Hernesaaren asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12510

HEL 2017-013476
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 233

V 22.4.2020, Hernesaaren asemakaavan ja asemakaavan muutosten hyväksyminen (12510)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti peruuttaa esityksensä kaupunginvaltuustossa 8.4.2020.

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle 22.4.2020 seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 6. kaupunginosan (Eira) vesialuetta, 20. kaupunginosan (Länsisatama, Hernesaari, Jätkäsaari) osia kortteleista 20243, 20854, 20855, 20862, 20864, 20868, kortteleita 20856, 20857, 20863, 20866 ja 20867, katu-, puisto-, satama-, venesatama-, erityis- ja vesialueita koskevan asemakaavan sekä 6. kaupunginosan (Eira) katu-, pysäköinti-, venesatama-, puisto- ja vesialueita, 20. kaupunginosan (Länsisatama, Hernesaari) osaa korttelin 20176 tontista 19, kortteleita 20181, 20235-20237, 20240-20243, katu-, satama-, rautatie-, puisto- ja vesialueita (muodostuvat uudet korttelit 20850-20871) koskevan asemakaavan muutoksen 12.3.2019 päivätyn ja 10.12.2019 muutetun piirustuksen nro 12510 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

Esittelijä lisäsi esityksen esityslistalle kokouksessa.

Kaupunginhallitus hyväksyi asian ottamisen käsiteltäväkseen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli 9.3.2020 § 168 Hernesaaren asemakaavan ja asemakaavan muutosten hyväksymistä (12510) ja esitti asian kaupunginvaltuustolle 25.3.2020. Kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle 25.3.2020 § 100 ja asia oli tarkoitus käsitellä kaupunginvaltuuston 8.4.2020 kokouksessa.

Koronavirusepidemian vuoksi kaupunginvaltuuston 8.4.2020 kokous pidetään ensimmäistä kertaa sähköisessä toimintaympäristössä. Kokouksen teknisen sujuvuuden varmistamiseksi on perusteltua pitää esityslista mahdollisimman tiiviinä. Näin ollen yllä mainittu asia siirretään 22.4.2020 kokoukseen.

Päätös tullut nähtäväksi 21.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sarvilinna, Sami

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 09 310 37197

jari.huhtaniemi(a)hel.fi