Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi koskien latauspisteiden rakentamista Laajasalon uuteen ostoskeskukseen kaupungin hallinnoimiin tiloihin

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-013311
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 677 §

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi koskien latauspisteiden rakentamista Laajasalon uuteen ostoskeskukseen kaupungin hallinnoimiin tiloihin

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 29.11.2017 § 411 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa Asko-Seljavaara) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käsitellessään 29.11.2017 nuorten aloitteita kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuusto edellyttää, että kun Laajasalon ostoskeskukseen toteutetaan kaupungin hallinnoimia tiloja, kirjasto ja nuorisotila, niihin pyritään rakentamaan myös latauspisteitä. (Sirpa Asko-Seljavaara)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta saadussa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnossa todetaan, että Laajasalon alue ja entisen ostoskeskuksen ympäristö on muuttumassa uuden asunto-, palvelu- ja toimitilarakentamisen myötä. Muutoksen tavoitteena on monipuolinen, asukas- ja yritystoimintaa tukeva uusi keskus, jossa on laadukkaita ajanviettopaikkoja ja palveluja alueen asukkaille, toimijoille sekä eri ikäryhmille.

Laajasalon uusi ostoskeskus avataan 22.11.2018 osoitteessa Yliskylän puistokatu 4, 00840 Helsinki. Ostoskeskukseen tulee vuokrattavaa liiketilaa yli 8 400 neliömetriä ja sinne sijoittuu isoja päivittäistavaraliikkeitä, pieniä erikoiskaupan toimijoita sekä yksityisiä ja julkisia palveluja. Kaupungin tarjoamista palveluista ostoskeskukseen sijoittuvat Laajasalon kirjasto ja nuorisotila, yhteensä 944,5 neliömetriä.

Lausunnossa todetaan edelleen, että kauppakeskukseen sijoittuvat kaupungin hallinnoimat tilat ovat rakennuksessa helposti saavutettavissa. Kirjasto ja myös omatoimikäyttöön tarkoitettu monitoimitila ovat rakennuksen toisessa kerroksessa ja sisäänkäynti näihin tiloihin tapahtuu suoraan pääaulasta. Nuorisotila on ensimmäisessä kerroksessa pohjoisen sisäänkäynnin tuntumassa. Kirjaston ja nuorisopalvelun tilat muodostavat yhdessä monipuolisen kokonaisuuden, ja ne tarjoavat spontaanin tiloihin pistäytymisen lisäksi myös mahdollisuuden erilaisten toiminnallisten ryhmien säännölliselle kokoontumiselle.

Lausunnossa todetaan lopuksi olevan tärkeää, että myös mahdollisuus mobiililaitteiden lataamiseen on osa kirjaston ja nuorisotoimen tiloissa tarjottua normaalia palvelua. Latauspisteiden tarve ja riittävyys on otettu Laajasalon uuteen ostoskeskukseen sijoittuvien kaupungin hallinnoimien tilojen sähkö- ja tilasuunnittelussa huomioon. Sekä kirjastossa että ympäristötoimintaan profiloituvassa nuorisotilassa on mahdollisuus ladata asiakkaiden omia mobiililaitteita. Nuorisotilaan on tavallisten pistorasioiden lisäksi tulossa myös matkapuhelimille tarkoitettu lukittava latauskaappi, jossa puhelimensa voi ladata helposti ja turvallisesti.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 02.10.2018 § 190

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Laajasalon alue ja entisen ostoskeskuksen ympäristö on muuttumassa uuden asunto-, palvelu- ja toimitilarakentamisen myötä. Muutoksen tavoitteena on monipuolinen, asukas- ja yritystoimintaa tukeva uusi keskus, jossa on laadukkaita ajanviettopaikkoja ja palveluja alueen asukkaille, toimijoille sekä eri ikäryhmille.

Laajasalon uusi ostoskeskus avataan 22.11.2018 osoitteessa Yliskylän puistokatu 4, 00840 Helsinki. Ostoskeskukseen tulee vuokrattavaa liiketilaa yli 8 400 neliömetriä ja sinne sijoittuu isoja päivittäistavaraliikkeitä, pieniä erikoiskaupan toimijoita sekä yksityisiä ja julkisia palveluja. Kaupungin tarjoamista palveluista ostoskeskukseen sijoittuvat Laajasalon kirjasto ja nuorisotila, yhteensä 944,5 neliömetriä.

Kauppakeskukseen sijoittuvat kaupungin hallinnoimat tilat ovat rakennuksessa helposti saavutettavissa. Kirjasto ja myös omatoimikäyttöön tarkoitettu monitoimitila ovat rakennuksen toisessa kerroksessa ja sisäänkäynti näihin tiloihin tapahtuu suoraan pääaulasta. Nuorisotila on ensimmäisessä kerroksessa pohjoisen sisäänkäynnin tuntumassa. Kirjaston ja nuorisopalvelun tilat muodostavat yhdessä monipuolisen kokonaisuuden, ja ne tarjoavat spontaanin tiloihin pistäytymisen lisäksi myös mahdollisuuden erilaisten toiminnallisten ryhmien säännölliselle kokoontumiselle.

On tärkeää, että myös mahdollisuus mobiililaitteiden lataamiseen on osa kirjaston ja nuorisotoimen tiloissa tarjottua normaalia palvelua. Latauspisteiden tarve ja riittävyys on otettu Laajasalon uuteen ostoskeskukseen sijoittuvien kaupungin hallinnoimien tilojen sähkö- ja tilasuunnittelussa huomioon. Sekä kirjastossa että ympäristötoimintaan profiloituvassa nuorisotilassa on mahdollisuus ladata asiakkaiden omia mobiililaitteita. Nuorisotilaan on tavallisten pistorasioiden lisäksi tulossa myös matkapuhelimille tarkoitettu lukittava latauskaappi, jossa puhelimensa voi ladata helposti ja turvallisesti.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti käsitellä seitsemännen esityksen kokouksen kuudentena asiana.

Esittelijä
vs. nuorisoasiainjohtaja
Katri Kairimo
Lisätiedot

Katri Kairimo, aluepäällikkö, puhelin: 310 71579

katri.kairimo@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36046

anja.vallittu@hel.fi