Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi nuorisoneuvostolta pyydettävistä lausunnoista

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-013314
Asialla on uudempia käsittelyjä
23. / 170 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponnesta, että selvitetään mahdollisuus pyytää Ruudin ydinryhmältä ja nuorisoneuvostolta nykyistä useammin lausuntoja päätöksenteon pohjaksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kannatettavana sitä, että Helsingin nuorisoneuvostolta pyydetään nykyistä useammin lausuntoja kaupungin päätöksenteon tueksi. Helsingin nuorisoneuvoston toiminta on osa Helsingin nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin toimintaa. Ruudin toimintamuotoja ovat nuorten omaehtoisen toiminnan tuki, edustuksellinen vaikuttamistoiminta, yhteissuunnittelu ja osallistuva budjetointi sekä vaikuttamisen tapahtumat. Lausuntoja nuorisoneuvostolta pyytävien kaupungin toimielinten on tärkeä huomioida, että nuorisoneuvoston kuulemisella ei voi korvata muuta nuorten osallistamista hankkeiden suunnitteluun ja päätöksentekoon

Helsingin nuorisoneuvoston toiminta rinnastuu joiltain osin vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston toimintaan. Poikkeuksena kahteen muuhun neuvostoon nuorisoneuvoston jäsenet valitaan vaalein, joissa ehdokkaaksi voivat asettua ja äänestää voivat kaikki helsinkiläiset 13–17-vuotiaat. Vuonna 2017 äänestysprosentti nuorisoneuvoston vaaleissa oli 39,9 %. Nuorisoneuvostoon valitaan 20 edustajaa, vuoden 2019 alusta 30 edustajaa. Nuorisoneuvoston toimintaa tukee kaksi nuorisopalveluiden nuoriso-ohjaajaa.

Nuorisoneuvosto on aktiivisesti ja oma-aloitteisesti tehnyt kannanottoja erilaisissa kaupungin toimintaa koskevissa asioissa. Kannanottoja on tehty etenkin nuorisoneuvoston omaa toimintaa kuten ryhmän kokoa, toimintakautta sekä lautakuntapaikkoja koskien. Nuorisoneuvosto antaa nuorten aloitejärjestelmään tulleista nuorten aloitteista lausuntonsa kaupunginvaltuustolle kaksi kertaa vuodessa. Muiden lausuntojen pyytäminen nuorisoneuvostolta erilaisissa nuoria koskevissa asioissa ei tällä hetkellä kaupunkitasolla kuitenkaan toteudu.

Kaupunginhallituksen 18.12.2017 antaman Ruudin asettamispäätöksen mukaan lausunnot ovat yksi Ruudin toimintamuodoista. Helsingin nuorisoneuvoston mielipidettä lausuntojen pyytämiseen ja niiden valmisteluun kysyttiin 7.8.2018. Nuorisoneuvosto toivoo, että etenkin hankkeissa, joiden vaikutukset ovat laajoja ja jotka koskevat monia nuoria, lausuntojen pyytäminen nuorisoneuvostolta olisi toimialoilla normaali käytäntö. Nuorisoneuvoston erityisenä toiveena on, että lausuntoja pyydetään jo hankkeiden valmisteluvaiheissa, jolloin nuorten näkemyksillä voi olla vielä aitoa vaikuttavuutta.

On myös huomioitava, että nuorisoneuvosto koostuu 13–17-vuotiaista nuorista, joiden pääasiallinen tehtävä on koulunkäynti ja opiskelu. Nuorisoneuvostolle on myös tarvittaessa annettava mahdollisuus rajata antamiensa lausuntojen määrää.

Lausuntoja voi pyytää ottamalla yhteyttä nuorisoneuvoston puheenjohtajistoon tai nuorisoneuvoston toiminnasta vastaaviin nuoriso-ohjaajiin. Nuorisoneuvosto kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa. Saapuneet lausuntopyynnöt käsitellään kokouksissa, joissa lausunnon koostamiseen valitaan edustajien keskuudesta vastuuhenkilöt.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt 31.8.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Leo  Straniuksen toivomusponnesta, jossa pyydetään selvittämään mahdollisuutta pyytää Ruudin ydinryhmältä ja tulevalta nuorisoneuvostolta nykyistä useammin lausuntoja kaupungin päätöksenteon pohjaksi.

Toivomusponnesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.09.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätietojen antaja

Johanna Laukkanen, suunnittelija, puhelin: 040 3480815

johanna.laukkanen@hel.fi

Katri Kairimo, aluepäällikkö, puhelin: 09 310 71579

katri.kairimo@hel.fi