Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla, HKL johtokunta, maa-alueet, tilat ja laitteet

HEL 2018-000263
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 105 §

Liikenneliikelaitoksen hallinnassa olevien maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamista ja muuta käyttöön luovuttamista koskevan toimivallan siirtäminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti siirtää hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaista toimivaltaansa antoi vuokralle ja muuten luovuttaa käyttöön liikenneliikelaitoksen hallinnassa olevia maa-alueita seuraavasti:

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja päättää liikenneliikelaitoksen hallinnassa olevien maa-alueiden vuokralle antamisesta sekä muuten käyttöön luovuttamisesta enintään 10 vuoden määräajaksi tai kun maa-alue luovutetaan vuokrattavaksi toistaiseksi enintään kuuden (6) kuukauden irtisanomisajoin, kun sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo on enintään 3 miljoonaa euroa.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti siirtää hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaista toimivaltaansa antaa vuokralle ja muuten luovuttaa käyttöön liikenneliikelaitoksen hallinnassa olevia tiloja ja laitteita seuraavasti:

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja päättää liikenneliikelaitoksen hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muuten käyttöön luovuttamisesta, kun tila tai laite vuokrataan enintään 10 vuoden määräajaksi tai toistaiseksi enintään kuuden (6) kuukauden irtisanomisajoin sopimuksen ennakoidun kokonaisarvon ollessa enintään 3 miljoonaa euroa.

Liikenneliikelaitoksen talous ja toiminnanohjaus -yksikön, kunnossapitoyksikön, liikennöintiyksikön, infra- ja kalustoyksikön sekä henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtaja päättää liikenneliikelaitoksen hallinnassa olevien, yksikön johtajan vastuualueeseen kuuluvien tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muuten käyttöön luovuttamisesta, kun tila tai laite vuokrataan enintään 10 vuoden määräajaksi tai toistaiseksi enintään kuuden (6) kuukauden irtisanomisajoin sopimuksen ennakoidun kokonaisarvon ollessa enintään 1 miljoonaa euroa.

Samalla liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti kumota asiassa aikaisemmin tehdyt päätökset koskien liikenneliikelaitoksen johtokunnan hallintoon kuuluvan omaisuuden vuokralle tai muutoin käytettäväksi luovuttamista.

Tätä päätöstä noudatetaan 1.6.2019 alkaen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 18.01.2018 § 4

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti siirtää hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaista toimivaltaansa antoi vuokralle ja muuten luovuttaa käyttöön liikenneliikelaitoksen hallinnassa olevia maa-alueita seuraavasti:

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja päättää liikenneliikelaitoksen hallinnassa olevien maa-alueiden vuokralle antamisesta sekä muuten käyttöön luovuttamisesta enintään 10 vuoden määräajaksi tai kun maa-alue luovutetaan vuokrattavaksi toistaiseksi enintään kuuden (6) kuukauden irtisanomisajoin, kun sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo on enintään 3 miljoonaa euroa.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti siirtää hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaista toimivaltaansa antaa vuokralle ja muuten luovuttaa käyttöön liikenneliikelaitoksen hallinnassa olevia tiloja ja laitteita seuraavasti:

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja päättää liikenneliikelaitoksen hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muuten käyttöön luovuttamisesta, kun tila tai laite vuokrataan enintään 10 vuoden määräajaksi tai toistaiseksi enintään kuuden (6) kuukauden irtisanomisajoin sopimuksen ennakoidun kokonaisarvon ollessa enintään 3 miljoonaa euroa.

Liikenneliikelaitoksen toiminnanohjausyksikön, kunnossapitoyksikön, liikennöintiyksikön, infra- ja kalustoyksikön sekä yhteiset palvelut -yksikön yksikön johtaja päättää liikenneliikelaitoksen hallinnassa olevien, yksikön johtajan vastuualueeseen kuuluvien tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muuten käyttöön luovuttamisesta, kun tila tai laite vuokrataan enintään 10 vuoden määräajaksi tai toistaiseksi enintään kuuden (6) kuukauden irtisanomisajoin sopimuksen ennakoidun kokonaisarvon ollessa enintään 1 miljoonaa euroa.

Samalla liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti kumota asiassa aikaisemmin tehdyt päätökset koskien liikenneliikelaitoksen johtokunnan hallintoon kuuluvan omaisuuden vuokralle tai muutoin käytettäväksi luovuttamista.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Heli Hietala, lakimies, puhelin: 310 35710

heli.hietala@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.06.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 35108

rain.mutka@hel.fi