Määrärahan myöntäminen hankevalmisteluun Euroopan Unionin rahoitusohjelmaan, Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin rahoitushaku

HEL 2017-013679
Asialla on uudempia käsittelyjä
18. / 538 §

Helsingin kaupungin liittyminen EIT Urban Mobility Associationin jäseneksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen kuin keskustelu asiasta oli alkanut.

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 14.05.2018 § 121

Päätös

Kansliapäällikkö päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen kumppanina Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) rahoitushakuun Innovointiyhteisöstä eli Knowledge and Innovation Communitystä (KIC) rahoitushakemuksessa ”Mobilus”.

Samalla kansliapäällikkö päätti valtuuttaa kaupunginkanslian elinkeino-osaston kilpailukyky ja kansainväliset asiat yksikön toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä rahoitushakemuksessa ja allekirjoittamaan hakemukseen tarvittavat asiakirjat. Lisäksi kansliapäällikkö päätti, että liittymisestä mahdolliseen tulevaan Urban Mobility Knowledge and Innovation Community (KIC) verkostoon tulee tehdä erillinen päätös.

Päätöksen perustelut

EIT tukee yritysosaamista ja uusia ideoita yhdistämällä johtavat yritykset, yliopistot ja tutkimuskeskukset, ”osaamisen kolmioksi”, jotta voidaan muodostaa dynaamisia rajat ylittäviä kumppanuuksia eli innovointiyhteisöjä (KIC). Niiden avulla tiivistetään Euroopan laajuista yhteistyötä paitsi edellä mainittujen tahojen niin myös kaupunkien ja muiden toimijoiden välillä.

KIC:ien tuloksena toteutuu innovaatiomyönteisiä ympäristöjä, joissa syntyy uusia tuotteita, yrittäjiä, yrityksiä, työpaikkoja ja tutkijoita. KIC kattaa koko innovaatioketjun aina koulutusohjelmista, tuotteistamiseen, innovaatioprojekteihin ja kiihdyttämöihin. Yhteisen strategisen sateenvarjon alla toimintaa voidaan suunnata kohti yhteisiä tavoitteita. Innovaatioyhteisöjen rakenne on sellainen, että ne voivat suunnata toimintaansa nopeasti ja joustavasti muuttuvan ympäristön tarpeisiin.

Tammikuussa 2018 julkaistiin EIT:n rahoitushaku kaupunkiliikkumisen innovointiyhteisöstä. Siinä etsitään ratkaisuja älykkääseen, kestävään ja läpileikkaavaan liikenteeseen. Helsinki on profiloitunut yhtenä liikenteen kehityksen edelläkävijöistä ja lisäksi kaupungin innovaatiomyönteisyys, muotoilulähtöisyys ja kokeilukulttuuri herättävät paljon kansainvälistä kiinnostusta. Useista kilpailevista hakemuksista parhaiten Helsingin tavoitteisiin sopivaksi arvioitiin Mobilus yhteenliittymä.

Rahoitushakemuksen valmisteluun on osallistunut noin 50 kumppania eri maista. Helsingin kaupunki on osallistunut valmisteluun yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Forum Virium Helsinki Oy:n kanssa. Kaupungin osallistumisella rahoitushakuun vahvistetaan Helsingin asemaa älykkään ja kestävän liikkumisen rintamalla ja samalla parannetaan Helsingin ja helsinkiläisten yritysten kilpailukykyä sekä mahdollistetaan uusien eurooppalaisten yhteistyösuhteiden syntymistä.

Lisätiedot

Mirja Eklund, EU-suunnittelija, puhelin: 310 36571

mirja.eklund@hel.fi

Iina Oilinki, johtava asiantuntija, puhelin: 310 23116

iina.oilinki@hel.fi

Keskushallinto Kaupunginkanslia Elinkeino-osasto Elinkeinojohtaja 22.12.2017 § 118

Päätös

Elinkeinojohtaja päätti viitaten kansliapäällikön 30.6.2017 §:ssä 56 (HEL 2017–007513) tekemään päätökseen, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää vuodelle 2017 enintään 35 000 euroa (projektinumero 1098040001) kilpailukyky ja kansainväliset asiat yksikölle Urban Mobility Knowledge and Innovation Community (KIC) verkoston rahoitusohjelman hakemuksen valmisteluun.

Samalla elinkeinojohtaja päätti allekirjoittaa valmistelua koskevan sopi-muksen.

Mahdolliseen tulevaan Urban Mobility Knowledge and Innovation Community (KIC) verkostoon liittymisestä tehdään erillinen päätös.

Päätöksen perustelut

Rahoitusohjelman valmisteluun osallistuu noin 50 kumppania eri mais-ta. Helsingin kaupunki osallistuu valmisteluun yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Forum Virium Helsinki Oy:n kanssa. Valmisteluun osallistuvat kumppanit sitoutuvat sopimuksella yhteistyöhön sekä teknillisten, tieteellisten, taloudellisten ja sosiaalisten tavoitteiden asettamiseen ra-hoitusohjelman haun valmistelussa.

Knowledge ja Innovation Communityt (KIC) ovat yhteisöjä, jotka tuovat yhteen yritykset, tutkimuslaitokset ja yliopistot. Niiden avulla tiivistetään Euroopan laajuista yhteistyötä paitsi edellä mainittujen niin myös kau-punkien välillä. KIC:en lopputuotteena on innovaatiomyönteisiä ympä-ristöjä, joissa syntyy tuotteita, yrittäjiä ja yrityksiä, tutkijoita sekä työ-paikkoja. KIC kattaa koko innovaatioketjun aina koulutusohjelmista, tuotteistamiseen ja innovaatioprojekteihin kuin myös kiihdyttämöihin. Yhteisen strategisen sateenvarjon alla toimintaa voidaan suunnata koh-ti yhteisiä tavoitteita. Yhteisöjen rakenne on sellainen, että ne voivat suunnata toimintaansa nopeasti ja joustavasti muuttuvan ympäristön tarpeisiin.

Nyt valmistelussa olevassa kestävän kaupunkiliikkumisen KIC:ssä etsi-tään ratkaisuja älykkääseen, kestävään ja läpileikkaavaan liikentee-seen. Kilpailevia verkostoja on useita ja näistä parhaiten Helsingin ta-voitteisiin sopivaksi on arvioitu Mobilus yhteenliittymä. Helsinki on profi-loitunut yhtenä liikenteen kehityksen edelläkävijöistä. Myös kaupungin innovaatiomyönteisyys, muotoilulähtöisyys ja kokeilukulttuuri herättävät paljon kansainvälistä kiinnostusta. Helsingin osallistumisella Mobilus KIC:n strategiseen valmisteluun varmistetaan, että yhteistyöverkoston, jos se saa rahoituksen, toiminta on Helsingin liikkumisen kehittämisen tavoitteiden mukaista. Osallistumisella vahvistettaisiin Helsingin ase-maa älykkään ja kestävän liikkumisen rintamalla ja samalla parannet-taisiin Helsingin ja Helsinkiläisten yritysten kilpailukykyä sekä mahdollistettaisiin uusien yhteistyösuhteiden syntymistä Suomen ulkopuolella.

Lisätiedot

Mirja Eklund, EU-suunnittelija, puhelin: 310 36571

mirja.eklund@hel.fi

Kalle Toivonen, Projektipäällikkö, puhelin: 310 36178

kalle.toivonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.09.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Kalle Toivonen, erityisasiantuntija, puhelin: 09 310 36178

kalle.toivonen@hel.fi