Hankinta, kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan yhteishankinta, H118-17, kanslia

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-000282
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 382 §

Hankintaoikaisuvaatimus, kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan hankinta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan hankintapäätökseen kohdistuvan Radiolux Oy/Euronicsin tarjouksen hylkäämistä koskevan hankintaoikaisuvaatimuksen sekä jättää tutkimatta julkisuuslain mukaisen vaatimuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä.

Hankintalain 138 §:n mukaan hankintayksikön asiakirjojen julkisuuteen ja asianosaisen tiedonsaantioikeuteen sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999).

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan kilpailutuksessa (H118-17) tarjouksen antanut Radiolux Oy/Euronics on esittänyt hankintaoikaisuvaatimuksen määräajassa. Hankintaoikaisuvaatimus perusteluineen on tämän esityksen liitteenä. Radiolux Oy/Euronics on valittanut hankintapäätöksestä myös markkinaoikeuteen.

Hankintalain 96 §:n mukaisesti hankintayksiköllä on velvollisuus selvittää tarjouksen hintaa ja kustannuksia, jos tarjouksen hinta vaikuttaa poikkeuksellisen alhaiselta. Tarjotun hinnan tai kustannusten poikkeuksellisuuden arvioiminen on kuitenkin lain mukaan hankintayksikön harkintavallassa.

Expert Hyvät Merkit Oy:n tarjousta ei hankintamenettelyssä pidetty poikkeuksellisen alhaisena. Expert Hyvät Merkit Oy täytti myös kaikki tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimuksiin kuuluneet tilaajavastuulain mukaiset työnantajavelvoitteet. Hankinnat ja kilpailuttaminen -yksikkö katsoo, että hankinnan voi toteuttaa annetuilla hinnoilla. Näin ollen Radiolux Oy/Euronicsin vaatimusta Expert Hyvät Merkit Oy:n tarjouksen hylkäämisestä ei ole syytä hyväksyä.

Julkisuuslain mukaista vaatimusta ei tutkita tässä päätöksessä. Asia käsitellään julkisuuslain mukaisessa menettelyssä.

Hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta on hallintolain mukaisesti kuultu muita tarjoajia. Gigantti oy:n, ryhmittymä Hakonen Solutions Oy ja Verkkokauppa Oyj:n sekä Expert Hyvät Merkit Oy:n lausumat ovat tämän esityksen liitteinä.

Hankinta on toteutettu hankintalaissa ja muussa lainsäädännössä säädetyn mukaisesti. Asiaan ei ole kuulemismenettelyssä tai muutoinkaan tullut sellaista uutta tietoa, joka edellyttäisi hankintajohtajan 12.4.2018 tekemän hankintapäätöksen muuttamista.

Sulje

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 09.05.2018 § 117

Keskushallinto Kaupunginkanslia Oikeuspalvelut Kaupunginlakimies 19.05.2018 § 68

Päätös

Kaupunginlakimies päätti vastineen antamisesta markkinaoikeuteen.

Tuomioistuin

Markkinaoikeus

Tuomioistuimen diaarinumero

2018/170

Valittaja

Radiolux Oy / Euronics

Hankintayksikkö

Helsingin kaupungin kaupunginkanslia

Päätöksen perustelut

Valittaja vaatii markkinaoikeutta kumoamaan hankintajohtajan tekemän
päätöksen 12.4.2018, § 19. Lisäksi valittaja vaatii toisen tarjoajan liikesalaisuudeksi katsottavien tietojen julkistamista.

Lisätiedot

Jani Aarnio, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36677

jani.aarnio@hel.fi

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankinnat ja kilpailuttaminen Hankintajohtaja 12.04.2018 § 19

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä Expert Hyvät Merkit Oy:n (0105389-2), Gigantti Oy:n (1523846-8) ja ryhmittymä Hakonen Solutions Oy:n (Hakonen Solutions Oy 2207997-9 ja Verkkokauppa.com Oyj 1456344-5) tarjoukset kodinkoneista ja viihde-elektroniikasta kahdeksi vuodeksi kokonaistaloudellisesti edullisimpina.

Lisäksi hankintaan kuuluu enintään kahden vuoden optiokausi, jonka käyttöönotosta hankintayksikkö päättää erikseen suoraa hankintaa käyttäen ennen perussopimuskauden päättymistä.

Hankintajohtaja päätti hylätä tarjouskilpailusta Power Finland Oy:n (0993774-8) tarjouksen, koska Power Finland Oy:n tarjous ei täyttänyt tarjouspyynnössä esitettyjä vaatimuksia.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo 2,5 milj. euroa varsinaisen sopimuskauden ja optiovuosien aikana.

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukaiset otteet rikosrekisteristä ja tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Hankintayksikkö tutkii otteista ja muista selvityksistä koskeeko tarjoajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 14.2.2018 päivättyyn tarjouspyyntöön H118-17, HEL 2018-000282. Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 14.2.2018 sekä korjausilmoitukset 8.3.2018 ja 13.3.3018 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 22.3.2018. Määräaikaan mennessä saapui 5 tarjousta: Expert Hyvät Merkit Oy, Euronics / Radiolux Oy, Gigantti Oy, Power Finland Oy ja Ryhmittymä Hakonen Solutions Oy (Hakonen Solutions Oy (Hakonen Solutions Oy 2207997-9 ja Verkkokauppa.com Oyj).

Tätä hankintaa ei ole jaettu osiin, koska kodinkoneet ja viihde-elektroniikka muodostavat tilaustoiminnan kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu lukuun ottamatta pakollisia poissulkemisperusteita, jotka tarkastetaan päätöksenteon jälkeen ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä tarjoajan toimittamien rikosrekisteriotteiden ja muiden selvitysten perusteella.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Vertailu tehdään kokonaishankinnan mukaan.

Määräajassa saapuneet tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia, lukuun ottamatta Power Finland Oy:n tarjousta. Tarjouspyynnön kohdassa 9b vaatimuksena oli kiertoilmaliesi, jonka asennusaukon leveys on 60 cm ja lieden leveys vähintään 58 cm. Power Finland Oy:n tarjous ei täytä vaatimusta, koska Power Finland Oy tarjosi 497 mm leveää liettä. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi hankintayksikön on hylättävä Power Finland Oy:n tarjous tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjousten vertailu

Hankittavien tuotteiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin hinnaltaan halvinta tarjousta. Valitaan 3 halvimman tarjouksen tehnyttä tarjoajaa.

Hankittaville tuotteille on asetettu vähimmäisvaatimuksina laadullisia vaatimuksia (laatukriteereitä), jotka tarjottavien tuotteiden on pitänyt täyttää. Jos laadulliset vähimmäisvaatimukset eivät ole täyttyneet, on tarjous hylätty tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjousten vertailu on tämän päätöksen liitteenä. Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ovat tehneet Expert Hyvät Merkit Oy, Gigantti Oy ja ryhmittymä Hakonen Solutions Oy (Hakonen Solutions ja Verkkokauppa.com Oyj).

Lisätiedot

Raili Alanko, palvelupäällikkö, puhelin: +358931031764

raili.alanko@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 146 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 09 310 31651

marja.sarmela@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus 20.4.2018
2. vastine hgin kaupunki - 03
3. VL Lausunto koskien kodinkoneiden ja vii
4. VL kodinkoneiden ja viihdeelektroniikan

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.