Hankinta, kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan yhteishankinta, H118-17, kanslia

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-000282
Asialla on uudempia käsittelyjä
40. / 562 §

Hankintaoikaisuvaatimus, kodinkoneet ja viihde-elektroniikka

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan hankinnan väliaikaista järjestämistä koskevaan hankintapäätökseen kohdistuvan Radiolux Oy/Euronicsin hankintaoikaisuvaatimuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä. Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan kilpailutuksessa (H118-17) tarjouksen antanut Radiolux Oy/Euronics on esittänyt määräajassa oikaisuvaatimuksen, joka koskee hankinnan väliaikaisesta järjestämisestä 25.6.2018 tehtyä hankintapäätöstä. Radiolux Oy/Euronics vaatii päätöksen kumoamista. Markkinaoikeudessa on vireillä alkuperäiseen kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan hankintapäätökseen kohdistuva valitus.

Hankintalain 153 §:n mukaan hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti, jos hankinnasta on valitettu markkinaoikeuteen eikä hankintaa voida lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi. Hankinnan väliaikainen järjestäminen ei saa vaarantaa muutoksenhakijan oikeusturvaa.

Päätös hankinnan väliaikaisesta järjestämisestä on tehty noudattaen hankintalain 153 §:ä. Asiasta ei myöskään ole tullut sellaista uutta tietoa, joka edellyttäisi väliaikaisen hankintapäätöksen oikaisemista. Hankintaoikaisuvaatimus tulee näin ollen hylätä.

Hallintolain perusteella asianosaisia ei ole kuultu kuulemisen ilmeisen tarpeettomuuden vuoksi. Asianosaisia on kuultu aiemman sisällöltään samankaltaisen oikaisuvaatimuksen johdosta.

Sulje

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Talous- ja konserniohjaus Hankintajohtaja 25.06.2018 § 38

Päätös

Vs. hankintajohtaja päätti, että kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan hankinnat tehdään väliaikaisesti hankintalain 153 §:ssä tarkoitetulla tavalla seuraavien toimittajien kanssa:

- Expert Hyvät Merkit Oy (0105389-2)

- Gigantti Oy (1523846-8)

- Ryhmittymä Hakonen Solutions Oy (Hakonen Solutions Oy 2207997-9 ja Verkkokauppa.com Oyj 1456344-5)

Sopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo väliaikaisjärjestelyn aikana on noin 625 000 euroa. Hankinnan arvoa arvioitaessa on otettu huomioon yhden vuoden käsittelyaika markkinaoikeudessa.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen 12.4.2018 kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan hankinnasta, joka perustui kaupunginkanslian 14.2.2018 päivättyyn tarjouspyyntöön H118-17, HEL 2018-000282. Päätöksen mukaan Expert Hyvät Merkit Oy, Gigantti Oy ja ryhmittymä Hakonen Solutions Oy (Hakonen Solutions Oy ja Verkkokauppa.com Oyj) tekivät kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset.

Hankintajohtajan päätöksestä 12.4.2018 on tehty valitus markkinaoikeuteen. Hankintalain 153 §:n mukaan jos hankinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen, hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti, jollei hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi.

Väliaikaisjärjestely on voimassa enintään siihen saakka, kun hankintapäätöstä 12.4.2018 koskeva valitus on markkinaoikeuden ratkaisulla hylätty tai kun mahdollinen virhe hankintamenettelyssä on markkinaoikeuden antaman ratkaisun perusteella korjattu.

Lisätiedot

Raili Alanko, palvelupäällikkö, puhelin: +358931031764

raili.alanko@hel.fi

Kaupunginhallitus 28.05.2018 § 382

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan hankintapäätökseen kohdistuvan Radiolux Oy/Euronicsin tarjouksen hylkäämistä koskevan hankintaoikaisuvaatimuksen sekä jättää tutkimatta julkisuuslain mukaisen vaatimuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela@hel.fi

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 24.05.2018 § 130

Päätös

Kansliapäällikkö päätti, ettei Radiolux Oy/Euronicsille anneta ryhmittymä Hakonen Solutions Oy ja Verkkokauppa Oyj:n tuote- ja hintatietoja.

Päätöksen perustelut

Asiakirjapyyntö liittyy kaupunginkanslian hankinnat ja kilpailuttaminen -yksikön kilpailuttamaan kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan hankintaan HEL 2018-000282. Hankintaoikaisuvaatimuksensa yhteydessä Radiolux Oy/Euronics on vaatinut, että ryhmittymä Hakonen Solutions Oy ja Verkkokauppa Oyj:n liikesalaisuuksiksi merkitsemät tuote- ja hintatiedot, joita on käytetty tarjousten vertailuperusteena, tulee julkistaa, jotta muut tarjoajat voivat varmistaa niiden oikeellisuuden.

Hankintalain (1397/2016) 138 §:n mukaan hankintayksikön asiakirjojen julkisuuteen ja asianosaisen tiedonsaantioikeuteen sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999).

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 11 §:n mukaan asianosaisella on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Tätä oikeutta ei kuitenkaan ole julkisessa hankinnassa toisen ehdokkaan tai tarjoajan liike- tai ammattisalaisuutta koskeviin tietoihin; tieto tarjousten vertailussa käytetystä kokonaishinnasta on kuitenkin aina annettava.

Julkisuuslaki on muuttunut vuoden 2017 alussa, samanaikaisesti hankintalainsäädännön uudistamisen kanssa. Tällöin julkisuuslaista poistettiin säännös tarjousten vertailussa käytetyn hinnan tai muun tekijän antamisesta kaikissa tilanteissa ja siitä huolimatta, että hinta tai muu tekijä oli liike- tai ammattisalaisuus. Tarjousten vertailussa käytetty kokonaishinta on kuitenkin edelleen aina julkinen.

Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta, samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa.

Julkisuuslain perusteluiden (HE 30/1998) mukaan liikesalaisuudella tarkoitetaan yleensä taloudellisluonteisia, lähinnä kaupankäynnin alaan kuuluvia yrityksen salaisuuksia. Liikesalaisuuteen sisältyy myös yrityskokemusten eli niin sanotun know how’n suoja. Tämä on kokemukseen perustuvaa taitoa tiedon hyväksikäytössä. Liikesalaisuus voi olla myös tekninen salaisuus. Oikeuskäytännön mukaan esimerkiksi yksikköhinnat voivat olla liikesalaisuuksia.

Toiminnan harjoittajan salassapitotahto ei ole yksistään ratkaiseva, vaan viranomaisen on arvioitava asiaan liittyvät salassapitointressit kokonaisuutena. Viranomaisen on kuitenkin asianmukaista erityisesti epäselvissä tapauksissa kuulla yrittäjää sekä ottaa arvioinnissa huomioon yrittäjän salassapitotahto.

Kaupunginkanslian hankinnat ja kilpailuttaminen -yksikkö on kirjallisesti kysynyt ryhmittymä Hakonen Solutions Oy ja Verkkokauppa Oyj:ltä, saako sen liikesalaisuuksiksi ilmoittamia tietoja antaa. Ryhmittymä on vastannut kieltävästi.

Ottaen huomioon ryhmittymän salassapitotahdon kaupunginkanslia pitää ryhmittymän ilmoittamia tuotetietoja ja niihin liittyviä teknisiä tietoja sekä yksikköhintoja julkisuuslain mukaisina liikesalaisuuksina, sillä näillä tiedoilla voi olla elinkeinotoiminnassa taloudellista arvoa. Laadun vähimmäisvaatimusten täyttymistä todentavat ”Kyllä”-vastaukset eivät sitä vastoin objektiivisesti ottaen täytä ammatti- ja liikesalaisuuden määritelmää, koska on selvää ja yleisesti tiedettyä, että kaikkien vertailuun edenneiden tarjousten kohdalla on tullut vastata myöntävästi.

Näin ollen tietoja ei liitteenä olevan vertailutaulukon kokonaishintaa ja taulukossa annettuja ”Kyllä”-vastauksia lukuun ottamatta anneta.

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 09.05.2018 § 117

Lisätiedot

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela@hel.fi

Keskushallinto Kaupunginkanslia Oikeuspalvelut Kaupunginlakimies 19.05.2018 § 68

Päätös

Kaupunginlakimies päätti vastineen antamisesta markkinaoikeuteen.

Tuomioistuin

Markkinaoikeus

Tuomioistuimen diaarinumero

2018/170

Valittaja

Radiolux Oy / Euronics

Hankintayksikkö

Helsingin kaupungin kaupunginkanslia

Päätöksen perustelut

Valittaja vaatii markkinaoikeutta kumoamaan hankintajohtajan tekemän
päätöksen 12.4.2018, § 19. Lisäksi valittaja vaatii toisen tarjoajan liikesalaisuudeksi katsottavien tietojen julkistamista.

Lisätiedot

Jani Aarnio, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36677

jani.aarnio@hel.fi

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankinnat ja kilpailuttaminen Hankintajohtaja 12.04.2018 § 19

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä Expert Hyvät Merkit Oy:n (0105389-2), Gigantti Oy:n (1523846-8) ja ryhmittymä Hakonen Solutions Oy:n (Hakonen Solutions Oy 2207997-9 ja Verkkokauppa.com Oyj 1456344-5) tarjoukset kodinkoneista ja viihde-elektroniikasta kahdeksi vuodeksi kokonaistaloudellisesti edullisimpina.

Lisäksi hankintaan kuuluu enintään kahden vuoden optiokausi, jonka käyttöönotosta hankintayksikkö päättää erikseen suoraa hankintaa käyttäen ennen perussopimuskauden päättymistä.

Hankintajohtaja päätti hylätä tarjouskilpailusta Power Finland Oy:n (0993774-8) tarjouksen, koska Power Finland Oy:n tarjous ei täyttänyt tarjouspyynnössä esitettyjä vaatimuksia.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo 2,5 milj. euroa varsinaisen sopimuskauden ja optiovuosien aikana.

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukaiset otteet rikosrekisteristä ja tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Hankintayksikkö tutkii otteista ja muista selvityksistä koskeeko tarjoajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 14.2.2018 päivättyyn tarjouspyyntöön H118-17, HEL 2018-000282. Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 14.2.2018 sekä korjausilmoitukset 8.3.2018 ja 13.3.3018 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 22.3.2018. Määräaikaan mennessä saapui 5 tarjousta: Expert Hyvät Merkit Oy, Euronics / Radiolux Oy, Gigantti Oy, Power Finland Oy ja Ryhmittymä Hakonen Solutions Oy (Hakonen Solutions Oy (Hakonen Solutions Oy 2207997-9 ja Verkkokauppa.com Oyj).

Tätä hankintaa ei ole jaettu osiin, koska kodinkoneet ja viihde-elektroniikka muodostavat tilaustoiminnan kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu lukuun ottamatta pakollisia poissulkemisperusteita, jotka tarkastetaan päätöksenteon jälkeen ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä tarjoajan toimittamien rikosrekisteriotteiden ja muiden selvitysten perusteella.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Vertailu tehdään kokonaishankinnan mukaan.

Määräajassa saapuneet tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia, lukuun ottamatta Power Finland Oy:n tarjousta. Tarjouspyynnön kohdassa 9b vaatimuksena oli kiertoilmaliesi, jonka asennusaukon leveys on 60 cm ja lieden leveys vähintään 58 cm. Power Finland Oy:n tarjous ei täytä vaatimusta, koska Power Finland Oy tarjosi 497 mm leveää liettä. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi hankintayksikön on hylättävä Power Finland Oy:n tarjous tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjousten vertailu

Hankittavien tuotteiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin hinnaltaan halvinta tarjousta. Valitaan 3 halvimman tarjouksen tehnyttä tarjoajaa.

Hankittaville tuotteille on asetettu vähimmäisvaatimuksina laadullisia vaatimuksia (laatukriteereitä), jotka tarjottavien tuotteiden on pitänyt täyttää. Jos laadulliset vähimmäisvaatimukset eivät ole täyttyneet, on tarjous hylätty tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjousten vertailu on tämän päätöksen liitteenä. Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ovat tehneet Expert Hyvät Merkit Oy, Gigantti Oy ja ryhmittymä Hakonen Solutions Oy (Hakonen Solutions ja Verkkokauppa.com Oyj).

Lisätiedot

Raili Alanko, palvelupäällikkö, puhelin: +358931031764

raili.alanko@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.09.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 146 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 09 310 31651

marja.sarmela@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Vaatimus, 6.7.2018

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.