Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi nuorisoneuvostolta pyydettävistä lausunnoista

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-013314
Asialla on uudempia käsittelyjä
34. / 726 §

Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi nuorisoneuvostolta pyydettävistä lausunnoista

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 29.11.2017 hyväksymän toivomusponnen (Leo Stranius) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käsitellessään 29.11.2017 nuorten aloitteita alkuvuodelta 2017 kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

Selvitetään mahdollisuutta pyytää Ruudin ydinryhmältä ja tulevalta nuorisoneuvostolta nykyistä useammin lausuntoja kaupungin päätöksenteon pohjaksi. (Leo Stranius)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ja kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattavat lausunnoissaan sitä, että Helsingin nuorisoneuvostolta pyydetään nykyistä useammin lausuntoja kaupungin päätöksenteon tueksi. Kummassakin lausunnossa kiinnitetään huomiota siihen, että nuorisoneuvoston toiminta on osa laajempaa nuorten vaikuttamisen kokonaisuutta. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnossa todetaan, että lausuntoja pyytävien kaupungin toimielinten on tärkeä huomioida, että nuorisoneuvoston kuulemisella ei voi korvata muuta nuorten osallistamista hankkeiden suunnitteluun ja päätöksentekoon. Samalla lausunnoissa todetaan, että nuorisoneuvosto koostuu 13-17 -vuotiaista nuorista, joiden pääasiallinen tehtävä on koulunkäynti ja opiskelu. Tästä syystä nuorisoneuvostolle on myös tarvittaessa annettava mahdollisuus rajata antamiensa lausuntojen määrää.

Kaupunginhallituksen päätöksellään 18.12.2017 asettaman Helsingin nuorisoneuvoston tehtävänä on edistää ja tukea nuorten äänen kuulumista, nuorten osallisuutta ja nuorten toiminnan vaikuttavuutta kaupungissa ja kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa. Kuten lausunnoissakin todetaan, nuorisoneuvosto on yksi osa laajempaa vaikuttamisjärjestelmää, Ruutia. Ruutia on uudistettu ja kehitetty yhdessä nuorten kanssa. Vaikuttamisjärjestelmän kehittämisestä on tehty myös useita toivomusponsia, joista osasta päätettiin kaupunginhallituksessa 21.5.2018. Tuolloin kaupunginhallitus päätti mm. nuorten osallistumiskäytännöistä tehtävästä selvityksestä.

Selvitystyö käynnistyi kartoituksella, jossa kerättiin tietoa eri kaupungeissa käytössä olevista nuorten osallistumisen tavoista. Kartoituksen painopiste oli nuorten osallistumisessa poliittisten päätöksentekoelimien työskentelyyn. Selvityksen pohjalta kaupunginkanslia on ryhtynyt valmistelemaan nuorille kokeiluluonteisesti myönnettävää läsnäolo- ja puheoikeutta toimialojen lautakunnissa. Myös nuorisoneuvosto on mukana kokeilun valmistelussa. Kokeilu käynnistyy 1.1.2019. Samaan aikaan on käynnissä nuorten aloitteiden käsittelyä ja aloitejärjestelmästä tiedottamista koskeva kehitystyö. Toimialoille tullaan laatimaan ohje, jossa korostetaan vuorovaikutusta ja keskusteluja nuorten ja toimialojen välillä. Tarkoituksena on myös sisällyttää ohjeeseen muistutus mahdollisuudesta pyytää Helsingin nuorisoneuvostolta lausuntoja, sekä ohjeistus lausuntojen pyytämisestä.

Sulje

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 09.10.2018 § 212

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin nuorisoneuvoston toiminta on osa Helsingin nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin toimintaa. Helsingin nuorisoneuvoston mielipidettä lausuntojen pyytämiseen ja niiden valmisteluun on kysytty elokuussa 2018. Nuorisoneuvosto toivoo, että lausuntojen pyytämisestä nuorisoneuvostolta tulisi toimialoilla jatkossa normaali käytäntö.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää hyvänä, että Helsingin nuorisoneuvostolta pyydetään nykyistä useammin lausuntoja kaupungin päätöksenteon tueksi. Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että nuorisoneuvosto on yksi helsinkiläisten nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen foorumi. Nuorisoneuvoston kuuleminen ja lausuntojen antaminen täydentää laajaa ja monipuolista osallisuustyötä, mitä tehdään kouluissa ja oppilaitoksissa sekä nuorisotoimen palveluissa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että nuorisoneuvosto koostuu 13–17-vuotiaista nuorista, joiden pääasiallinen tehtävä on koulunkäynti ja opiskelu. Tästä syystä nuorisoneuvostolle on myös tarvittaessa annettava mahdollisuus rajata antamiensa lausuntojen määrää.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot

Ilona Taimela, Opetuskonsultti:

ilona.tikka@hel.fi

Ulla Juhanko, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86469

ulla.juhanko@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.08.2018 § 170

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kannatettavana sitä, että Helsingin nuorisoneuvostolta pyydetään nykyistä useammin lausuntoja kaupungin päätöksenteon tueksi. Helsingin nuorisoneuvoston toiminta on osa Helsingin nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin toimintaa. Ruudin toimintamuotoja ovat nuorten omaehtoisen toiminnan tuki, edustuksellinen vaikuttamistoiminta, yhteissuunnittelu ja osallistuva budjetointi sekä vaikuttamisen tapahtumat. Lausuntoja nuorisoneuvostolta pyytävien kaupungin toimielinten on tärkeä huomioida, että nuorisoneuvoston kuulemisella ei voi korvata muuta nuorten osallistamista hankkeiden suunnitteluun ja päätöksentekoon

Helsingin nuorisoneuvoston toiminta rinnastuu joiltain osin vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston toimintaan. Poikkeuksena kahteen muuhun neuvostoon nuorisoneuvoston jäsenet valitaan vaalein, joissa ehdokkaaksi voivat asettua ja äänestää voivat kaikki helsinkiläiset 13–17-vuotiaat. Vuonna 2017 äänestysprosentti nuorisoneuvoston vaaleissa oli 39,9 %. Nuorisoneuvostoon valitaan 20 edustajaa, vuoden 2019 alusta 30 edustajaa. Nuorisoneuvoston toimintaa tukee kaksi nuorisopalveluiden nuoriso-ohjaajaa.

Nuorisoneuvosto on aktiivisesti ja oma-aloitteisesti tehnyt kannanottoja erilaisissa kaupungin toimintaa koskevissa asioissa. Kannanottoja on tehty etenkin nuorisoneuvoston omaa toimintaa kuten ryhmän kokoa, toimintakautta sekä lautakuntapaikkoja koskien. Nuorisoneuvosto antaa nuorten aloitejärjestelmään tulleista nuorten aloitteista lausuntonsa kaupunginvaltuustolle kaksi kertaa vuodessa. Muiden lausuntojen pyytäminen nuorisoneuvostolta erilaisissa nuoria koskevissa asioissa ei tällä hetkellä kaupunkitasolla kuitenkaan toteudu.

Kaupunginhallituksen 18.12.2017 antaman Ruudin asettamispäätöksen mukaan lausunnot ovat yksi Ruudin toimintamuodoista. Helsingin nuorisoneuvoston mielipidettä lausuntojen pyytämiseen ja niiden valmisteluun kysyttiin 7.8.2018. Nuorisoneuvosto toivoo, että etenkin hankkeissa, joiden vaikutukset ovat laajoja ja jotka koskevat monia nuoria, lausuntojen pyytäminen nuorisoneuvostolta olisi toimialoilla normaali käytäntö. Nuorisoneuvoston erityisenä toiveena on, että lausuntoja pyydetään jo hankkeiden valmisteluvaiheissa, jolloin nuorten näkemyksillä voi olla vielä aitoa vaikuttavuutta.

On myös huomioitava, että nuorisoneuvosto koostuu 13–17-vuotiaista nuorista, joiden pääasiallinen tehtävä on koulunkäynti ja opiskelu. Nuorisoneuvostolle on myös tarvittaessa annettava mahdollisuus rajata antamiensa lausuntojen määrää.

Lausuntoja voi pyytää ottamalla yhteyttä nuorisoneuvoston puheenjohtajistoon tai nuorisoneuvoston toiminnasta vastaaviin nuoriso-ohjaajiin. Nuorisoneuvosto kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa. Saapuneet lausuntopyynnöt käsitellään kokouksissa, joissa lausunnon koostamiseen valitaan edustajien keskuudesta vastuuhenkilöt.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka
Lisätiedot

Johanna Laukkanen, suunnittelija, puhelin: 040 3480815

johanna.laukkanen@hel.fi

Katri Kairimo, aluepäällikkö, puhelin: 310 71579

katri.kairimo@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36054

leena.mickwitz@hel.fi