj. euroa. Tilaajan kustannukset n. 0,2 milj. € sisältyvät enimmäisvuokrahintaan. Arvonlisäveroton pääomitettu vuokrasumma 60 kuukauden vuokra-ajalle on yhteensä 6 800 000 euroa.

Väistötilan vuokra rahoitetaan käyttötalousmäärärahoista.

Tilakustannus käyttäjälle

Väistötilasta aiheutuva tilakustannus käyttäjälle sisältyy väistötilaa tarvitsevan hankkeen tilakustannusarvioon ja siitä päätetään kyseisen hankkeen hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Pakilanpuiston allianssissa väistötiloja tarvitaan noin 36 kuukautta, jolta ajalta kokonaisvuokra on enintään noin 5 400 000 euroa eli 150 000 euroa/kk. Ala-asteen koko toiminta siirretään väistötiloihin Halkosuontie 88:n perusparannuksen ja laajennuksen rakentamisajaksi arviolta 8/2020–12/2021, yhteensä 17 kk. Sen jälkeen päiväkoti Havukka ja ala-asteen 1. ja 2. luokka toimivat väistötiloissa Elontie 35:n uudisrakentamisen ajan arviolta 2/2022–7/2023, yhteensä 19 kk. Väistötilan vuokrasopimus alkaa aikaisintaan 1.6.2020.

Hankkeen toteutus

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Tilat hankitaan vuokraamalla ja vuokrataan edelleen käyttäjälle. Tilojen toimittaja vastaa rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus on 18.9.2017 § 865 päättänyt, että kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päättää tilahankkeista, joiden hankesuunnitelman mukainen arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään viisi miljoonaa euroa. Kun hankeen kustannusarvio ylittää 5 miljoonaa euroa on päätösvalta kaupunginhallituksella.

Asian johdosta tulleet yhteydenotot

Kaupunginhallitukselle tässä asiassa osoitetut yhteydenotot ovat esityksen oheismateriaalissa.

Sulje

Kaupunginhallitus 09.12.2019 § 837

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Pakilanpuiston allianssin (yläaste, ala-aste, päiväkoti ja nuorisotilat) 20.9.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 13 372 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 52 800 000 euroa heinäkuun 2019 kustannustasossa.

Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että koulurakennus mahdollistaa tarvittaessa kotiluokkien käyttöönoton 3.-6. luokka-asteille ja nuorimmille oppilaille varataan turvalliset välituntialueet.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Jarmo Raveala. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että koulurakennus mahdollistaa tarvittaessa kotiluokkien käyttöönoton 3.-6. luokka-asteille ja nuorimmille oppilaille varataan turvalliset välituntialueet.

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Pia Pakarisen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

02.12.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.11.2019 § 187

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi puoltavan lausunnon kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Pakilanpuiston allianssin 20.9.2019 päivätystä hankesuunnitelmasta.

Kaupunkiympäristön toimialan laatiman kustannusarvion mukaan hankkeen enimmäishinta on kustannustasossa 7/2019 on arvonlisäverottomana 52 800 000 euroa (3 949 euroa/brm²), kokonaislaajuus on 13 372 brm². Alustavan arvion mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuuden osuus kokonaisvuokrasta on noin 5 205 euroa/kk eli 62 454 euroa vuodessa. Nuorisotalon tila on noin 25 hym² toimisto ja 300 hym² yhteiskäyttöisissä tiloissa koulun kanssa.

Lautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Eeva Jalovaara. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka
Lisätiedot

Eeva Jalovaara, arkkitehti, puhelin: 310 21714

eeva.jalovaara@hel.fi

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela@hel.fi

Heidi Hållman, aluepäällikkö, puhelin: 310 71608

heidi.hallman@hel.fi

Pirjo Lehtinen, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 21689

pirjo.lehtinen@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 31.10.2019 § 102

Esitys
A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle, että 21.10.2019 päivätty Pakilan ala-asteen ja lpk Havukan väistötilan hankesuunnitelma hyväksytään siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 4 200 brm² ja hankkeen enimmäishinta 60 kk vuokra-ajalle on enintään 9 000 000 euroa.

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan väistötilahankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

03.10.2019 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

01.11.2018 Ehdotuksen mukaan

28.06.2018 Ehdotuksen mukaan

25.01.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden
Lisätiedot

Reetta Amper, hankesuunnittelija, puhelin: 310 38283

reetta.amper@hel.fi

Jarmo Raveala, vs. rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.10.2019 § 334

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 20.9.2019 päivätystä Pakilanpuiston allianssi -hanketta koskevasta hankesuunnitelmasta ja lausuu lisäksi seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa pääosin hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita ja hyväksyttyä tarveselvitystä. Oppimistilojen suunnittelussa ja tilaratkaisujen yksityiskohtien kehittämisessä tulee edelleen työskennellä tiiviisti yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ääneneristyksen ja -vaimennuksen sekä valaistukseen tulee kiinnittää huomiota. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen kustannusseurannan, suunnittelun ohjauksen ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt Pakilanpuiston allianssi-hankkeen tarveselvityksen 26.3.2019.

Kasvatus- ja koulutustoimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö on antanut 19.8.2019 hankesuunnitelmasta lausunnon, joka on liitteenä. Lausunto tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.

Hankesuunnitelmassa mainittu tavoitekustannusten alentaminen tulee suunnitella yhdessä käyttäjätoimialan kanssa niin, että toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet hankkeessa kyetään säilyttämään.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Tommi Tiittala. Asiantuntija poistui kokouksesta kuulemisensa jälkeen.

Pöydällepanoehdotus:
Vesa Korkkula: Seuraavaan kokoukseen.

Kannattaja: Petra Malin

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Seuraavaan kokoukseen.

Jaa-äänet: 8
Fatim Diarra, Martina Harms-Aalto, Ville Jalovaara, Pia Kopra, Dani Niskanen, Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 2
Vesa Korkkula, Petra Malin

Tyhjä: 3
Ted Apter, Abdirahim Husu Hussein, Emma Kari

Äänestyksessä asian käsittelyä päätettiin jatkaa äänin 8 – 2 (jäsenten nimet). Tyhjää äänesti 3.

Vesa Korkkula: Jätän eriävän mielipiteen. Olisi pitänyt pöydätä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot

Ilari Suomalainen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86492

ilari.suomalainen@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö 30.05.2018 § 20

Päätös

Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö päättää valita Pakilan palvelurakennukset ‑allianssihankkeen neuvottelumenettelyyn seuraavat kaksi (2) toteuttajaryhmää:

- NCC Suomi Oy
- SRV Rakennus Oy

Päätöksen perustelut

Ilmoitus EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta julkaistiin Hilmassa 24.4.2018. Osallistumishakemusten jättämisen määräaika oli 25.5.2018 klo 13.00. Hankintamenettely on neuvottelumenettely, jossa kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoajaehdokkaat valitaan mukaan tarjoajiksi.

Osallistumishakemuksensa toimittivat määräaikaan mennessä seuraavat kaksi (2) tarjoajaehdokasta: NCC Suomi Oy ja SRV Rakennus Oy. Molemmat ilmoituksensa jättäneet toteuttajaryhmät täyttävät tarjoajaehdokkailta vaadittavat vähimmäisvaatimukset pakollisten poissulkemisperusteiden (ESPD-lomake) sekä rahoituksellisen ja taloudellisen tilanteen osalta. Molemmat toteuttajaryhmät täyttävät myös hankintailmoituksessa esitetyt referenssikohteiden vähimmäisvaatimukset.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on kokouksessaan 25.1.2018 (§ 12) päättänyt hyväksyä, että rakennetun omaisuuden hallintapalvelu toteuttaa Pakilan palvelurakennusten kehittämishankkeen projektiallianssina. Päätöksen yhteydessä todettiin, että päätöksen neuvottelumenettelyyn kutsuttavien suunnitteluryhmien valinnasta tekee rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö.

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö 10.04.2018 § 10

Lisätiedot

Reetta Amper, hankesuunnittelija, puhelin: 310 38283

reetta.amper@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkko Yksikön päällikkö 09.02.2018 § 4

Päätös

Palvelutilaverkkoyksikön päällikkö päätti tilata allianssihankinnan suunnittelun ja kilpailuttamisen suorahankintana

Päätöksen perustelut

Allianssi on uutena toteutusmuotona kaupungin strategian tavoitteiden mukainen. Allianssikonsultoinnista ei ole puitesopimusta. Vison Oy on antanut 1.2.2018 kattohintaisen tarjouksen, joka käsittää allianssin suunnittelu- ja toteutusosapuolten kilpailuttamisen. Vison Oy:llä on poikkeuksellisen laajat referenssit allianssihankkeiden suunnittelusta ja kilpailuttamisesta.

Lisätiedot

Reetta Amper, hankesuunnittelija, puhelin: 310 38283

reetta.amper@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.01.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.