Korkeasaaren (19.ko) vastaanottorakennuksen asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12520

HEL 2017-013216
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 654 §

V 9.10.2019, Korkeasaaren vastaanottorakennusten ja Mustikkamaan leikkipuiston asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12520)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 19. kaupunginosan (Mustikkamaa−Korkeasaari) vesialueen asemakaavan ja 19. kaupunginosan (Mustikkamaa−Korkeasaari) eläintarha-, lähivirkistys-, kansanpuisto- ja vesialueen asemakaavan muutoksen 18.9.2018 päivätyn ja 19.3.2019 muutetun piirustuksen numero 12520 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asemakaava muutoksen myötä muodostuu uusi kortteli 19002.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Korkeasaaren pohjoisosan ja Mustikkamaan lounaisosan alueita sekä Korkeasaaren siltaa.

Kaavaratkaisu mahdollistaa Korkeasaaren eläintarhan uuden vastaanottokeskuksen rakentamisen Korkeasaareen sekä nykyisen vastaanottorakennuksen säilyttämisen ja käyttötarkoituksen muutoksen Mustikkamaalla. Mustikkamaalle mahdollistetaan leikkipuiston ja palvelurakennuksen rakentaminen Mustikkamaanpolun läheisyyteen. Kaava mahdollistaa liikennejärjestelyjen parantamisen sekä laitureiden ja aallonmurtajien rakentamisen vesialueelle. Kaavassa otetaan huomioon julkisen liikenteen, huoltoliikenteen, pyöräliikenteen ja jalankulun yhteystarpeet Kruunusiltojen joukkoliikennesillan sekä Mustikkamaan alueelle. Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 6878), joka sisältää muutoksia ja tarkennuksia lähinnä huoltoliikenteen järjestelyihin.

Uutta kerrosalaa on 2 600 k-m2, joka muodostuu uudesta vastaanottorakennuksesta 2 000 k-m2, leikkipuistorakennuksesta 200 k-m2 ja palvelurakennuksesta 400 k-m2. Nykyisen vastaanottorakennuksen alueen rakennusoikeus säilyy 500 k-m2:ssä. Nykyinen rakennus on 283 k-m2. Mustikkamaan varastointialueen rakennusoikeus 240 k-m2 korvataan palvelurakennuksen rakennusoikeudella. Kaava-alueen rakennusoikeus on yhteensä 3 100 k-m2.

Sulje

Kaavaratkaisu on yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden eläintarhan vastaanottorakennuksen rakentamisen Korkeasaareen. Kruunusillat -hanke ja uusi raitiotieyhteys aiheuttavat tarpeen siirtää Korkeasaaren vastaanottorakennus Korkeasaaren puolelle. Mustikkamaalla mahdollistetaan leikkipuiston ja palvelurakennuksen rakentaminen Mustikkamaanpolun läheisyyteen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaava-alueella sijaitsee Korkeasaaren eläintarhan vastaanottotoimintoja. Nykyinen vastaanottorakennus sijaitsee Mustikkamaan lounaisosassa ja infotori Korkeasaaren pohjoisosassa. Korkeasaari on määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.

Mustikkamaa on merkittävä ulkoilualue, jonne nykyinen kulku on Mustikkamaansillan ja Isoisänsillan kautta.

Alueiden käyttö muuttuu merkittävästi Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman yhdistävien Kruunusiltojen myötä.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1987−2017. Helsingin kaupunki omistaa kaava-alueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja vuorovaikutussuunnitelman mukaisesti.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 28.9.−29.10.2018.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Asiasta saatiin Helen Oy:n, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ja Helsingin kaupunginmuseon lausunnot.

Helen Oy toteaa lausunnossaan, että olemassa oleva kaukolämpöjohto sijaitsee suunnitellun vastaanottorakennuksen alla. Mustikkamaan maanalaisesta tunnelista ylösnouseva kaukolämpöjohto sijaitsee suunnitellun leikkipuiston alueella.

HSL toteaa lausunnossaan, että Mustikkamaanpolun päässä oleva bussien kääntöpaikka tulee säilyttää nykyisellään ja olla käytettävissä myös rakennusvaiheessa. Liikenneturvallisuus tulee huomioida suurten osallistujamassojen yhteydessä. Yhteys raitiovaunupysäkkien ja vastaanottorakennuksen välillä tulee olla luonteva ja turvallinen.

Kaupunginmuseolla ei ollut huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta.

Helen Sähköverkko Oy ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa asiassa.

Kustannukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia (Alv 0%) seuraavasti:

 
Katualueet ja aukiot
1,5 milj. euroa
Julkiset palvelut / rakennukset
1,0 milj. euroa
Yhteensä
2,5 milj. euroa
 

Katualueet ja aukiot sisältävät Mischan ja Maschan aukion pintarakenteiden sekä kaava-alueen liikenteellisten muutosten kustannusarvion pl. Korkeasaarensiltaan kohdistuvat mahdolliset toimenpiteet.

Julkiset palvelut ja rakennukset sisältävät uuden leikkipuiston sekä leikkipuistorakennuksen kustannusarvion.

Uuden vastaanottorakennuksen kustannukset kohdistuvat Korkeasaaren eläintarhan säätiölle. Kruunusillat-hanke osallistuu uuden vastaanottorakennuksen kustannuksiin 2,0 miljoonan euron summalla.

Kustannusarviossa ei ole huomioitu kaava-alueen teknisen huollon verkoston muutostarpeista aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi kustannusarviossa ei ole esitetty esirakentamisesta aiheutuvia kustannuksia. Edellä mainitut kustannukset määrittyvät jatkosuunnittelun yhteydessä.

Tehdyt muutokset

Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on koottu myös Tehdyn muutokset -liitteeseen.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa julkisesti nähtäville.

Lopuksi

Päätösehdotus on kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelun tarkistetun esityksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Asemakaavoitus 19.3.2019

Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 18.9.2018 päivättyä 19. kaupunginosan (Mustikkamaa-Korkeasaari) vesialueen asemakaavaehdotusta ja 19. kaupunginosan (Mustikkamaa-Korkeasaari) eläintarha-, lähivirkistys-, kansanpuisto- ja vesialueen (muodostuva uusi kortteli 19002) asemakaavan muutosehdotusta. Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti liitteestä ja kaavaselostuksesta.

Asemakaavoituspalvelun mielestä julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa ja niitä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen.

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskevat Korkeasaaren pohjoisosan sekä Mustikkamaan lounaisosan alueita, joihin kuuluu myös Korkeasaarensilta.

Kaava mahdollistaa Korkeasaaren eläintarhan uuden vastaanottorakennuksen rakentamisen Korkeasaaren puolelle sekä nykyisen vastaanottorakennuksen säilyttämisen ja käyttötarkoituksen muutoksen Mustikkamaalla. Mustikkamaalla mahdollistetaan leikkipuiston ja palvelurakennuksen rakentaminen Mustikkamaanpolun läheisyyteen. Lisäksi kaava mahdollistaa liikennejärjestelyiden parantamisen sekä laitureiden ja aallonmurtajien rakentamisen vesialueelle. Uutta yhteysvenelaituria on hahmoteltu Korkeasaareen. Kaavassa otetaan huomioon julkisen liikenteen, huoltoliikenteen, pyöräliikenteen ja jalankulun yhteystarpeet Kruunusiltojen joukkoliikennesillan sekä Mustikkamaan alueelle. Liikenteellinen ratkaisu perustuu yleisten töiden lautakunnassa 16.5.2017 hyväksyttyihin katusuunnitelmiin. Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma, jossa esitetään muutoksia ja tarkennuksia lähinnä huoltoliikenteen järjestelyihin.

Uutta kerrosalaa tulee alueelle yhteensä 2 600 k-m2, joka muodostuu uudesta vastaanottorakennuksesta (2 000 k-m2) ja leikkipuistorakennuksesta (200 k-m2) sekä palvelurakennuksesta (400 k-m2). Nykyisen vastaanottorakennuksen alueen rakennusoikeus säilyy 500 k-m2:ssä, josta rakennukseen on tällä hetkellä käytetty 283 k-m2. Mustikkamaan varastointialueen rakennusoikeus (240 k-m2) korvataan palvelurakennuksen rakennusoikeudella. Kaava-alueella on rakennusoikeutta yhteensä 3100 k-m2.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Korkeasaaren eläintarhan toiminta keskittyy Korkeasaaren puolelle ja uusi vastaanottorakennus sijoittuu uuden raitiotieyhteyden pysäkin läheisyyteen. Mustikkamaan ja Korkeasaaren väliset huollon, jalankulun ja pyöräilyn yhteydet selkeytyvät huomattavasti. Kokonaisuutena Mustikkamaalle ja Korkeasaareen muodostuu lähialueiden asukkaille parempia lähi- ja virkistyspalveluita sekä eläintarhan toimintaa tukevia liiketiloja.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Kaavaratkaisu on oikeusvaikutteisen Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukainen. Osalla kaava-aluetta on voimassa Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan osayleiskaava. Kaavaratkaisu on voimassa olevan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaava-alueella sijaitsee Korkeasaaren eläintarhan vastaanottotoimintoja. Nykyinen vastaanottorakennus sijaitsee Mustikkamaan lounaisosassa ja infotori Korkeasaaren pohjoisosassa. Korkeasaari ja sen ylläpidetty eläintarha ovat merkittäviä Helsingin matkailukohteita. Korkeasaari on määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.

Mustikkamaa on merkittävä ulkoilualue, joka on nykyisin saavuttavissa Mustikkamaansillan ja Isoisänsillan kautta. Saari on määritelty maisemakulttuurikohteena kansanpuistoksi.

Alueiden käyttö muuttuu merkittävästi Kruunusiltojen rakentumisen myötä. Kruunusillat-hanke yhdistää 10 kilometrin raitiotieyhteydellä Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman keskustaan.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1987 - 2017.

Helsingin kaupunki omistaa kaava-alueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia (07/2018, Alv 0 %) seuraavasti:

Katualueet ja aukiot
1,5 milj. euroa
Julkiset palvelut / rakennukset
1,0 milj. euroa
 
 
Yhteensä
2,5 milj. euroa

Katualueet ja aukiot sisältävät Mischan ja Maschan aukion pintarakenteiden sekä kaava-alueen liikenteellisten muutosten kustannusarvion pois lukien Korkeasaarensiltaan kohdistuvat mahdolliset toimenpiteet.

Julkiset palvelut / rakennukset pitävät sisällään uuden leikkipuiston sekä leikkipuistorakennuksen kustannusarvion.

Uuden vastaanottorakennuksen kustannukset kohdistuvat Korkeasaari säätiölle. Kruunusillat-hanke osallistuu uuden vastaanottorakennuksen kustannuksiin 2,0 M€ summalla.

Kustannusarviossa ei ole huomioitu kaava-alueen teknisen huollon verkoston muutostarpeista aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi kustannusarviossa ei ole esitetty esirakentamisesta aiheutuvia kustannuksia. Edellä mainitut kustannukset määrittyvät jatkosuunnittelun yhteydessä.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 28.9.–29.10.2018

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 18.9.2018 ja lautakunta päätti 18.9.2018 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia tai kirjeitä.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen huomioimiseen kaava-alueella.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

• Helen Oy

• Helen Sähköverkko Oy

• Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

• kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Sähköverkko Oy ja kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala (kaupunginmuseo). HSL:n lausuntoon on vastattu edellisen julkisen nähtävilläolon jälkeen.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu Tehdyt muutokset -liitteeseen.

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alue on kaupungin omistama, joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen mukaiselle maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry on pyytänyt lähettämään tiedon kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.

Lisätiedot

Tuomo Näränen, arkkitehti, puhelin: 310 20462

tuomo.naranen@hel.fi

Riikka Österlund, liikenneinsinööri, liikenne- ja katusuunnittelu, puhelin: 310 37312

riikka.osterlund@hel.fi

Kaarina Laakso , projektipäällikkö , puhelin: 310 37250

kaarina.laakso@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 18.09.2018 § 432

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

  • asettaa 18.9.2018 päivätyn asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12520 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaava koskee 19. kaupunginosan (Mustikkamaa-Korkeasaari) vesialuetta ja asemakaavan muutos koskee 19. kaupunginosan (Mustikkamaa-Korkeasaari) eläintarha-, lähivirkistys-, kansanpuisto- ja vesialuetta (muodostuva uusi kortteli 19002).
  • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mielipiteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
  • että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot
  • valtuuttaa asemakaavoituspalvelun tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle

  • asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12520 hyväksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa.

Lautakunta toteaa, että leikkipuiston jatkosuunnittelussa tavoitteena on metsäleikkipuisto, jossa puusto kokonaisuudessaan pyritään säilyttämään ja alue jätetään mahdollisimman luonnontilaiseksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Tuomo Näränen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Lisäys päätökseen: "Lautakunta toteaa, että leikkipuiston jatkosuunnittelussa tavoitteena on metsäleikkipuisto, jossa puusto kokonaisuudessaan pyritään säilyttämään ja alue jätetään mahdollisimman luonnontilaiseksi."

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Mai Kivelän vastaehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Tuomo Näränen, arkkitehti, asemakaavoitus, puhelin: 310 20462

tuomo.naranen@hel.fi

Riikka Österlund, liikenneinsinööri, liikenne- ja katusuunnittelu, puhelin: 310 37312

riikka.osterlund@hel.fi

Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 16.08.2018 § 28

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12520 pohjakartan kaupunginosassa 19 Mustikkamaa-Korkeasaari. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12520
Kaupunginosa: 19 Mustikkamaa-Korkeasaari
Kartoituksen työnumero: 20/2018
Pohjakartta valmistunut: 24.5.2018
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31967

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.10.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi