Helsingin kaupungin hulevesiohjelma

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-000403
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 361 §

Helsingin kaupungin hulevesiohjelma

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin kaupungin hulevesiohjelman.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Taustatiedot

Hulevesien hallintatyötä on Helsingissä ohjannut kaupunginhallituksen 20.10.2008 hyväksymä Helsingin kaupungin hulevesistrategia. Hulevesistrategia on päivitetty kaupunkiympäristön toimialan, kaupunginkanslian ja HSY:n yhteistyönä integroiduksi Helsingin kaupungin hulevesiohjelmaksi.

Integroidulla hulevesiohjelmalla tarkoitetaan sitä, että ohjelman toimenpiteet toteutetaan ja niitä kehitetään kiinteänä osana kaupungin suunnittelua ja rakentamista ja niihin liittyviä erilaisia prosesseja.

Valmistelussa painopisteinä ovat olleet hulevesien hyödyntäminen resurssina kaupunkitilassa, yleiskaavan mukaisen kaupunkirakenteen tiivistämisen mahdollistaminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, uudistuneen lainsäädännön tavoitteiden edistäminen ja toimenpiteiden selkeä vastuuttaminen uuteen kaupunkiorganisaatioon sekä kustannusseuranta.

Tavoitteet

Hulevesiohjelmalla edistetään suunnitelmallista ja kestävää hulevesien kokonaishallintaa Helsingissä.

Hulevesiohjelman keskeisimmät tavoitteet ovat 1) huleveden hyödyntäminen kaupungin suunnittelussa ja rakentamisessa, 2) kuivatuksen varmistaminen ilmastonmuutos huomioiden, 3) hulevesivirtaamien ja huleveden laadun hallinta, 4) huleveden vähentäminen sekaviemärijärjestelmässä sekä 5) sisäisen yhteistyön ja toimintatapamallien kehittäminen ja osaamisen ja resurssien turvaaminen kaupunkiorganisaatiossa.

Prioriteettijärjestys

Hulevesiohjelmassa esitetään hulevesien ja niiden hallinnan suunnittelun, käsittelyn ja johtamisen prioriteettijärjestys. Hulevedet tulee ensisijaisesti käsitellä ja hyödyntää syntypaikallaan. Prioriteettijärjestys ohjaa suunnittelijoita lisäämään hulevesien hyödyntämistä ja käsittelyä paikallisesti esim. viheralueita hyödyntäen, jolloin hulevesien johtamisesta syntyviä kustannuksia voidaan vähentää.

Toimenpiteet

Hulevesiohjelman sisältämässä toimenpidetaulukossa on esitetty ohjelman tavoitteiden edistämiseksi 38 toimenpidettä. Toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavat kaupunkiympäristön toimialan eri palvelut yhteistyössä tarvittavien tahojen ja asukkaiden kanssa sekä hulevesiohjelman seurantaan erikseen asetettava hulevesiryhmä.

Hulevesiryhmä vastaa pääosin niistä ohjelman toimenpiteistä, jotka koskevat yhteistyön ja toimintatapamallien kehittämistä, hulevesien hallinnan koordinointia sekä ohjelman toteutumisen seurantaa. Hulevesiryhmä huolehtii siitä, että hulevesiohjelman tavoitteet ja toimenpiteet tulevat kaupunkiorganisaation henkilöstölle tutuiksi ja noudatettaviksi sekä järjestää tarpeellista koulutusta.

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus vastaa ohjelman toimenpiteistä, jotka liittyvät maankäytön yleissuunnitteluun ja kaavoitukseen, maaomaisuuden kehittämiseen, liikenne- ja katusuunnitteluun sekä kaupunkitila- ja maisemasuunnitteluun.

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus vastaa ohjelman toimenpiteistä, jotka liittyvät pääosin hulevesijärjestelmien ylläpitoon.

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus vastaa pääosin ohjelman toimenpiteistä, jotka liittyvät hulevesien hallintaan yksityisten tonttien rakentamisessa ja erilaisten lupa- ja ilmoitusmenettelyjen kehittämiseen sekä huleveden laatuun.

Seuranta ja raportointi

Hulevesiohjelman toteutumisen seurannasta ja raportoinnista vastaa hulevesiryhmä, jonka asettaa kaupunkiympäristön toimialajohtaja. Ohjelman toimenpiteille laaditaan mittarit seurantaa varten. Hulevesiryhmän toimintaa seuraa ja ohjaa kaupunkiympäristön toimialan johtoryhmä.

Hulevesiryhmä laatii tarvittavia raportteja hulevesiohjelman toteutumisesta. Tietoja voidaan käyttää esim. kaupunkistrategian toteutumisen seurantaan, ilmastonmuutoksen sopeutumistoimien seurantaan, ympäristöraporttiin ja hulevesien hallinnan investointien ja kustannusten seurantaan.

Ohjelman taloudelliset vaikutukset

Ohjelmalla ja sen toimenpiteillä edistetään pitkällä aikajaksolla kustannustehokasta hulevesien hallintaa.

Toimenpiteiden rahoitus sisältyy pääosin nykyiseen palvelujen käyttötalouteen ilman merkittävää lisärahoitustarvetta. Hulevesijärjestelmäinvestoinnit sisältyvät kulloinkin meneillään oleviin rakentamishankkeisiin nykykäytännön mukaisesti. Tarvittavat henkilöresurssit pyritään järjestämään töiden organisoinnilla.

Ilmastonmuutoksen ennustetaan lisäävän sateisuutta ja yleistävän rankkasateita. Tästä syntyy tulevaisuudessa lisää haasteita hulevesien hallinnalle ja kustannusten kasvupainetta suurempien investointikustannusten ja ylläpitokustannusten muodossa. Hulevesiohjelman tavoitteiden toteutuminen saattaa näkyä lyhyellä aikajaksolla investointi- ja ylläpitokustannusten kasvuna, mutta samalla investointien elinkaarikustannukset alenevat.

Kokonaan uutena toimenpiteenä on esitetty huleveden laadun jatkuvan seurannan järjestämistä.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 06.02.2018 § 67

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että

  • Kaupunginhallitus hyväksyy Helsingin kaupungin hulevesiohjelman ja siinä esitetyt periaatteet noudatettaviksi sekä toimenpiteet toteutettaviksi kaupunkiympäristön toimialalla.
  • Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkiympäristön toimiala nimeää palveluihinsa hulevesikoordinaattorit, jotka muodostavat hulevesiryhmän, joka seuraa hulevesiohjelman ja sen toimenpiteiden toteutumista.
Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektipäällikkö Paula Nurmi. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Paula Nurmi, projektipäällikkö, puhelin: 310 38285

paula.nurmi@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.05.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi