Lainan myöntäminen Kaarelan Ratsutalli Oy:lle

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-014021
Asialla on uudempia käsittelyjä
20. / 167 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kaarelan Ratsutalli Oy:n lainahakemuksesta maneesin ja maneesille johtavan tien rakentamista varten.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon koskien Kaarelan Ratsutalli Oy:n nimissä laadittua lainahakemusta uuden maneesin ja maneesille johtavan tien rakentamiseksi Kaarelanpuiston ja Mätäjoen väliselle alueelle:

Lautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 225 000 euron lainan myöntämistä Kaarelan Ratsastustalli Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena maneesin ja maneesille johtavan tien rakentamista varten.

Ratsastuksen suosio harrastuksena on lisääntynyt jatkuvasti. Etenkin naisten ja tyttöjen keskuudessa ratsastus on yksi suurimmista ryhmän harrastamista terveysliikunta, kuntoilu- ja urheilumuodoista. Kaarelan Ratsastustalli Oy on toiminnassaan keskittynyt erityisesti lasten ja nuorten monipuolisen hevosharrastustoiminnan edistämiseen. Hankkeen toteutuessa uusi kansainväliset mitat täyttävä ratsastushalli eli maneesi parantaa merkittävästi tallin ratsastusolosuhteita. Maneesin ratsastuskentän pohjan säilyessä käyttökelpoisena ympäri vuoden, Kaarelan Ratsutalli Oy pystyy lisäämään ratsastusryhmien määrää ja näin vastaamaan alueen lisääntyvään hevosharrastuspalveluiden tarpeeseen. Näin ollen lajin harrastustoiminnan uskotaan kasvavan alueella hankkeen toteuttamisen myötä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena.

Kaarelan ratsutalli Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 565 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 225 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan valtion myöntämällä avustuksella 140 000 euroa ja pankin myöntämällä lainalla 200 000 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut enintään 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaarelan Ratsutalli Oy esittää Helsingin kaupungille osoittamassaan hakemuksessa kaupungin 225 000 euron suuruisen lainan myöntämistä urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Kaarelanpuiston ja Mätäjoen väliselle alueelle rakennettavan ratsastushallin eli maneesin ja maneesille johtavan tien rakentamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja hoitaa kaupunginhallitus.

Kaarelan kaupunginosassa Malminkartanossa Kaarelanpuiston ja Mätäjoen välisellä alueella on voimassa 16.3.2012 vahvistettu asemakaavan muutos nro 11995, jossa alue on urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta ratsastusta varten (VU-ra). Kaavassa on osoitettu erillinen, maneesin rakentamiseen tarkoitettu, 24 m x 64 m kokoinen rakennusala (1 500 k-m²). Alueen eteläreunassa kulkee ajoyhteys tallille ja liikuntapuiston pysäköintialueelle. Alue on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan hallinnassa.

Kaupunkiympäristön toimiala on vuokrannut rakennushankkeen toteuttamiseen suunnitellun noin 8 280 m²:n määräalan (kiinteistöt 091-033-9903-0004 ja 091-033-9904-0007) rakennusluvan hakemista varten ajalle 5.2.–14.8.2018. Hankkeen toteutumisedellytyksenä on kuitenkin uuden vuokrasopimuksen solmiminen kaupunkiympäristön toimialan ja hakijan välille.

Rahoitussuunnitelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat 565 000 euroa (alv. 0 %). Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan valtion avustuksella 140 000 euroa ja pankin myöntämällä lainalla 200 000 euroa.

Hanke palvelee liikuntatarkoituksia ja on näin ollen Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 5 §:n mukainen hanke.

Kaupungin kannalta olisi tähdellistä turvata hankkeen toteutumismahdollisuudet nyt haettavan lainan myöntämisellä. Kyseessä on ratsastustoimintaa ja yleisesti hevosharrastusta edistävä hanke, joka toteutuessaan hyödyntää myös liikuntapalvelukokonaisuuden toimintaa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.09.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätietojen antaja

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87901

stefan.froberg@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kaarelan Ratsutalli Oy, laina-anomus 28.12.2017
2. Rahoituslaskelma
3. Kaarelan Ratsutalli Oy, kaupparekisteriote-30.12.2017
4. Yhtiökokouksen pöytäkirja
5. Valtionavustuspäätös, maneesin ja tien rakentaminen, Kaarelan ratsutalli, ESAVI

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.