Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 14.2.2018 25 §

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-000069
Asialla on uudempia käsittelyjä
20. / 555 §

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 14.2.2018 25 §

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksestä 14.2.2018 25 § tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö on hylännyt hakijan Oulunkylässä Metsäläntiellä 16.12.2017 tapahtuneeseen auton vaurioitumiseen liittyvän vahingonkorvausvaatimuksen.

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Hakija on oikaisuvaatimuksessaan toistanut vahingonkorvausvaatimuksensa ja täsmentänyt vaatimaansa summaa Metsäläntiellä tapahtuneeseen ajoneuvovahinkoon liittyen. Vahingonkorvusvaatimuksen ja oikaisuvaatimuksen mukaan vahinko on aiheutunut kaupungin kunnossapitotoimenpiteiden laiminlyönnistä. Hakija hakee muutosta saamaansa lakipalvelut-yksikön päällikön hylkäävään päätökseen, koska päätös perustui puutteellisiin taustatietoihin ja virheellisiin perusteluihin.

Hakija on 16.12.2017 kello 17.15 ajanut Metsäläntiellä ajoradalla olleeseen syvään kuoppaan, jonka johdosta hänen autonsa rengas, vanne ja pölykapseli vaurioituivat. Kyseisenä ajankohtana oli pimeää ja tie oli märkä. Olosuhteista johtuen kuoppaa oli hakijan mukaan mahdotonta nähdä ennen siihen osumista.

Hakija on oikaisuvaatimuksessaan vedonnut siihen, että kuoppa on voinut syntyä milloin tahansa 13.12.2017 tehdyn tiestötarkastuksen jälkeen. Lisäksi hakijan mukaan väite siitä, että kyseinen kuoppa ei ole ollut ennen vahingon tapahtumista kaupungin tiedossa, ei pidä paikkaansa. Hänen toimittamissa valokuvissa näkyy kuopan reunassa jo aiemmin laitettua paikkausmassaa. Hakija myös korostaa kuljettaneen ajoneuvoaan normaalia suuremmalla huolellisuudella, koska oli pimeää ja tie oli märkä.

Hakijan mukaan kaupunki on velvollinen korvaamaan vahingon vahingonkorvauslain 3 luvun 2 §:n perusteella, jonka mukaan julkisyhteisö on velvollinen korvaamaan julkista valtaa käytettäessä virheen tai laiminlyönnin johdosta aiheutuneen vahingon

Hakija vaatii kaupungilta yhteensä 222,87 euroa, joka koostuu hänen ajoneuvonsa vakuutuksen omavastuuosuudesta sekä bonusmenetyksestä.

Päätöksen perustelut

Saadut selvitykset

Katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaan kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Yleisesti on katsottu, ettei kaupungin kunnossapitotoimenpiteiden suorittaminen ole julkisen vallan käyttämistä. Vahingonkorvausvastuu siis syntyy tässä tapauksessa vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaisesti. Vastuu on sillä tavoin kuitenkin tavanomaista tuottamusvastuuta ankarampi, että todistustaakka on käänteinen eli kaupungin tulee näyttää toimineensa asiassa huolellisesti.

Kaupunki on saanut yhteensä seitsemän korvausvaatimusta koskien tämän Metsäläntiellä olleen kuopan aiheuttamia vahinkoja. Ensimmäiset neljä vahinkoa ovat tapahtuneet 16.12.2017 noin klo 16-17.15 eli hyvin lyhyen ajan sisällä. Seuraavat kaksi ovat tapahtuneet 22.12.2017 noin klo 9-10.30 ja viimeinen 25.1.2018 klo 21.

Vahinkoalueen kunnossapidosta vastaavalta saadun selvityksen mukaan Metsäläntien oikeanpuoleinen kaista, jolla kuoppa sijaitsi, suljettiin heidän toimestaan 16.12.2017 klo 18.52. Tällöin myös poliisipartio, joka on tullut ohjaamaan liikennettä paikalle noin klo 17.20, poistui paikalta. Kuoppa paikattiin kylmämassalla 16.12.2018 klo 19.41. Tieto kuopasta on tullut kaupungille samana päivänä klo 17.58 eli kaupunki on ryhtynyt välittömin toimenpiteisiin heti kuopasta tiedon saatuaan.

Saadun selvityksen perusteella lähellä vahingon aiheuttanutta kuoppaa on myös edellisenä talvena ollut kuoppa, joka on paikattu maaliskuussa 2017. Tämän jälkeen alueella ei ole havaittu tiestötarkastuksissa kuoppia ennen kyseessä olevaa vahinkotapahtumaa.

Ilmatieteenlaitoksen Kumpulan mittausasemalla tehtyjen mittausten perusteella ennen vahinkopäivää on satanut lähes joka päivä viimeisen kuukauden ajan. Muutoinkin vuosi 2017 oli Etelä-Suomessa tavanomaista sateisempi ja paikoin jopa harvinaisen sateinen. Sateiden ja nastarenkaiden käytöstä johtuen kelirikkoa ja routavaurioita on tullut poikkeuksellisen paljon talven 2017-2018 aikana. Routavaurio tai muu pintakelirikko tiehen voi syntyä erittäin nopeasti ja arvaamatta vilkasliikenteisellä tiellä. Kuopan syntyminen on siis ollut ennalta arvaamaton tapahtuma, johon ei ole voitu kunnossapitotoimenpiteillä paremmin varautua.

Tieliikennelain mukaan tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Lain mukaan ajoneuvon kuljettajan on kyettävä pysäyttämään ajoneuvo tien näkyvällä osalla tai väistämään tiellä mahdollisesti olevaa estettä, kuten esimerkiksi kuoppaa. Vahinkoaikaan olosuhteet ovat olleet sellaiset, ettei tiessä ollut kuoppa ole näkynyt kovin kauas. Ajoneuvon kuljettajan tulee huomioida vallitsevat olosuhteet ja suhteuttaa ajotapansa niiden mukaiseksi. Metsäläntien ajokaista on niin leveä, ettei kuoppaa ole ollut mahdotonta väistää.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2:1 §, 6:1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §

Tieliikennelaki (267/1981) 3 §, 23 §

Lopputulema

Asiassa saatujen selvitysten nojalla on katsottava, että Helsingin kaupunki ei ole vastuussa hakijan ajoneuvon vaurioitumisesta. Aiemmin tehdyn lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksen jälkeen ei ole esitetty sellaista uutta näyttöä, että olisi katsottava vahingon johtuneen kaupungin toimenpiteistä.

Kyseessä on ennalta arvaamaton tapahtuma, johon ei ole voitu kunnossapitotoimenpiteillä varautua. Kunnossapitopiiri on ryhtynyt kuopan suhteen toimenpiteisiin heti tiedon siitä saatuaan. Näin ollen kaupunki ei ole laiminlyönyt kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaisia velvollisuuksiaan. Kaupunki ei ole vastuussa kuopasta aiheutuneista vahingoista.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että lakipalvelut-yksikön päällikön päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi kirjeitse 20.2.2018. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 5.3.2018 eli säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimus ja muut asiakirjat ovat olleet nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön päällikkö 14.02.2018 § 25

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.11.2018

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Tuuli Juntti, lakimies, puhelin: 09 310 21210

kymp.korvausasiat@hel.fi