Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista (halli 2 /raiteet 7-12 koskevan urakan lisä- ja muutostöiden tilaaminen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-000248
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 167 §

Töölön raitiovaunuvarikon halli 2:n raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koskevan urakan lisä- ja muutostyöt

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Nordhaus Partners Oy:ltä Töölön raitiovaunuvarikon hallin 2 raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koskevan urakan (HKL:n ja Nordhaus Partners Oy:n sopimus 16.4.2018) lisä- ja muutostöitä Nordhaus Partners Oy:n tarjousten 6 ja 7 mukaisesti yhteensä enintään 231.238,40 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tilaamaan urakassa lisä- ja muutostöitä vielä nyt tehtävien tilausten jälkeen yhteensä enintään 20.000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 16.3.2018 allekirjoitettuun Töölön raitiovaunuvarikon hallin 2:n raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on täytynyt tarkentaa tai muuttaa sekä töitä, joiden toteutus lisätyönä tässä urakassa on kustannustehokkaampaa kuin töiden teettäminen erikseen toisella tekijällä.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 224 §, 16.12.2015:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 4,995 milj. euroa, rakennuskustannusindeksi = 108,3 (2010=100), Helsingin hintatasossa 6/2015.

Johtokunnan päätös 11 §, 12.10.2017:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tekemään Töölön raitiovaunuvarikon halli 2:n raiteiden uusimisesta ja lattiarakenteiden kunnostamisesta 1.270.000,00 euron (alv 0 %) arvoisen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Nordhaus Partners Oy:n kanssa.

Johtokunta päätti lisäksi oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tarvittaessa tekemään urakkaan lisätilauksia niin, että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat yhteensä enintään 195.500,00 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan kokonaishinnasta.

Johtokunnan myöntämästä lisätilausvaltuutuksesta on tähän saakka käytetty yhteensä 162.317,80 euroa (alv 0 %) eikä tarvittavat lisätyöt enää mahdu jäljellä olevan lisätilausvaltuutuksen rajoihin.

Nyt päätettävänä ovat seuraavat lisätyöt:

LMT 6 Laatan uusiminen raiteiden 8 ja 9 välistä:

Urakan aikana tehtyjen rakenneavausten jälkeen havaittiin, että teräsbetonirakenteen teräkset ovat heikentyneet ja niistä suuri osa katkeaa käsin taittamalla. Alkuperäisen suunnitelman mukaan teräsbetonilaattaa ei oltu uusimassa, mutta nyt turvallisuuden takia laatta on rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan uusittava.

LMT 7: Laatan uusiminen raiteiden 9 ja 10 välistä.

Urakan aikana tehtyjen rakenneavausten jälkeen havaittiin, että teräsbetonirakenteen teräkset ovat heikentyneet. Alkuperäisen suunnitelman mukaan teräsbetonilaattaa ei oltu uusimassa, mutta nyt turvallisuuden takia laatta on rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan uusittava.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 1.716.738,40 euroa (alv 0 %). Tämän päätöksen jälkeen on johtokunta oikeuttanut HKL:ta tilaamaan urakan lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 446.738,40 eurolla (alv 0%).

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 08.11.2018 § 101

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Nordhaus Partners Oy:ltä Töölön raitiovaunuvarikon hallin 2:n raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koskevan urakan aikaiset lisä- ja muutostyöt tarjouksen nro 5 mukaisesti yhteensä enintään 49.849,30 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 16.3.2018 allekirjoitettuun Töölön raitiovaunuvarikon hallin 2 raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen.

Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on täytynyt tarkentaa tai muuttaa, sekä töitä joiden toteutus lisätyönä tässä urakassa on kustannustehokkaampaa kuin töiden teettäminen erikseen toisella tekijällä.

Nyt tilattavat Raide 7:n lisä- ja muutostyöt (nro 5) rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti:

Terästen hitsausta ei voi tehdä uusiin raitiovaunukiskoihin kuten oli suunniteltu, vaan on jouduttu lisäämään L 60x 80 kulmarauta kiskoon kiinni. Asia huomattiin rakenneavausten yhteydessä.

Urakan selonottoneuvottelussa on sovittu, että vain yhdelle kiskolle asennetaan harjateräs L 150 x 150. Se ei riitä, vaan myös toinenkin kisko vaati saman harjateräksen.

Johtokunta oikeutti päätöksellään 18.1.2018 § 11 HKL:n tilaamaan kokonaisurakan lisätöitä yhteensä enintään 195.500,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Näiden lisätöiden jälkeen on urakan lisä- ja muutostöitä tilattu yhteensä enintään 162.317,80 eurolla (alv 0 %) ja lisä- ja muutostyövarausta on jäljellä 33.182,20 euroa (alv 0 %).

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 16.07.2018 § 64

Lisätiedot

Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila@hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 18.01.2018 § 11

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään Töölön raitiovaunuvarikon halli 2:n raiteiden uusimisesta ja lattiarakenteiden kunnostamisesta 1.270.000,00 euron (alv 0 %) arvoisen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Nordhaus Partners Oy:n kanssa.

Johtokunta päätti lisäksi oikeuttaa liikennelaitoksen tarvittaessa tekemään urakkaan lisätilauksia, niin, että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat yhteensä enintään 195.500,00 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan kokonaishinnasta.

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen järjestämään tarjouskilpailuun 61H/17. Vertailuperusteena tarjouskilpailussa oli halvin hinta.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot

Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2018

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Leena Mätäsniemi, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 20459

leena.matasniemi@hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 34879

eeva.lindroos@hel.fi